ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

เรื่อง

Essential Points of Diagnostic Imaging in Musculoskeletal Conditions for Physical Therapists

วันที่ 15 สิงหาคม 2564

ท่านสามารถใช้ปุ่ม Search เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อของท่าน 

ลำดับคำนำหน้าชื่อ-สกุลเลขที่สมาชิกสมาคมฯ เลขที่ใบประกอบฯการจัดส่งใบเสร็จรับเงินหมายเหตุ
1นางMolwadee TantaworrasilpNAก.2295ต้องการ
2MsSujittra MakathamNAก.3180ต้องการ
3รศ. ดร.กนกพร ฉายะบุระกุลL-0402ก.893ต้องการ
4นางสาวกนกพร อุณเอกลาภL-0474ก.1113ไม่ต้องการ
5นางสาวกนกวรรณ นาเหมืองNAก.7553ไม่ต้องการ
6นางสาวกนกวรรณ วงศ์แก้วNAก.7248ต้องการ
7นางกมลลักษณ์ จันทบุบผาL-2744ก.4216ไม่ต้องการ
8นางสาวกมลวรรณ พวงสงวนวงศ์A-0396ก.3035ไม่ต้องการ
9นางสาวกรกต สมภาคL-1425ก.4373ต้องการ
10นางกฤษติญา ยิ้มสร้อยL-1521ก.5173ต้องการ
11นางสาวกวินทรา สันติอภิรักษ์NAก.13037ต้องการ
12นางสาวกาญจนา พลพิทักษ์NAก.12536ต้องการ
13น.ส.กาญจนา วิจิตรรัตนะA-0693ก.3479ไม่ต้องการ
14นางสาวกาญจนา สุระเสนNAก.7502ไม่ต้องการ
15นายกานต์ วัชรปิยานันทน์L-2726ก.7328ไม่ต้องการ
16นางกานต์ธีรา อารีรักษ์L-2230ก.3310ไม่ต้องการ
17นางสาวกิ่งแก้ว สงวนวรรณL-2501ก.1656ไม่ต้องการ
18นางสาวกิ่งดาว รัตนเวชชัยวิมลL-0718ก.1114ต้องการ
19นางสาวกิติมา คำวลีL-1245ก.3407ไม่ต้องการ
20นางสาวกุสุมา ช้างพินิจNAก.7000ต้องการ
21นางกุสุมา ทุมสวัสดิ์L-1629ก.4344ไม่ต้องการ
22ผศ.ดร.กภ.กู้เกียรติ ทุดปอNAก.2517ไม่ต้องการ
23นางสาวเกษแก้ว อิศรางกูร ณ อยุธยาL-1048ก.2125ต้องการ
24นายโกวิท อิ่มคำL-1557ก.4512ไม่ต้องการ
25นางสาวขนิตฐา สิมะจารึกNAก.12121ต้องการ
26นางสาวแคทรียา เจริญผลL-2709ก.6596ไม่ต้องการ
27นางสาวจตุพร โพธิญาณL-1205ก.2711ไม่ต้องการ
28นางจารุณี พินิจโสภณพรรณL-0544ก.1230ไม่ต้องการ
29นางสาวจารุตา ขันฤทธิ์L-1843ก.5790ไม่ต้องการ
30นางสาวจิรวัฒน์ รักมิตรL-1150ก.4351ไม่ต้องการ
31นางสาวจิราพร แก้วเงินNAก.5148ไม่ต้องการ
32นางจีรสุดา อุปสันต์L-1081ก.2179ไม่ต้องการ
33นางสาวจุฑามาศ หวานเสียงL-2764ก.4958ต้องการ
34นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์ไชยNAก.4915ต้องการ
