ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถจองสิทธิเข้าร่วมอบรม

เรื่อง

Essential Points of Pain Medication in Musculoskeletal Conditions for Physical Therapists

วันที่ 28 สิงหาคม 2564

** ขอให้ท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งสลิปโอนเงินภายใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12 : 00 น. **

ท่านสามารถใช้ปุ่ม Search เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อของท่าน 

ลำดับชื่อ-สกุลเลขสมาชิกสมาคมฯเลขที่ใบประกอบฯสถานะสมาชิกสมาคมฯค่าลงทะเบียนหมายเหตุ
1กนกวรรณ วงศ์แก้วNAก.7248ไม่เป็น500
2กนกอร นุ่มดีL-2285ก.4523เป็น300
3กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์A-0396ก.3035เป็น300
4กรองกาญจน์ ชุมแก้วNAก 11758ไม่เป็น500
5กฤษติญา ยิ้มสร้อยL-1521ก.5173เป็น300นามสกุลไม่ตรง กรุณา Updated ข้อมูลสมาชิกในหน้า website ด้วย
6กอบทอง เฉลิมชัยNAก.4869ไม่เป็น500ไม่เป็นสมาชิกสมาคม
7กัญญาภัค ผ่องใสNAก.12724ไม่เป็น500
8กันตยา อำคาแก้วNAก.7807ไม่เป็น500
9กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์L-2677ก.9636เป็น300
10กันย์วดี ศรีทองแท้A-0350ก.3973เป็น300
11กัลยา วรรณกุลL-0552ก.1369เป็น300
12กาญจนา คงสบายNAก.7155ไม่เป็น500
13กาญจนา เต็มวรทรัพย์NAก.10876ไม่เป็น500
14กาญจนา สุระเสนNAก.7502ไม่เป็น500
15กิตติพงษ์ วทัญญูทวีวัฒน์NAก.8424ไม่เป็น500
16กิติมา คําวลีL-1245ก.3407เป็น300
17กุสุมา ช้างพินิจNAก.7000ไม่เป็น500
18เกวลี สีหราชNAก.3715ไม่เป็น500
19เกษแก้ว อิศรางกูร ณ อยุธยาL-1048ก.2125เป็น300
20เกษรินทร์ ประสิทธิ์NAก.9816ไม่เป็น500
21โกวิท อิ่มคำL-1557ก.4512เป็น300
22ขนิตฐาสิมะจารึกNAก.12121ไม่เป็น500
23คณิสา สินอิ่มNAก.10718ไม่เป็น500
24คามิน เนาถาวรL-2566ก.8359เป็น300
25คีรินท์ เมฆโหราL-0164ก.596เป็น300
26แคทรียา เจริญผลL-2709ก.6596เป็น300
27จตุพร พวงกุหลาบL-2561ก.7034เป็น300
28จริยพร แตงขุดNAก.10145ไม่เป็น500
29จอมสุรางค์ อภิสิงหธวัชL-0953ก.3219เป็น300
30จามจุรี ศรีวิชาNAก.6472ไม่เป็น500
31จารุณี พินิจโสภณพรรณL-0544ก.1230เป็น300
32จารุตา ขันฤทธิ์L-1843ก.5790เป็น300
33จารุพงศ์ ทองสมจิตต์NAก.7570ไม่เป็น500
34จิตเกษม บัณฑุธรรมL-1291ก.3871เป็น300
35จินต์จุฑา เสริฐศักดิ์NAก.11756ไม่เป็น500
36จีรสุดา อุปสันต์L-1081ก.2179เป็น300
37จีราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคลL-2497ก.5518เป็น300
38จุฑามาศ หวานเสียงL-2764ก.4958เป็น300
39จุฑารัตน์ อดิเรกอุดมรัตน์L-1704ก.4732เป็น300
40เจนจิรา เสรีกิตติกุลNAก.8360ไม่เป็น500
