ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถจองสิทธิเข้าร่วมอบรม

เรื่อง

Essential Points of Diagnostic Imaging in Musculoskeletal Conditions for Physical Therapists

วันที่ 15 สิงหาคม 2564

** ขอให้ท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งสลิปโอนเงินภายใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 22 : 00 น. **

ท่านสามารถใช้ปุ่ม Search เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อของท่าน 

ลำดับชื่อ-สกุลเลขที่ใบประกอบฯสถานะสมาชิกสมาคมฯค่าลงทะเบียน (บาท)หมายเหตุ
1(สุชาติ)ยุติวิชญ์ ทองอาจก.8228ไม่เป็น500
2Molwadee Tantaworrasilp ก.2295ไม่เป็น500
3กนกพร ฉายะบุระกุลก.893เป็น300
4กนกพร อุณเอกลาภก.1113เป็น300
5กนกวรรณ นาเหมืองก.7553ไม่เป็น500
6กนกวรรณ วงศ์แก้วก.7248ไม่เป็น500
7กมลลักษณ์ จันทบุบผาก.4216เป็น300
8กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์ก.3035เป็น300
9กรกต สมภาคก.4373เป็น300
10กฤษติญา ยิ้มสร้อยก.5173เป็น300นามสกุลไม่ถูกต้อง
11กวินทรา สันติอภิรักษ์ก.13037ไม่เป็น500
12ก้องเกียรติ สีดาก.10640ไม่เป็น500
13กาญจนา วิจิตรรัตนะก.3479เป็น300
14กาญจนา พลพิทักษ์ก.12536ไม่เป็น500
15กาญจนา สุระเสนก.7502ไม่เป็น500
16กานต์ วัชรปิยานันทน์ก.7328เป็น300
17กานต์ธีรา อารีรักษ์ก.3310เป็น300
18กิ่งแก้ว สงวนวรรณก.1656เป็น300
19กิ่งดาว รัตนเวชชัยวิมลก.1114เป็น300
20กิติมาก.3407เป็น300ไม่กรอกนามสกุล
21กุสุมา ช้างพินิจก.7000ไม่เป็น500
22กุสุมา ทุมสวัสดิ์ก.4344เป็น300
23กู้เกียรติ ทุดปอก.2517ไม่เป็น500
24เกษแก้ว อิศรางกูร ณ อยุธยาก.2125เป็น300
25โกวิท อิ่มคำก.4512เป็น300
26ขนิตฐา สิมะจารึกก.12121ไม่เป็น500
27แคทรียา เจริญผลก.6596เป็น300
28จตุพร โพธิญาณก.2711เป็น300
29จารุณี พินิจโสภณพรรณก.1230เป็น300
30จารุตา ขันฤทธิ์ก.5790เป็น300
31จิรวัฒน์ รักมิตรก.4351เป็น300
32จิราพร แก้วเงินก.5148ไม่เป็น500
33จีรสุดา อุปสันต์ก.2179เป็น300
34จุฑามาศ หวานเสียงก.4958เป็น300
35จุฑารัตน์ จันทร์ไชยก.4915ไม่เป็น500
36เจนจิรา พานิชย์เลิศอำไพก.2477เป็น300
37เจนจิรา เล็กเลิศศิริวงศ์ก.12356ไม่เป็น500
38ฉัตรดารา ไพบูลย์ศิริก.3121เป็น300นามสกุลไม่ถูกต้อง
39ฉัตรฤดี นาคทองอินทร์ก.858เป็น300
40ฉันทนา รุ่งอยู่ศิริก.1901ไม่เป็น500
41ฉันท์สุภา ทองจันทร์ก.1376เป็น300
