การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด

Physical Therapy Evidence Based Practice (EBP)

การปฏิบัติโดยอิงหลักฐาน (EBP) เป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยบูรณาการหลักฐานที่ดีที่สุดจากงานวิจัย ความชำนาญทางคลินิกของผู้รักษา และความเชื่อและบรบิทของผู้ป่วยเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกวิธีและเทคนิคการดูแลรักษา หลักฐานที่รายงานในเอกสารทางวิชาการมีหลายระดับ โดยแบ่งเป็นขั้นตามลำดับการถูกพิสูจน์ด้วยงานวิจัย ชนิดต่าง ๆ ดังนี้

ดังนั้น นักกายภาพบำบัดควรใช้หลัก ฐานจากรายงานวิจัยที่ทำในผู้ป่วยจริง ในระดับที่ดีที่สุด เท่าที่มีอยู่ประกอบกับทักษะ และความคิดความเชื่อ หรือการใช้เหตุผลจากทฤษฎีต่างๆ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแ ลรักษาผู้ป่วยและผู้รับบริการ 

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่นักกายภาพบำบัดสามารถใช้ค้นคว้า รายงานวิจัย หรือหลักฐานประเภทอื่นๆ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการ

  • PEDRO หรือ the Physiotherapy Evidence Database https://pedro.org.au/
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมการศึกษาทางคลินิกกายภาพบำบัดการทบทวนวรรณกรรม และแนวทางการประเมินวิธีการ รักษาทางกายภาพบำบัดไวมากที่สุด

  • CINAHL Complete (EBSCO) http://www.linccweb.org/eResources?resourcekey=ebcincomp เป็นแหล่งข้อมูล ที่รวบรวมวารสารด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ (nursing & allied health journals) ไว้มากที่สุด

  • MEDLINE http://www.linccweb.org/eResources.asp?DB=ebscomedline&CID=24
    เป็นแหล่งข้อมูลวารสารด้านการแพทย์ (medicine) การพยาบาล (nursing) สหเวชศาสตร์ (allied health) การ บริการสุขภาพ (health services) และวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • Cochrane Library (Wiley) http://www.linccweb.org/eResources?resourcekey=cochrane ในห้องสมุด เสมือนแห่งนี้มี􏰁 ีหลักฐานที่มีคุณภาพสำหรับการตัดสินใจให้บริการดูแลสุขภาพ โดยมีการรวบรวม systematic reviews clinical trials, หรือหลักฐานที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ ไว้ โดย Cochrane reviews จะรวมผลการศึกษาจากรายงานวิจัย ทางการแพทย์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดดของ evidence-based healthcare

  • Clinical Practice Guideline (CPG) แนวทางเวชปฏิบัติ เป็นการสรุปแนวทางการให้บริการโดยการทบทวน งานวิจัยที่่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ จนได้ข้อแนะนำ ในการปฏิบัติในผู้รับบริการเฉพาะกรณีต่าง ๆ ว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เมื่อใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ CPG จึงเป็นประโยชน์มาก ช่วยให้นักกายภาพบำบัด และผู้ป่วยใช้ร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการ จัดการปัญหาสุขภาพที่เหมาะสม

– สภากายภาพบำบัด ได้รวบรวม CPG ไว้ในเวบไซต์ ที่ https://pt.or.th/PTCouncil/CPG.php

– สภากายภาพบำบัดได้เผยแพร่ รายงานการวิจยั การศึกษาผลลัพธ์ การบริการทางกายภาพบำบัดด้านคลินิกและ ตัวชี้วัดสำหรับนักกายภาพบำบัดไว้ที่  https://pt.or.th/PTCouncil/file_attach/Att202010021601628529202011061604645347_1.pdf