41ฉัตรดารา ไพบูลย์ศิริL-0913ก.3121เป็น300
42ฉัตรฤดี นาคทองอินทร์L-1420ก.858เป็น300
43ฉันท์สุภา ทองจันทร์L-0621ก.1376เป็น300
44ชฎายุ อุดมL-1396ก.3122เป็น300
45ชนาทิพย์ พลพิจิตร์L-0880ก3045เป็น300
46ชนิดา สัมพันธรัตน์L-0561ก.1231เป็น300
47ชนิตา คิ้มสิงห์NAก.13926ไม่เป็น500
48ชมพูนุท ปิยะบรรหาร NAก.3413 ไม่เป็น500
49ชรินทร์ทิพย์ ดวงแก้วL-1775ก.3430เป็น300
50ชัชฎาภรณ์ ใจเย็นNAก.3718ไม่เป็น500
51ชัญญานุช สกลพรรคNAก.11094ไม่เป็น500
52ชิดชนก นุตาลัยL-0739ก.1722เป็น300
53ชิตพล จันทรรัศมีL-1850ก.5609เป็น300
54ชื่นพักตร์ สาลีสิงห์L-1187ก.1232เป็น300
55ชุติมา สุรศักดิ์ศิลปNAก.12528ไม่เป็น500
56ชุลีกร บุญเต็มNAก.11494ไม่เป็น500
57ซัยญาณี กะลูแปNAก11792ไม่เป็น500
58ญาดา เพ่งพิศL-2259ก.5554เป็น300
59ฐปนพงศ์ อนันตไอศูรย์NAก.13236เป็น500ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
60ฐิตา ศรีฉัตรสุวรรณA-0731ก.10229เป็น300
61ณฤดี โศภนคณาภรณ์L-0795ก1790เป็น300
62ณัฎฐพัชร์ ไกรรณฤทธิ์NAก.11238ไม่เป็น500
63ณัฏฐิกา ผลอินทร์NAก.12454ไม่เป็น500
64ณัฏฐิยา สุวรรณมณีL-1825ก.2992เป็น300
65ณัฐชญา พลากุลมณฑลL-2686ก.8362เป็น300
66ณัฐณิชา ส่งกลแก้ววรกิจNAก.13114ไม่เป็น500
67ณัฐรดี เกตุแก้วNAก.8236ไม่เป็น500
68ณัฐวุฒิ วัยเจริญNAก.4119ไม่เป็น500
69ณิชานาฎ วัฒยากรNAก.13123ไม่เป็น500
70ณิชาภัทร มั่นปานA-0781ก.12334เป็น300
71ณุวดี โอพิทักษ์ชีวินNAก.6566ไม่เป็น500
72ดรุณี สดคมขำA-0751ก.2752เป็น300
73ดุษฎี แซ่เฮ้งNAก.2537ไม่เป็น500
74ถกลวรรณ์ บุญเต็มNAก.1307ไม่เป็น500
75ทนุสินธ์ ศรีวิลัยL-1335ก.4281เป็น300
76ทรงอร พิทยาพิพัฒน์กุลL-1422ก.865เป็น300
77ทัณฑิกา คนซื่อL-0543ก.1241เป็น300
78ทิพย์วดี บรรพระจันทร์A-0725ก4375เป็น300
79ทิพย์สุดา ไชยทิพย์NAก.3587ไม่เป็น500
80ทิวา โกศลL-2624ก.3832เป็น300
81ธนาวดี แสงสุขNAก.7625ไม่เป็น500
82ธเนศ เฉลิมถ้อยNAก.2323ไม่เป็น500
83ธัญชนก คำดีNAก.13678ไม่เป็น500
84ธัญชนก จันทนาลักษณ์NAก.12060ไม่เป็น500
85ธัญชนก นามกันยาNAก.11793ไม่เป็น500
86ธันยพัฒน์ วิลาสพิทยาเลิศNAก.10692ไม่เป็น500ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
87ธันยมัย อาจปรุNAก.6781ไม่เป็น500
88ธิติพันธุ์ รัตตโนภาสNAก.6953เป็น500ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
89ธิติพันธุ์ วิชัยยาL-2088ก.5361เป็น300
90นนท์ สายพัฒนาL-2751ก.4484เป็น300
91นพพร จงกมลวิวัฒน์L-0763ก.1352เป็น300
92นพมาศ ปราสัยงามL-1523ก.4891เป็น300ไม่พบอีเมลติดต่อกลับ
93นพรัตน์ สุทธิ์ประเสริฐพรL-2704ก.5900เป็น300