42ชฎายุ อุดมก.3122เป็น300
43ชณาฎา จันทคัตก.2446เป็น300นามสกุลไม่ถูกต้อง
44ชนาภัทร บุญเกลี้ยงก.12747ไม่เป็น500
45ชนิดา สัมพันธรัตน์ก.1231เป็น300
46ชนิตาภรณ์ ชูนาวาก.6943ไม่เป็น500
47ชมพูนุท ปิยะบรรหารก.3413ไม่เป็น500
48ชรินทร์ทิพย์ ดวงแก้วก.3430เป็น300
49ชื่นพักตร์ สาลีสิงห์ก.1232เป็น300
50ชุติกาญจน์ ทรัพย์พิพัฒนาก.9167ไม่เป็น500
51ชุธิญาฎา รัตนมณีก.5092เป็น300
52โชติธนา เจียมจิรชาติก.13697เป็น300
53ซัยญาณี กะลูแปก.11792ไม่เป็น500
54ซารีนา เจะดาโอะก.13824ไม่เป็น500
55ฐานิสรา โฉมเกิดก.1235เป็น300
56ฐิติพงศ์ เนาวศิริก.8448เป็น300
57ฐิติมาพร นวลสิงห์ก.4387เป็น300
58ณรงค์กรณ์ หล้าดวงดีก.11972ไม่เป็น500
59ณฤดี โศภนคณาภรณ์ก.1790เป็น300ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง
60ณัจธญา เลี่ยวปัญญาก.2318ไม่เป็น500
61ณัชชา พงษ์ไพบูลย์ก.12125เป็น300
62ณัฎฐพัชร์ ไกรรณฤทธิ์ก.11238ไม่เป็น500
63ณัฏฐาภา อริยกิจสกุลก.11868ไม่เป็น500
64ณัฐชญา พลากุลมณฑลก.8362เป็น300
65ณัฐฐิรา ปรีชาศิลป์ก.2629ไม่เป็น500
66ณัฐณิชา ส่งกลแก้ววรกิจก.13114ไม่เป็น500
67ณัฐนันท์ มนังสถิตย์ก.12579ไม่เป็น500
68ณัฐพงศ์ กาศเมฆก.10083ไม่เป็น500
69ณัฐพล บุญเสนันท์ก.9306เป็น300
70ณิชาภัทร มั่นปานก.12334ไม่เป็น500
71ดรุณี สดคมขำก.2752ไม่เป็น500
72ดลพร ศุภสมภพก.12930ไม่เป็น500
73ดวงสิริ ชอบช่างก10846ไม่เป็น500
74ดุษฎี แซ่เฮ้งก.2537ไม่เป็น500
75ทิพปภา ติวเถาว์ก.12768ไม่เป็น500
76ทิพย์วดี บรรพระจันทร์ก.4375เป็น300
77ทิพย์สุดา อินทร์ด้วงก.7895ไม่เป็น500
78ธนพฤกษ์ กิติรัตน์ก.4199เป็น300
79ธนภรณ์ มโนนิติธรรมก.9169เป็น300
80ธเนศ ขจรวุฒิกุลก.1196ไม่เป็น500
81ธรรมรัฐ เดชมากก.5963เป็น300
82ธวัชชัย เลือดศรีก.3929เป็น300
83ธัญชนก จันทนาลักษณ์ก.12060ไม่เป็น500
84ธัญชนก ดำริห์ก.1925ไม่เป็น500
85ธัญชนก เอี่ยมอนันต์เจริญก.11191ไม่เป็น500
86ธัญพิชชา พุฒสกุลก.13630ไม่เป็น500
87ธันย์ชนก อุดมรัตนสิริก.13565ไม่เป็น500
88ธันยาเรศ ธำรงลักษณ์ก.13502เป็น300
89ธาริณี ขันธวิธิก.1120เป็น300
90ธิดารัตน์ ศรีปรางค์ก.12691ไม่เป็น500
91ธิดารัตน์ โสภณก.6238ไม่เป็น500
92ธิติพันธุ์ รัตตโนภาสก.6953ไม่เป็น500
93ธิติยา ปุเลชะตังก.2923ไม่เป็น500
94ธีรพงศ์ การะเกตก.5573เป็น300
95ธีรพงศ์ ตั้งตระกูลก.8286ไม่เป็น500