35นางสาวเจนจิรา พานิชย์เลิศอำไพL-0833ก.2477ไม่ต้องการ
36นางสาวเจนจิรา เล็กเลิศศิริวงศ์NAก.12356ต้องการ
37นางสาวฉัตรดารา ไพบูลย์ศิริL-0913ก.3121ต้องการ
38นางสาวฉัตรฤดี นาคทองอินทร์L-1420ก.858ต้องการ
39นางฉันทนา รุ่งอยู่ศิริNAก.1901ไม่ต้องการ
40นางสาวฉันท์สุภา ทองจันทร์L-0621ก.1376ไม่ต้องการ
41นางสาวชฎายุ อุดมL-1396ก.3122ต้องการ
42นางชณาฎา จันทคัตL-1401ก.2446ต้องการ
43นางสาวชนาภัทร บุญเกลี้ยงNAก.12747ต้องการ
44นางสาวชนิดา สัมพันธรัตน์L-0561ก.1231ไม่ต้องการ
45นางสาวชนิตาภรณ์ ชูนาวาNAก.6943ต้องการ
46นางสาวชมพูนุท ปิยะบรรหารNAก.3413ต้องการ
47-ชรินทร์ทิพย์ ดวงแก้วL-1775ก.3430ต้องการไม่กรอกคำนำหน้า โปรดติดต่อ
48นางสาวชื่นพักตร์ สาลีสิงห์L-1187ก.1232ไม่ต้องการ
49นางสาวชุติกาญจน์ ทรัพย์พิพัฒนาNAก.9167ไม่ต้องการ
50นางชุธิญาฎา รัตนมณีL-1819ก.5092ต้องการ
51นายโชติธนา เจียมจิรชาติL-2665ก.13697ไม่ต้องการ
52นางสาวซัยญาณี กะลูแปNAก.11792ต้องการ
53นางสาวซารีนา เจะดาโอะNAก.13824ไม่ต้องการ
54นางสาวฐานิสรา โฉมเกิดL-0549ก.1235ต้องการ
55นายฐิติพงศ์ เนาวศิริL-2652ก.8448ไม่ต้องการ
56นายณรงค์กรณ์ หล้าดวงดีNAก.11972ต้องการ
57นางณฤดี โศภนคณาภรณ์L-0795ก.1790ไม่ต้องการ
58นางณัจธญา เลี่ยวปัญญาNAก.2318ไม่ต้องการ
59น.ส.ณัชชา พงษ์ไพบูลย์L-2804ก.12125ต้องการ
60นางสาวณัฎฐพัชร์ ไกรรณฤทธิ์NAก.11238ไม่ต้องการ
61นางสาวณัฏฐาภา อริยกิจสกุลNAก.11868ไม่ต้องการ
62นางสาวณัฐชญา พลากุลมณฑลL-2686ก.8362ต้องการ
63นางสาวณัฐฐิรา ปรีชาศิลป์NAก.2629ต้องการ
64นางสาวณัฐณิชา ส่งกลแก้ววรกิจNAก.13114ไม่ต้องการ
65นางสาวณัฐนันท์ มนังสถิตย์NAก.12579ไม่ต้องการ
66นายณัฐพงศ์ กาศเมฆNAก.10083ต้องการ
67นายณัฐพล บุญเสนันท์A-0727ก.9306ต้องการ
68นางสาวณิชาภัทร มั่นปานNAก.12334ไม่ต้องการ
69นางดรุณี สดคมขำNAก.2752ต้องการ
70นางสาวดลพร ศุภสมภพNAก.12930ต้องการ
71นางสาวดวงสิริ ชอบช่างNAก.10846ต้องการ
72นางสาวดุษฎี แซ่เฮ้งNAก.2537ไม่ต้องการ
73นางสาวทิพปภา ติวเถาว์NAก.12768ต้องการ
74นางสาวทิพย์วดี บรรพระจันทร์A-0725ก.4375ไม่ต้องการ
75นางสาวทิพย์สุดา อินทร์ด้วงNAก.7895ไม่ต้องการ
76นายธนพฤกษ์ กิติรัตน์L-2738ก.4199ต้องการ