94นริสพงศ์ ชำนาญNAก.3051ไม่เป็น500
95นฤมล วิจิตรสมบัติ L-2243ก.4435เป็น300
96นวพร ม่วงทองA-0699ก13160เป็น300
97นัฐพงศ์ เอิบโชคชัยNAก.6074ไม่เป็น500ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
98นัทธมน บุญลือ์NAก.10747ไม่เป็น500
99นัทยา มหาศักดิ์สวัสดิ์L-1753ก.3881เป็น300
100นันท์ติกาล ทองคำL-1857ก.5499เป็น300
101นันท์นภัส ชาญเดชNAก.12238ไม่เป็น500
102นาตยา เสนาL-2030ก.5026เป็น300
103นายปริญญา กล้าผจญNAก.2188ไม่เป็น500
104นายวรานนท์ ไชยไธสงNAก6502ไม่เป็น500
105นิตกานต์ ปรัชญาพันธ์A-0737ก.6696เป็น300
106นิรมล กมลวัฒน์Naก.6625ไม่เป็น500
107นิศารัตน์ ทวีศิลป์NAก.11941ไม่เป็น500
108นุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์L-1605ก1080เป็น300
109นูรฮีดายะห์ หะยีอับดุลเลาะL-2742ก.10974เป็น300
110บุรินทร์ กาญจนาภิวงศ์L-0914ก.2859เป็น300
111เบญจพร สุภาอินทร์A-0700ก.12822เป็น300
112ปฏิยพรรณ จันทร์ทองศรีNAก.7087ไม่เป็น500
113ปภัสนันท์ แสนกล้าNAก3557ไม่เป็น500
114ปภิชญา กันไชยสักNAก.5876ไม่เป็น500
115ประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจ A-0583ก.5796เป็น300
116ปริญญา เลิศสินไทยL-0667ก.1483เป็น300
117ปริยฉัตร หูแก้วNAก.4851ไม่เป็น500
118ปริศนา โชติปาละกุลNAก.2327ไม่เป็น500
119ปรีดา คงสิทธิวงศ์NAก.4273ไม่เป็น500
120ปรียานุช พุฒตาลL-1660ก.2832เป็น300
121ปรียาวดี จำเริญวงษ์NAก.4643ไม่เป็น500
122ปวีณา วงศ์รุ่งโรจน์L-2655ก.8996เป็น300
123ปวีณา สมบูรณ์L-2172ก.4437เป็น300
124ปวีรฉัตร หูแก้วNAก.4438ไม่เป็น500
125ปัณฑิตา แจ้งสุทธิวรวัฒน์NAก.10754ไม่เป็น500
126ปิยวรรณ นาเหมืองNAก.7032ไม่เป็น500
127ปิยาภรณ์ มายาL-2017ก.5590เป็น300
128พจนันท์ มาไพศาลสินNaก.8369ไม่เป็น500
129พรทิพย์ เมฆโหราL-0184ก614เป็น300
130พรทิยา คุรุวาสี์NAก1761ไม่เป็น500
131พรพัสรี ศิริเปรมวรานนท์NAก.3241ไม่เป็น500
132พรรณชลกร หาญวรวงศ์ NAก.9422ไม่เป็น500
133พรรณทิภา ประยูรรัตน์NAก.6167ไม่เป็น500
134พรหมินทร์ พรสุริยาทัตNAก.4476ไม่เป็น500
135พัชรา หมวดทองNAก.3887ไม่เป็น500
136พัชราภรณ์ เรียนติ๊บNAก.10689ไม่เป็น500
137พัชราวดี ศรีรักษ์L-2666ก.5103เป็น300
138พัชริดา จรุงธนะกิจNAก.11834ไม่เป็น500
139พัชรินทร์ ศรีหิรัญL-2532ก.4345เป็น300นามสกุลไม่ตรง กรุณา Updated ข้อมูลสมาชิกในหน้า website ด้วย
140พัชรีญา สู้ณรงค์NAก.6748ไม่เป็น500
141พัชรียา คชประติยุทธ์L-0836ก.911เป็น300
142พัฒวุฒิ ช่อผกาL-0515ก.1248เป็น300
143พัลลภา ไชยสุวรรณ์L-2357ก.5484เป็น300
144พิชญา เตชชัยสกุลNAก.12975ไม่เป็น500
