Back
2941
สมาชิก
2516
ก่อตั้ง
14
กิจกรรม
2316
ผู้ร่วมกิจกรรม

“ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยมุ่งพัฒนา
นักกายภาพบำบัด เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหวเพื่อคนทุกช่วงวัย ”


สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจสำคัญคือการพัฒนานักกายภาพบำบัด โดยส่งเสริมให้สมาชิกสมาคมพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการประกอบวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณ มุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสร้างสุขภาวะของคนไทย สมาคมฯทุ่มเทที่จะทำงานเพื่อให้คนไทยได้มีการบริการกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ 

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2516 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นตัวแทนของวิชาชีพกายภาพบำบัดในประเทศไทย ตลอด 48 ปีสมาคมฯทำงานตามวัตถุประสงค์ คือร่วมมือกับสมาชิกและเสริมพลังนักกายภาพบำบัดให้เป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพที่สำคัญในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย สมาคมฯเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกายภาพบำบัดเพื่อให้นักกายภาพบำบัดเติบโตด้านวิชาการและวิชาชีพ ทำหน้าที่รักษาเกียรติและหลักประกันของวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยการสร้างเสริมคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาทางกายภาพบำบัด  ร่วมรักษาและส่งเสริมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ และปกป้องสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของวิชาชีพ ส่งเสริมความสามัคคี ตลอดจนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกายภาพบำบัดกับวิชาการสาขาอื่นๆ ตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์สมาคมกายภาพบำบัด

ผลักดันองค์กรวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานกำหนดนโยบายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้

2. มีระบบฐานข้อมูล (Database) ที่รวบรวมองค์ความรู้สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบำบัด

ผลักดันให้นักกายภาพบำบัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหว มีความเป็นผู้นำและสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต

1. มีกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานด้านการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัยในศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกายภาพบำบัด

2. มีระบบพี่เลี้ยงงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัด 

3. มีหลักสูตรระยะสั้น และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะที่หลากหลาย เช่น on job training, workshop เป็นต้นเพื่อให้นักกายภาพบำบัดสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่าย

4. มีระบบและกลไกในการจัดการความรู้ (Knowledge Management; KM) โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางคลินิก (Clinical Experience-Based)

5. มีการจัดตั้งชมรมหรือกลุ่มทำงานเฉพาะด้านตามความสนใจ เพื่อเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

6. ส่งเสริมให้นักกายภาพบำบัดเป็นผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน

พัฒนาระบบการบริหาร การบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการข้อมูลเพื่อความเป็นเลิศ

1. มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดสู่การเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

2. มีระบบฐานข้อมูลวิชาชีพรวมทั้งระบบการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจ

ผลักดันให้เกิดระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1. มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น Website, Facebook, Application ทางกายภาพบำบัดเป็นต้น เพื่อให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

2. มีข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ในการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชน

3. มีกลไกและแนวปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดให้สามารถทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การออกแบบกิจกรรมและการออกแบบการประเมินผลลัพธ์สุขภาวะ เป็นต้น

4. มีการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้กำหนดนโยบายเพื่อกำหนดตัวชี้วัดงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน

5. มีการประสานงานกับ สปสช.หรือหน่วยงานชำระเงินให้สามารถเบิกจ่ายให้กับกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการสื่อสารกับภาคประชาชนและองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ

1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสาธารณะ เช่น สสส. ไทยพีบีเอส เป็นต้น

2. มีการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

3. มีการอบรมการสร้างสื่อสุขภาวะทางกายภาพบำบัดให้กับนักกายภาพบำบัด

คณะกรรมการ

กภ. มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์

นายกสมาคม

เราคือนักกายภาพบำบัด
เราช่วยให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นได้
เราช่วยให้คนยังเคลื่อนไหวได้
เราช่วยให้โลกยังหมุนได้

กภ. พัชรินทร์ นิลมาท

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

การดูแลผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไปด้วยวิธีการ
ทางกายภาพบำบัดเป็นทางศาสตร์และศิลป์ที่มุ่งเป้า
ให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติ
ได้มากที่สุด

กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

อุปนายกฝ่ายธุรการ

พัฒนานักกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพวิชาชีพ

กภ. ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์

เลขานุการ

ความลับของความสำเร็จ คือการเริ่มต้น

กภ. อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์

เหรัญญิก

กายภาพบำบัดที่ดี คือการสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดี ให้กับคนในสังคม

กภ. ชวกิจ เก้าเอี้ยน

สาราณียากร

เราต้องเพิ่มบทบาทเรื่องการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ เพื่อรองรับโครงสร้างทางสังคมในอนาคต

กภ. ฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กายภาพบำบัดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เราต้อง Balance ทักษะและความรู้ให้การรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ และทำให้เขารู้สึกดีที่มาเจอเรา

กภ. สลิลา เศรษฐไกรกุล

นายทะเบียน

การทำงานวิชาชีพกายภาพบำบัด ต้องเป็นการทำงานเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

กภ. กันยากร สุพรรณพานิชย์

ปฏิคม

It’s never too late to start
something new.
มันไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ

กภ. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

กรรมการกลาง

วิชาชีพจะก้าวหน้า นักต้องก้าวเดิน เรามาช่วยกันพัฒนา

กภ. จีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล

กรรมการกลาง

ให้นักกายภาพบำบัดเป็นผู้มีความภาคภูมิและภูมิใจในวิชาชีพ ภาคภูมิในองค์ความรู้ ทักษะและความเป็นมืออาชีพ

กภ. สินีนาฏ สุขอุบล

กรรมการกลาง

ขอเป็นหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนวิชาชีพกายภาพบำบัดไทย ให้ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล

กภ. สมคิด เพื่อนรัมย์

กรรมการกลาง

ชีวิตที่มีคุณค่า​ คือการที่เราเป็นคนมีคุณค่าและทำให้ผู้อื่นมีคุณค่าด้วย

กภ. สุภัทร สวนจันทร์

กรรมการกลาง

เพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยการสนับสนุนความเป็นอิสระของวิชาชีพ และปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์

กภ. วรพร โชคบุญส่งสวัสดิ์

กรรมการกลาง

นักกายภาพบำบัดสามารถทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เมื่อความเจ็บปวดหายไป จะพบรอยยิ้มได้จากทุกคน ฉันจึงภาคภูมิใจในวิชาชีพกายภาพบำบัด ราวกับว่าฉันได้ช่วยโลกใบนี้ไว้

ประกาศสมาคม