77นางสาวธนภรณ์ มโนนิติธรรมL-2756ก.9169ไม่ต้องการ
78นายธเนศ ขจรวุฒิกุลNAก.1196ต้องการ
79นายธรรมรัฐ เดชมากL-2585ก.5963ต้องการ
80นายธวัชชัย เลือดศรีL-2584ก.3929ไม่ต้องการ
81นางสาวธัญชนก เอี่ยมอนันต์เจริญNAก.11191ต้องการ
82นางสาวธัญพิชชา พุฒสกุลNAก.13630ต้องการ
83นางสาวธันย์ชนก อุดมรัตนสิริNAก.13565ต้องการ
84นางสาวธันยาเรศ ธำรงลักษณ์A-0708ก.13502ต้องการ
85นางธาริณี ขันธวิธิL-0702ก.1120ไม่ต้องการ
86นางสาวธิดารัตน์ ศรีปรางค์NAก.12691ไม่ต้องการ
87นางสาวธิดารัตน์ โสภณNAก.6238ไม่ต้องการ
88นายธิติพันธุ์ รัตตโนภาสNAก.6953ไม่ต้องการ
89นายธีรพงศ์ การะเกตL-2044ก.5573ต้องการ
90นายธีรพงศ์ ตั้งตระกูลNAก.8286ไม่ต้องการ
91นางสาวนงลักษณ์ จันกิจNAก.8036ต้องการ
92นางนฏกร สิรสิทธิกรNAก.1661ต้องการ
93นายนนท์ สายพัฒนาL-2751ก.4484ต้องการ
94นางสาวนริศรา โสะนุ้ยNAก.9088ต้องการ
95นางสาวนวพร ม่วงทองA-0699ก13160ไม่ต้องการ
96นางสาวนัทรี พันธุกสิกรL-2660ก.12584ไม่ต้องการ
97นางสาวนันท์ติกาล ทองคำL-1857ก.5499ต้องการ
98นางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์NAก.6696ต้องการ
99นางสาวนุชจิเรศ ทาทองL-1696ก.3420ไม่ต้องการ
100นางนุชรัตน เครืออารีย์รัตน์L-1605ก.1080ไม่ต้องการ
101นางสาวนูรฮีดายะห์ หะยีอับดุลเลาะL-2742ก.10974ไม่ต้องการ
102นายบุญโชติ จันท์กระแจะNAก.8779ต้องการ
103นายบุรินทร์ กาญจนาภิวงศ์L-0914ก.2859ไม่ต้องการ
104นางเบญจวรรณ อภินนท์กูลL-1744ก.2353ไม่ต้องการ
105นางสาวเบญญาภา ศิริเกตุNAก.14035ต้องการ
106นางสาวปฐมาวดี ส้มไทยNAก.9919ต้องการ
107นางสาวปภาณพิศ พินิจสุวรรณNAก.12636ต้องการ
108นางสาวปภิชญา กันไชยสักNAก.5876ต้องการ
109-ประกายทิพย์ จันธิมาNAก.6742ต้องการไม่กรอกคำนำหน้า โปรดติดต่อ
110นางสาวประทานพร ฉั่วอนุสรณ์L-0541ก.577ไม่ต้องการ
111นายประพนธ์ สุทธิโชคธนากรL-1031ก.1696ไม่ต้องการ
112นางประไพพรรณ วันสารัมย์NAก.2107ต้องการ
113นางสาวปริชาติ โนอินทร์NAก.2723ต้องการ
114นางสาวปริชาติ ยติกุลเกษมNAก.4782ต้องการ
115นายปรีดา คงสิทธิวงศ์NAก.4273ต้องการ
116นางสาวปรียนิตย์ คับงูเหลือมL-1330ก.1922ไม่ต้องการ
117นายปรียศ ทับสมบัติNAก.3558ต้องการ
118นางสาวปรียานุช ไชยเดชNAก.8110ต้องการ