145พิชญา มณีจักร์NAก. 7120ไม่เป็น500
146พิชาวีร์ ทรัพย์วัชรโชติL-1898ก.5240เป็น300นามสกุลไม่ตรง กรุณา Updated ข้อมูลสมาชิกในหน้า website ด้วย
147พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจL-2732ก.12846เป็น300
148พิมพ์พร กล้วยอ่อนL-2231ก.3428เป็น300
149พิมพ์พร แซ่ลิ้วL-2294ก.5485เป็น300
150พิมพา คงทัตL-2657ก.13321เป็น300
151พิมวดี เพิ่มสมบัติL-1746ก.5168เป็น300
152พิศมัย จันทร์โทA-0718ก.11397เป็น300
153เพ็ญทิพา เลาหตีรานนท์L-0311ก.785เป็น300
154เพ็ญธร เกิดช้ำNAก.1844ไม่เป็น500
155เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศL-2700ก. 2972เป็น300
156เพ็ญพิชชากร แสนคำNAก.2193ไม่เป็น500
157เพ็ญศิริ นรสิงห์A-0753ก.2932เป็น300
158ไพบูลย์ ครูรัตนานุวัฒน์NAก.3506ไม่เป็น500
159ภรณ์ณภัส สิทธิกูลNAก1270ไม่เป็น500
160ภัทรดา วัฒนานนท์ประทานL-0789ก.2059เป็น300
161ภัทร์นฤน ทองวิไลL-2760ก.8411เป็น300
162ภัทรพร พันธุ์พิทย์แพทย์L-2558ก.5800เป็น300
163ภัทร์ลดา ตังวีระสิงห์NAก.6508ไม่เป็น500
164ภัทราภรณ์ จิตต์ใจดีNAก.3135ไม่เป็น500
165ภัสสร ศักดิ์ชูพิทักษ์L-1409ก.3090เป็น300
166ภาวิณี เอี่ยมชมNAก.13667ไม่เป็น500
167มณฑินี วัฒนสุวกุลA-0717ก.4265เป็น300
168มณี อองกุลนะNAก.4488ไม่เป็น500
169มลทิรา ยี่อินNAก.3946ไม่เป็น500
170มะลิ สามบุญเที่ยงL-1372 ก.2259เป็น300
171มัชฌิมา บูรณางกูรL-1215ก.3508เป็น300
172มัลลิกา วัฒนกุล NAก.5729ไม่เป็น500
173ยงยุทธ บุญมาเมืองL-1060ก.2372เป็น300
174ยศศักดิ์ หาญชาญเลิศL-1542ก.2303เป็น300
175ยุภาวดี กันหาบุตร คลาสซอนNAก1848ไม่เป็น500
176รวีภรณ์ ทองขุนนาNAก.5920ไม่เป็น500
177รวีวรรณ คุลิเมคินL-1192ก.2870เป็น300
178ระพีพัฒน์ จิตมาลย์L-2766ก.13515เป็น300
179รักษิตา ศรีเกตุNAก.12758ไม่เป็น500
180รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์L-1180ก.2335เป็น300
181รัตนาภรณ์ สนธิสถาพรA-0714ก.8292เป็น300
182รุ่งทิพย์ สุรรัตน์NAก.1023ไม่เป็น500ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
183รุ่งทิวา วัจฉละฐิติL-0105ก.236เป็น300
184รุ่งนภา เกื้อกูลNAก.5470ไม่เป็น500
185ฤทัยรัตน์ เซ็นทองหลางNAก.12390ไม่เป็น500
186ลดาวรรณ เติมวรกุลL-1647ก.3843เป็น300
187วชิรวิทย์ ใจต๊ะNAก.10568ไม่เป็น500
188วนิดา ธีระกุลL-2687ก.340เป็น300
189วรรณดี อ่อนแย้มL-0891ก.1854เป็น300
190วรรณระวี ใจแก้วNAก.4404ไม่เป็น500
191วรรณารัตน์ งามวงษ์A-0759ก.13870เป็น300
192วรรักษ์ คงรัตนสมบูรณ์L-2669ก.6228เป็น300
193วรวรรณ เอกบุตรL-1990ก5561เป็น300
194วรัญญู องศาราL-2715ก.9677เป็น300