96นงลักษณ์ จันกิจก.8036ไม่เป็น500
97นฏกร สิรสิทธิกรก.1661ไม่เป็น500
98นนท์ สายพัฒนาก.4484เป็น300
99นริศรา โสะนุ้ยก.9088ไม่เป็น500
100นวพร ม่วงทองก.13160เป็น300
101นัทรี พันธุ์กสิกรก.12584เป็น300
102นันท์ติกาล ทองคำก.5499เป็น300
103นายก.12569ไม่เป็น500ไม่กรอกชื่อ-สกุล
104นิตกานต์ ปรัชญาพันธ์ก.6696ไม่เป็น500
105นิศารัตน์ ทวีศิลป์ก.11941ไม่เป็น500
106นุชจิเรศ ทาทองก.3420เป็น300
107นุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์ก.1080เป็น300
108นูรฮีดายะห์ หะยีอับดุลเลาะก.10974เป็น300
109บุญโชติ จันทร์กระแจะก.8779ไม่เป็น500
110บุรินทร์ กาญจนาภิวงศ์ก.2859เป็น300
111เบญจวรรณ อภินนท์กูลก.2353เป็น300นามสกุลไม่ถูกต้อง
112เบญญาภา ศิริเกตุก.14035ไม่เป็น500
113ปฐมาวดี ส้มไทยก.9919ไม่เป็น500
114ปภาณพิศ พินิจสุวรรณก.12636ไม่เป็น500
115ปภิชญา กันไชยสักก.5876ไม่เป็น500
116ประกายทิพย์ จันธิมาก.6742ไม่เป็น500
117ประทานพร ฉั่วอนุสรณ์ก.577เป็น300
118ประพนธ์ก.1696เป็น300
119ประไพพรรณ วันสารัมย์ก.2107ไม่เป็น500
120ปริชาติ ยติกุลเกษมก.4782ไม่เป็น500
121ปริชาติ โนอินทร์ก.2723ไม่เป็น500
122ปรีดา คงสิทธิวงศ์ก.4273ไม่เป็น500
123ปรียนิตย์ คับงูเหลือมก.1922เป็น300
124ปรียศ ทับสมบัติก.3558ไม่เป็น500
125ปรียานุช ไชยเดชก.8110ไม่เป็น500
126ปรียานุช พุฒตาลก.2832เป็น300
127ปรียาวดี จำเริญวงษ์ก.4643ไม่เป็น500
128ปาจรีย์ คงจ้อยก.12752ไม่เป็น500
129ปานหทัย บุญพาก.11847ไม่เป็น500
130ปารดา ถนอมศรีก.5212เป็น300
131ปิ่นชนก พรหมสุวรรณ์ก.8693ไม่เป็น500
132ปิยนุชก.5165ไม่เป็น500
133ปิยรัตน์ วรรณรัตน์ก.4366ไม่เป็น500
134ปิยะธิดา สุรนารถก.10884ไม่เป็น500
135ปิยะมาศ โพทะจันทร์ก.1245เป็น300
136พงษ์พัฒน์ ธรรมธุระสารก.6347ไม่เป็น500
137พรทิพย์ จิบจันทร์ ก.9567ไม่เป็น500
138พรทิพย์ ประสิทธิ์ก.11396ไม่เป็น500
139พรทิยา คุรุวาสีก.1761ไม่เป็น500
140พรนภัส กิจอภิบาลก.12136ไม่เป็น500
141พรรวิษา ทองเที่ยงก.11025ไม่เป็น500
142พัชราวดี ศรีรักษ์ก.5103เป็น300
143พัชริดา จรุงธนะกิจก.11834ไม่เป็น500
144พัชรีญา สู้ณรงค์ก.6748ไม่เป็น500
145พัชรียา คชประติยุทธ์ก.911เป็น300
146พัฒวุฒิ ช่อผกาก.1248เป็น300
147พัณณิตา เสาดาก.11909ไม่เป็น500
148พิจิกานต์ ทวีสุขก.4038ไม่เป็น500
149พิชญ์สินี เฟื่องจิตต์ก.12693ไม่เป็น500