119นางสาวปรียานุช พุฒตาลL-1660ก.2832ต้องการ
120นางสาวปรียาวดี จำเริญวงษ์NAก.4643ต้องการ
121นางสาวปาจรีย์ คงจ้อยNAก.12752ไม่ต้องการ
122นางสาวปานหทัย บุญพาNAก.11847ต้องการ
123นางปารดา ถนอมศรีL-2695ก.5212ไม่ต้องการ
124นางสาวปิ่นชนก พรหมสุวรรณ์NAก.8693ต้องการ
125นางสาวปิยนุช ศรีรักษาNAก.5165ไม่ต้องการ
126นางสาวปิยรัตน์ วรรณรัตน์NAก.4366ไม่ต้องการ
127นางสาวปิยะธิดา สุรนารถNAก.10884ไม่ต้องการ
128นางปิยะมาศ โพทะจันทร์L-0557ก.1245ไม่ต้องการ
129นายพงษ์พัฒน์ ธรรมธุระสารNAก.6347ต้องการ
130น.ส.พรทิพย์ จิบจันทร์NAก.9567ไม่ต้องการ
131นางสาวพรทิพย์ ประสิทธิ์NAก.11396ต้องการ
132นางพรทิยา คุรุวาสีNAก.1761ไม่ต้องการ
133นางสาวพรนภัส กิจอภิบาลNAก.12136ไม่ต้องการ
134นางสาวพรรวิษา ทองเที่ยงNAก.11025ต้องการ
135นางสาวพัชราวดี ศรีรักษ์L-2666ก.5103ต้องการ
136นางสาวพัชริดา จรุงธนะกิจNAก.11834ต้องการ
137นส.พัชรียา คชประติยุทธ์L-0836ก.911ไม่ต้องการ
138นายพัฒวุฒิ ช่อผกาL-0515ก.1248ไม่ต้องการ
139นางสาวพัณณิตา เสาดาNAก.11909ต้องการ
140นางสาวพิจิกานต์ ทวีสุขNAก.4038ไม่ต้องการ
141นางสาวพิชญ์สินี เฟื่องจิตต์NAก.12693ไม่ต้องการ
142นางสาวพิชญา เตชชัยสกุลNAก.12975ไม่ต้องการ
143นายพิชญา เฮงสมบูรณ์L-1668ก2639ต้องการ
144นางสาวพิชาวีร์ ทรัพย์วัชรโชติL-1898ก.5240ไม่ต้องการ
145นางสาวพิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจL-2732ก.12846ไม่ต้องการ
146นางสาวพิมพ์พร แซ่ลิ้วL-2294ก.5485ไม่ต้องการ
147นางสาวพิมพา คงทัตL-2657ก.13321ต้องการ
148นางสาวพิรุณพร มีมาNAก.12915ต้องการ
149นางพิไลพร ทามาดาลNAก.1913ไม่ต้องการ
150นางสาวเพ็ญจิตร จำนงเพียรL-2758ก.8007ไม่ต้องการ
151นางสาวเพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศL-2700ก.2972ไม่ต้องการ
152นางสาวเพ็ญพิชชา มโนราชNAก.12836ไม่ต้องการ
153นางสาวเพ็ญพิชชากร แสนคำNAก.2193ต้องการ
154นางสาวเพ็ญพิชา มโนมัธย์L-1915ก.5550ต้องการ
155นางสาวเพ็ญพิมล กิ่งโพธิ์NAก.13187ต้องการ
156นางเพ็ญศิริ นรสิงห์NAก.2932ต้องการ
157นายไพบูลย์ ครูรัตนานุวัฒน์NAก.3506ไม่ต้องการ
158นายไพศาล เรือนแก้วL-2688ก.12704ต้องการ
159นางสาวฟาฏีมะ เจะและNAก.8517ไม่ต้องการ