195วรารัตน์ ตระกลวิทยากิจL-2719ก.4381เป็น300
196วริยา ตรีรีชตพงษ์A-0761ก.5801เป็น300
197วลัยนิภา หาพุทธาL-2513ก.2151เป็น300
198วลีพรรณ อยู่บุญNAก.5921ไม่เป็น500
199วัชรพร นาคแก้วA-0713ก.10978เป็น300
200วัชรี ศาลาน้อยL-1211ก.1255เป็น300
201วัชรีกร ภิมาลย์NAก.4211ไม่เป็น500
202วันทนา อุดมNAก.8350ไม่เป็น500
203วันทนีย์ กมลเสถียรรัตน์L-0518ก.1256เป็น300
204วันทนีย์ โยชน์ชัยสารL-1392ก.2073เป็น300
205วันเพ็ญ คำฝอยNAก.2612ไม่เป็น500
206วันวิสา เพ็ชรประสิทธิ์NAก.4254ไม่เป็น500
207วานิชชา จ๋าพิมาย NAก.10137ไม่เป็น500
208วิกานดา กันทะอุโมงค์NAก.8416ไม่เป็น500
209วิชชา จุฑาภักดีกุลL-0379ก.402เป็น300
210วิทยา หลงละเลิงL-2554ก.5473เป็น300
211วิภาวี ทองวิชิตNAก.13481ไม่เป็น500
212วิรัชฎ สุวรรณหล้าNAก.11803ไม่เป็น500
213วิไลพร ฉัตรอินตาNAก.4407ไม่เป็น500
214วิวาห์พร อยู่ตาNAก.4560ไม่เป็น500
215วีรณัฐ จีนะวัฒน์L-2456ก.3333เป็น300
216วีรภา กระเทศNAก.12353ไม่เป็น500
217วีรยุทธ จันทร์อ่อนNAก.4006ไม่เป็น500
218เวฬุวัน ตติยวงศ์สกุลL-1193ก.3434เป็น300
219ศจี จันทร์อนันต์L-1249ก 2078เป็น300
220ศตรัศมี ตุ้ยขมNAก.13950ไม่เป็น500
221ศศิกานต์ ศักดิ์สง่าวงษ์L-2769ก.6174เป็น300
222ศศิธร ปลื้มกมลรอสถานะสมาชิกก.6403เป็น300เลขสมาชิกอยู่ในสถานะรอดำเนินการ
223ศักดิ์ดา นิจโกทมA-0730ก.10253เป็น300
224ศันสนีย์ เลิศนิพัฒน์L-1472ก.5661เป็น300
225ศิครินทร์ นามคำNAก.5118ไม่เป็น500
226ศิริพร จันทร์ใบNAก.1257ไม่เป็น500
227ศิริวรรณ วรรณพงษ์L-0585ก.1258เป็น300
228ศิวพร คงวินิจNAก.8374ไม่เป็น500
229ศิวพร คงสันติL-2447ก.4979เป็น300
230ศุภธิดา แดงเอียดA-0775ก.13735เป็น300
231สมพร ผิวอ่อนL-2136 ก.5580เป็น300
232สรัลพร สุวรรณวงศ์L-2656ก.8225เป็น300
233สราวุธ ทมโยธาA-0770ก.3955เป็น300
234สัจจา สกุลแก้วNAก.12310ไม่เป็น500
235สาวิตรี ระดมกิจL-1128ก.4766เป็น300
236สิทธิโชค ปิ่นวิเศษL-1364ก.3187เป็น300
237สิทธิรัตน์ สังข์มงคลL-1037ก.3340เป็น300
238สิริกรพิชญ์ คล่องแคล่วL-1276ก.2651เป็น300
239สิริภัทร อัศวแก้วมงคลNAก.11881ไม่เป็น500ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
240สุขสันต์ ทองอุ่นL-0726ก1539เป็น300
241สุจิตรา กล้วยหอมทองNAก.4593ไม่เป็น500
242สุจิตรา มาฆะธรรมnaก.3180ไม่เป็น500
243สุชญา สถาวรานนท์L-2737ก.13796เป็น300
244สุชาดา สานุสันต์NAก.13080ไม่เป็น500
245สุชาดา แสนโดดNAก.11042ไม่เป็น500
246สุชาติ(ยุติวิชญ์) ทองอาจNAก.8228ไม่เป็น500
247สุทธิวรรณ ภักดิ์โพธิ์NAก.7184ไม่เป็น500
248สุธารัตน์ คำหอมL-1417ก.4544เป็น300
249สุธิดา เกิดทองL-1944ก.5433เป็น300