150พิชญา เตชชัยสกุลก.12975ไม่เป็น500
151พิชญา เฮงสมบูรณ์ก.2639เป็น300
152พิชาวีร์ ทรัพย์วัชรโชติก.5240เป็น300
153พิมผกา เสมานูก.11784ไม่เป็น500
154พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจก.12846เป็น300
155พิมพ์พร แซ่ลิ้วก.5485เป็น300
156พิมพา คงทัตก.13321เป็น300
157พิรุณพร มีมาก.12915ไม่เป็น500
158พิไลพร ทามาดาลก.1913ไม่เป็น500
159เพ็ญจิตร จำนงเพียรก.8007เป็น300
160เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศก.2972เป็น300
161เพ็ญพิชชาก.12836ไม่เป็น500
162เพ็ญพิชชากร แสนคำก.2193ไม่เป็น500
163เพ็ญพิชา มโนมัธย์ก.5550เป็น300
164เพ็ญพิมล กิ่งโพธิ์ก.13187ไม่เป็น500
165เพ็ญศิริ นรสิงห์ก.2932ไม่เป็น500
166ไพบูลย์ ครูรัตนานุวัฒน์ก.3506ไม่เป็น500
167ไพศาล เรือนแก้วก.12704เป็น300
168ฟาฏีมะ เจะและก.8517ไม่เป็น500
169ภมร กมลเสถียรรัตน์ก.1249เป็น300
170ภรณ์ณภัส สิทธิกูลก.1270ไม่เป็น500
171ภัทร์นฤน ทองวิไลก.8411เป็น300
172ภัทราภรณ์ จิตต์ใจดีก.3135ไม่เป็น500
173ภาณุเดช ประคำเวชก.12891ไม่เป็น500
174ภานุศรี สมิทธิ์เยาวกุลก.9723ไม่เป็น500
175ภาวดีก.2276เป็น300ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง
176ภาวิณี ปิยบุญศรีก.3091ไม่เป็น500
177ภูวรินทร์ นามแดงก.2436เป็น300
178มณฑินี วัฒนสุวกุลก.4265เป็น300
179มณี อองกุลนะก.4488ไม่เป็น500
180มารินี ยีหวังเส็นก.11526ไม่เป็น500
181ยุภาพร สิงครก.5979ไม่เป็น500
182เยาวภา แขกพงค์ก.5469เป็น300
183เยาวลักษณ์ คีรีเดชก.13205เป็น300
184รวิพร อินทรโชติก.1709เป็น300
185รวีภรณ์ ทองขุนนาก.5920ไม่เป็น500
186รวีวรรณ คุลิเมคินก.2870เป็น300ไม่กรอก email
187ระพีพัฒน์ จิตมาลย์ก.13515เป็น300
188รัขดาภรณ์ พรมปัญญาก.2066เป็น300
189รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์ก.2335เป็น300
190รัตนาภรณ์ ถวิลการก.5708ไม่เป็น500
191รัตนาภรณ์ก.11224ไม่เป็น500
192รัตนาภรณ์ก.8292เป็น300
193ราวรรณ แสนโคตรก.1916เป็น300
194รินรดา สมดุลยาวาทย์ก.6146ไม่เป็น500
195รุ่งทิวา วัจฉละฐิติก.236เป็น300
196ฤทัยรัตน์ก.12390ไม่เป็น500ไม่กรอกนามสกุล
197ลลิตา ลือวิชานะก.12944ไม่เป็น500
198เลอสันต์ หนูมาโนชก.1254เป็น300
199วชิรวิทย์ ใจต๊ะก.10568ไม่เป็น500
200วณิชยา บุญท้วมก.9675ไม่เป็น500
201วรรณดี อ่อนแย้มก.1854เป็น300
202วรรณธิดา หนูยังก.10219ไม่เป็น500
