ยุทธศาสตร์สมาคมกายภาพบำบัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลักดันองค์กรวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลักดันให้นักกายภาพบำบัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหว มีความเป็นผู้นำและสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบการบริหาร การบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการข้อมูลเพื่อความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ผลักดันให้เกิดระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการสื่อสารกับภาคประชาชนและองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