250สุธี ทนุพงศ์ไพศาลNAก.9862ไม่เป็น500
251สุพิชญา สวัสดิ์มงคลNaก.12598ไม่เป็น500
252สุพินดา รัตนวิหคNAก.10257ไม่เป็น500
253สุภัคษา พรวงค์เลิศNAก.10025ไม่เป็น500
254สุภาพร ใจปานแก่นNAก.12712ไม่เป็น500
255สุภาพร ใจมนต์L-0551ก.1265เป็น300
256สุภามาศ สมเป้าL-1813ก.5671เป็น300
257สุมนตา จรบำรุงL-1770ก.2088เป็น300
258สุมาลี สุขนวมNAก.5476ไม่เป็น500
259สุวรีย์ ยิ่งยงทรัพย์L-0821ก.2090เป็น300
260สุวิมล เปี่ยมรุ่งเรืองNAก.12650เป็น500ไม่เป็นสมาชิกสมาคม และไม่พบอีเมลติดต่อกลับ
261เสาวนีย์ เร็วเรียบL-0592ก.1268เป็น300
262เสาวลักษณ์ กลั่นทองL-0579ก.554เป็น300
263หทัยรัตน์ เดชรัตน์NAก.3441ไม่เป็น500
264หทัยรัตน์ ทูลพุทธาL-0805 ก1271เป็น300
265หัสมะ มะสากาNAก.5739ไม่เป็น500
266อชิระ หิรัญตระกูลNAก1649ไม่เป็น500
267อนุศรา ทองบรรเทิงNAก.12651ไม่เป็น500ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
268อภิมุข จิตต์ดีNAก.11326ไม่เป็น500
269อรณี ทาอินต๊ะNAก.10409ไม่เป็น500
270อรพรรณ สุขนิวัตรศิริL-0512ก.1146เป็น300
271อรพินท์ รัชไพศาลNAก.8680ไม่เป็น500
272อรอุมา มาคานNAก.3077ไม่เป็น500
273อรัญญา นัยเนตร์L-0341ก.708เป็น300
274อริญา บรรจโรจน์NAก.11466ไม่เป็น500
275อรุณา พัฒนชัยNAก.3905ไม่เป็น500
276อังคณา บาราNAก.5620ไม่เป็น500
277อัญชลี สร้อยตาL-2380ก.3751เป็น300
278อัญเชิญ พานเงินNAก.4599ไม่เป็น500
279อัญเชิญพร มาศพฤกษ์NAก.8581ไม่เป็น500
280อัปษร พงศ์พันธ์สันติL-0072ก.308เป็น300
281อัลอาตัสรี สะอิA-0762ก.8322เป็น300
282อัสริน อิ่นคำL-2675ก.5958เป็น300
283อาทิตย์ ว่องไวการค้าL-1731ก.4454เป็น300
284อาภาลักษณ์ พรรคสายชลL-2460ก.874เป็น300
285อามาณี วาเด็งNAก.12047ไม่เป็น500
286อารยา ศรีศานติพงศ์A-0702ก.6178เป็น300
287อารีรัตน์ บุตรศรีภูมิL-1715ก.5132เป็น300
288อิบตีซัล เจ๊ะซูNAก.11915ไม่เป็น500
289อิรยา สกุลจตุพรA-0389ก.6857เป็น300
290อุบลวรรณ มณีรัตน์NAก.585ไม่เป็น500
291อุสา บุญเพ็ญL-2455ก.4292เป็น300

** ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อในประกาศนี้ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่ สมาคมกายภาพบำบัด เลขที่บัญชี 459-0-69540-5 ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา บัญชีออมทรัพย์ โดยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ 300 บาท และไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 500 บาท (ตามที่ระบุไว้ในประกาศ) ภายในวันที่ 28 ก.ค. 2564 เวลา 12.00 น. เท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้ **