203วรรักษ์ คงรัตนสมบูรณ์ก.6228เป็น300
204วรวรรณ เอกบุตรก.5561เป็น300
205วรัชญ์ศิญา ปัญญาอินทร์ก.5102ไม่เป็น500
206วริศรา ปัญญาจันทร์ก.5593เป็น300
207วัชรพร นาคแก้วก.10978เป็น300
208วัชรีก.1255เป็น300
209วัชรีกร ภิมาลย์ก.4211ไม่เป็น500
210วัทรภพ ศิริบูรณ์ก.7082ไม่เป็น500
211วันทนีย์ กมลเสถียรรัตน์ก.1256เป็น300
212วันเพ็ญ คำฝอยก.2612ไม่เป็น500
213วัลภา ไตรทิพย์ก.2443ไม่เป็น500
214วาณุพงศ์ กิจวรรณก.12937ไม่เป็น500
215วิทยา พรหมจรัสก.5094เป็น300
216วิทยา หลงละเลิงก.5473เป็น300
217วินัย ชัยชนะวิโรจน์ก.653เป็น300
218วิภาดา ภัทรคุณก.10220ไม่เป็น500
219วิภารัตน์ ปรัชญคุปต์ก.7368ไม่เป็น500
220วิภาวรรณ ชัยวุฒิก.11839เป็น300
221วิภาวรรณ ส่งแสงก.6532ไม่เป็น500
222วิมลวรรณ เหียงแก้วก.624เป็น300
223วิราภรณ์ แพบัวก.3671ไม่เป็น500
224วิลัยลักษณ์ คูณศวัสดิกูลก.13124ไม่เป็น500
225วิลาวรรณ สีบุก.5950เป็น300
226วิไลพร ฉัตรอินตาก.4407ไม่เป็น500
227วิศรุต ทิพย์อ้ายก.10041ไม่เป็น500
228ศตรัศมี ตุ้ยขมก.13950ไม่เป็น500
229ศรวณี วงษ์คำก.3264เป็น300
230ศศิโสม พงษ์เมธา ก.5188ไม่เป็น500
231ศิรประภา ศิริวิมาตย์ก.8781ไม่เป็น500
232ศิราณี สว่างวันก.6363เป็น300
233ศิริวรรณ วรรณพงษ์ก.1258เป็น300
234ศิวพร คงสันติก.4979เป็น300
235ศุภกร อริยะก.12759เป็น300
236ศุภษร แกล้วทนงค์ก.6092ไม่เป็น500
237สมพร ผิวอ่อนก.5580เป็น300
238สมภิยา สมถวิลก.1091เป็น300
239สรัลพร สุวรรณวงศ์ก.8225เป็น300
240สันติก.1923ไม่เป็น500
241สันติภาพ พึ่งอ่ำก.11121ไม่เป็น500
242สาธินี โพธิกิจก.13641ไม่เป็น500
243สาวิตรี ระดมกิจก.4766เป็น300
244สิทธิโชค ปิ่นวิเศษก.3187เป็น300
245สิริกรพิชญ์ คล่องแคล่วก.2651เป็น300
246สิริกาญจน์ สมประสงค์ก.1862เป็น300
247สิริพร สันธนพิพัฒน์ก.8227ไม่เป็น500
248สิริภัทรา เซียวศิริถาวรก.11745ไม่เป็น500
249สิโรธร ติวเถาก.10360ไม่เป็น500
250สิวิวรรณก.1260เป็น300
251สุกัญญา มณีจำรัสก.5504เป็น300
252สุจิตรา เจียมวิจิตรกุลก.2414เป็น300
253สุจิตรา มาฆะธรรมก.3180ไม่เป็น500
254สุชาดา ตั้งจิตเพียรพงศ์ก.2085เป็น300
255สุธาสินี ทองอ่อนก.3519เป็น300
256สุปรียา เลาวกุลก.11997ไม่เป็น500
257สุพัตรา ไกรเลิศก.8132ไม่เป็น500
258สุพัตรา จันทร์ดีก.12664ไม่เป็น500
259สุพัตรา ม่วงนุ่มก.5726ไม่เป็น500