160นายภมร กมลเสถียรรัตน์L-1249ก.1249ไม่ต้องการ
161นางสาวภรณ์ณภัส สิทธิกูลNAก.1270ต้องการ
162นางสาวภัทร์นฤน ทองวิไลL-2760ก.8411ต้องการ
163นางสาวภัทราภรณ์ จิตต์ใจดีNAก.3135ต้องการ
164นางสาวภานุศรี สมิทธิ์เยาวกุลNAก.9723ต้องการ
165นางภาวดี เมตตาประคองL-0970ก.2276ต้องการ
166นางสาวภาวิณี ปิยบุญศรีNAก.3091ไม่ต้องการ
167นายภูวรินทร์ นามแดงL-0839ก.2436ต้องการ
168นางสาวมณฑินี วัฒนสุวกุลA-0717ก.4265ต้องการ
169นางสาวมณี อองกุลนะNAก.4488ต้องการ
170นางสาวมารินี ยีหวังเส็นNAก.11526ไม่ต้องการ
171นางสาวยุภาพร สิงครNAก.5979ไม่ต้องการ
172นางสาวเยาวภา แขกพงค์L-2658ก.5469ไม่ต้องการ
173นางสาวเยาวลักษณ์ คีรีเดชL-2649ก.13205ต้องการ
174นางสาวรวิพร อินทรโชติL-1634ก.1709ไม่ต้องการ
175นางสาวรวีภรณ์ ทองขุนนาNAก.5920ไม่ต้องการ
176นางสาวรวีวรรณ คุลิเมคินL-1192ก.2870ไม่ต้องการ
177นายระพีพัฒน์ จิตมาลย์L-2766ก.13515ไม่ต้องการ
178นางสาวรัชดาภรณ์ พรมปัญญาL-1528ก.2066ต้องการ
179น.ส.รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์L-1180ก.2335ไม่ต้องการ
180นางสาวรัตนาภรณ์ ถวิลการNAก.5708ต้องการ
181นางสาวรัตนาภรณ์ มณีโชติNAก.11224ไม่ต้องการ
182นางสาวรัตนาภรณ์ สนธิสถาพรA-0714ก.8292ไม่ต้องการ
183นางสาวรินรดา สมดุลยาวาทย์NAก.6146ไม่ต้องการ
184นางรุ่งทิวา วัจฉละฐิติL-0105ก.236ไม่ต้องการ
185นางสาวลลิตา ลือวิชานะNAก.12944ต้องการ
186นายเลอสันต์ หนูมาโนชL-0533ก.1254ต้องการ
187นายวชิรวิทย์ ใจต๊ะNAก.10568ต้องการ
188นางสาววรรณดี อ่อนแย้มL-0891ก.1854ไม่ต้องการ
189นางสาววรรณธิดา หนูยังNAก.10219ต้องการ
190นางสาววรรักษ์ คงรัตนสมบูรณ์L-2669ก.6228ไม่ต้องการ
191นางสาววรวรรณ เอกบุตรL-1990ก.5561ต้องการ
192นางสาววริศรา ปัญญาจันทร์L-2023ก.5593ไม่ต้องการ
193นางสาววัชรพร นาคแก้วA-0713ก.10978ต้องการ
194นางสาววัชรี ศาลาน้อยL-1211ก.1255ไม่ต้องการ
195นางสาววัชรีกร ภิมาลย์NAก.4211ไม่ต้องการ
196นายวัทรภพ ศิริบูรณ์NAก.7082ไม่ต้องการ
197นางวันทนีย์ กมลเสถียรรัตน์L-0518ก.1256ไม่ต้องการ
198นางสาววันเพ็ญ คำฝอยNAก.2612ไม่ต้องการ
199นางสาววัลภา ไตรทิพย์NAก.2443ต้องการ
200นายวาณุพงศ์ กิจวรรณNAก.12937ไม่ต้องการ
201นายวิทยา พรหมจรัสL-1865ก.5094ต้องการ