260สุพิชญา สวัสดิ์มงคลก.12598ไม่เป็น500
261สุภัรสรก.10323ไม่เป็น500
262สุภาพร ใจมนต์ก.1265เป็น300
263สุริยะ อนันต์วิไลก.8987เป็น300
264สุรีย์พร บำรุงเอี่ยมปัญญาก.4832เป็น300
265สุวนันท์ สำเภาก.11243เป็น300
266สุวรีย์ ยิ่งยงทรัพย์ก.2090เป็น300
267สุวิจักขณ์ บุญประทีปก.13291ไม่เป็น500
268สุวิทย์ เส็นสามารถก.9271ไม่เป็น500
269เสาวนีย์ เร็วมากก.1268เป็น300ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง
270โสภิญญา ปลื้มใจก.7638เป็น300
271หทัยรัตน์ เดชรัตน์ก.3441ไม่เป็น500
272หยาดอรุณ กิจสวนก.5053เป็น300
273อธิคม ตุ้ยขมก.8953ไม่เป็น500
274อภิญญาก.9050ไม่เป็น500
275อภิญญา มาลินีรัตน์ก.13618เป็น300
276อภิมุข จิตต์ดีก.11326ไม่เป็น500
277อมลรุจี บุญวิสูตรก.5266ไม่เป็น500
278อรจิรา มณีรัตนสุบรรณก.9532เป็น300
279อรชดา จิราภิรมย์กรก.11030ไม่เป็น500
280อรทัย ศิวบวรวัฒนาก.1051ไม่เป็น500
281อรทัย อุทัยศรีก.6812ไม่เป็น500
282อรวรรณ ภักดก.5232ไม่เป็น500
283อรอนงค์ เชื้อเกตุก.5037ไม่เป็น500
284อรอุมา บุณยารมย์ก.757เป็น300
285อรัญญา นัยเนตร์ก.708เป็น300
286อักษิพร ทาสายก.11345ไม่เป็น500
287อัจฉราวดี ศรีจรูญก.2659ไม่เป็น500
288อัจฉราวรรณ ทองมีก.12852ไม่เป็น500
289อัญชลีก.3751เป็น300
290อัญเชิญ พานเงินก.4599ไม่เป็น500
291อัญมณี กิจประสงค์ก.11654ไม่เป็น500
292อาทิตย์ ว่องไวการค้าก.4454เป็น300
293อานันท์ จงกระโจมก.8887ไม่เป็น500
294อามีเนาะ แวนิก.5872เป็น300
295อารีย์ บูรพาวินิจพงษ์ก.476เป็น300
296อารีรัตน์ บุตรศรีภูมิก.5132เป็น300
297อุดม เกียรติมานะโรจน์ก.758ไม่เป็น500
298อุบลวรรณก.585ไม่เป็น500ไม่กรอกนามสกุล
299อุมาพร หะริณพลสิทธิ์ก2352เป็น300
300ฮัสมะห์ ยูโซะก.9708ไม่เป็น500

** ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อในประกาศนี้ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่ สมาคมกายภาพบำบัด เลขที่บัญชี 459-0-69540-5 ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา บัญชีออมทรัพย์ โดยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ 300 บาท และไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 500 บาท (ตามที่ระบุไว้ในประกาศ) ภายในวันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 22.00 น. เท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้ **