202นายวิทยา หลงละเลิงL-2554ก.5473ต้องการ
203นายวินัย ชัยชนะวิโรจน์L-0280ก.653ไม่ต้องการ
204นางสาววิภาดา ภัทรคุณNAก.10220ไม่ต้องการ
205นางสาววิภารัตน์ ปรัชญคุปต์NAก.7368ไม่ต้องการ
206นางสาววิภาวรรณ ชัยวุฒิL-2762ก.11839ต้องการ
207นางสาววิภาวรรณ ส่งแสงNAก.6532ต้องการ
208นางสาววิราภรณ์ แพบัวNAก.3671ต้องการ
209นางสาววิลัยลักษณ์ คูณสวัสดิกูลNAก.13124ต้องการ
210นางสาววิลาวรรณ สีบุL-1999ก.5950ต้องการ
211นางวิไลพร ฉัตรอินตาNAก.4407ไม่ต้องการ
212นายวิศรุต ทิพย์อ้ายNAก.10041ต้องการ
213นางสาวศตรัศมี ตุ้ยขมNAก.13950ไม่ต้องการ
214นางศรวณี วงษ์คำA-0194ก.3264ต้องการ
215นางศศิโสม พงษ์เมธา NAก.5188ไม่ต้องการ
216นางสาวศิรประภา ศิริวิมาตย์NAก.8781ต้องการ
217นางสาวศิราณี สว่างวันL-2571ก.6363ต้องการ
218นางศิริวรรณ วรรณพงษ์L-0585ก.1258ไม่ต้องการ
219นางสาวศิวพร คงสันติL-2447ก.4979ไม่ต้องการ
220นายศุภกร อริยะวัชรินทร์L-2770ก.12759ต้องการ
221นายศุภษร แกล้วทนงค์NAก.6092ต้องการ
222นางสาวสมพร ผิวอ่อนL-2136ก.5580ต้องการ
223นางสาวสมภิยา สมถวิลL-0723ก.1091ต้องการ
224นางสาวสรัลพร สุวรรณวงศ์L-2656ก.8225ต้องการ
225นายสันติ กันตรีNAก.1923ไม่ต้องการ
226นายสันติภาพ พึ่งอ่ำNAก.11121ไม่ต้องการ
227นางสาวสาธินี โพธิกิจNAก.13641ต้องการ
228นางสาวสาวิตรี ระดมกิจL-1128ก.4766ต้องการ
229นายสิทธิโชค ปิ่นวิเศษL-1364ก.3187ไม่ต้องการ
230นางสาวสิริกรพิชญ์ คล่องแคล่วL-1276ก.2651ไม่ต้องการ
231นางสิริกาญจน์ สมประสงค์L-0785ก.1862ไม่ต้องการ
232นางสาวสิริพร สันธนพิพัฒน์NAก.8227ต้องการ
233นางสาวสิริภัทรา เซียวศิริถาวรNAก.11745ต้องการ
234นางสาวสิโรธร ติวเถาว์NAก.10360ไม่ต้องการ
235นางสาวสิวิวรรณ ศานติธรรมL-0589ก.1260ต้องการ
236นางสาวสุกัญญา มณีจำรัสL-1994ก.5504ไม่ต้องการ
237นาวาอากาศตรีหญิงสุจิตรา เจียมวิจิตรกุลL-2523ก.2414ต้องการ
238นางสาวสุชาดา ตั้งจิตเพียรพงศ์L-0752ก.2085ต้องการ
239นายสุชาติ(ยุติวิชญ์) ทองอาจNAก.8228ต้องการ
240นางสาวสุธาสินี ทองอ่อนL-2229ก.3519ต้องการ
241นางสาวสุปรียา เลาวกุลNAก.11997ไม่ต้องการ
242นางสาวสุพ้ตรา ม่วงนุ่มNAก.5726ไม่ต้องการ
243นางสาวสุพัตรา ไกรเลิศNAก.8132ไม่ต้องการ
244นางสาวสุพิชญา สวัสดิ์มงคลNAก.12598ต้องการ
245นางสาวสุภัรสร เกตุศรีทองNAก.10323ต้องการ
246นางสาวสุภาพร ใจมนต์L-0551ก.1265ไม่ต้องการ
247นายสุริยะ อนันต์วิไลA-0734ก.8987ไม่ต้องการ
248นางสาวสุรีย์พร บำรุงเอี่ยมปัญญาL-2375ก.4832ต้องการ
249นางสาวสุวนันท์ สำเภาL-2679ก.11243ต้องการ
250นางสาว สุวรีย์ ยิ่งยงทรัพย์L-0821ก.2090ไม่ต้องการ
251นายสุวิจักขณ์ บุญประทีปNAก.13291ไม่ต้องการ
252นางสาวเสาวนีย์ เร็วเรียบL-0592ก.1268ไม่ต้องการ
253นางสาวโสภิญญา ปลื้มใจL-2724ก.7638ต้องการ
254นางสาวหทัยรัตน์ เดชรัตน์NAก.3662ต้องการ
255นางสาวหยาดอรุณ กิจสวนL-1494ก.5053ต้องการ
256นายอธิคม ตุ้ยขมNAก.8953ต้องการ
257นางสาวอภิญญา ใจหล้าNAก.9050ไม่ต้องการ
258นางสาวอภิญญา มาลินีรัตน์A-0735ก.13618ต้องการ
259นายอภิมุข จิตต์ดีNAก.11326ไม่ต้องการ
260นางอมลรุจี บุญวิสูตรNAก.5266ต้องการ
261นางสาวอรจิรา มณีรัตนสุบรรณA-0723ก.9532ไม่ต้องการ
262นางสาวอรชดา จิราภิรมย์กรNAก.11030ต้องการ
263นางอรทัย ศิวบวรวัฒนาNAก.1051ต้องการ
264นางสาวอรทัย อุทัยศรีNAก.6812ต้องการ
265นางสาวอรวรรณ ภักดีNAก.5232ต้องการ
266นางสาวอรอนงค์ เชื้อเกตุNAก.5037ต้องการ
267นางสาวอรอุมา บุณยารมย์L-0287ก.757ต้องการ
268นาง อรัญญา นัยเนตร์L-0341ก.708ต้องการ
269นางสาวอักษิพร ทาสายNAก.11345ไม่ต้องการ
270นางสาวอัจฉราวดี ศรีจรูญNAก.2659ไม่ต้องการ
271นางสาวอัจฉราวรรณ ทองมีNAก.12852ต้องการ
272นางอัญชลี สร้อยตาL-2380ก.3751ต้องการ
273นางสาวอัญเชิญ พานเงินNAก.4599ไม่ต้องการ
274นางสาวอัญมณี กิจประสงค์NAก.11654ไม่ต้องการ
275นายอัษฎาวุธ เมธะพันธุ์NAก.12569ต้องการ
276นายอาทิตย์ ว่องไวการค้าL-1731ก.4454ไม่ต้องการ
277นางสาวอานันท์ จงกระโจมNAก.8887ไม่ต้องการ
278นางสาวอามีเนาะ แวนิL-2746ก.5872ต้องการ
279นางสาวอารีย์ บุรพาวินิจพงษ์L-0162ก.476ต้องการ
280นางอารีรัตน์ บุตรศรีภูมิL-1715ก.5132ต้องการ
281นายอุดม เกียรติมานะโรจน์NAก.758ต้องการ
282นางอุบลวรรณ มณีรัตน์ NAก.585ต้องการ
283นางสาวอุมาพร หะริณพลสิทธิ์L-2564ก.2352ไม่ต้องการ
284นางสาวฮัสมะห์ ยูโซะNAก.9708ต้องการ

** หากข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข กรุณาแจ้งมายัง conference.ptat@gmail.com **