ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

เรื่อง

Physical Therapy Management Guideline in ACL Deficiency

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 (บ่าย)

ท่านสามารถใช้ปุ่ม Search เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อของท่าน 

ลำดับชื่อ นามสกุลเลขใบประกอบวิชาชีพ
1เกรียงศักดิ์ ม่วงสุนทรก.1825
2เกศกนก พิสิฐอรรถกุลก.4838
3เขมพัชร์ ลิขิตพิพัฒนะกุลก.13141
4เรณู ชูโชติก.958
5ไอย์นิชากรณ์ พันธ์งามตาก.1464
6กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์ก.3306
7กษมา จันทบูรณ์ก.5479
8กัญจนพร สุกสวรรณวิทย์ก.12652
9กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ก.9636
10กันยา วงศ์วิทย์วิโชติก.9720
11กัลยรัตน์ จิตติปาลนันท์ก.13219
12กัลยา ปันศรีก.8200
13กานต์ธีรา อารีรักษ์ (อินประดับ)ก.3310
14กำพล อยู่เมืองก.9162
15กิตติพงษ์ สวัสดิ์ปนะทานชัยก.4092
16ขวัญยืน แผ่นคำก.2126
17คณพศ ไชยสุริยงค์ก.10877
18จินต์จุฑา สุวรรณรัตน์ก.4841
19จินตหรา บุญน้อยก.6210
20จิรายุส ตันตาปกุลก.597
21จุฑามาศ จิตประพันธ์ก.5677
22ชฎายุ อุดมก.3122
23ชนกานต์ พิพัฒน์วุฒิธรก.10493
24ชัชฎา ชินกุลประเสริฐก.1002
25ชัชนันท์ ลิ้มรสก.10475
26ชัยรัตน์ แซ่โค้วก.3082
27ญดาพัชร โลหกาญจน์ก.8524
28ฐิตา ศรีฉัตรสุวรรณก.10229
29ฐิติรัตน์ สันธนะพานิชก.0743
30ณฐพร อ่อนศิริก.646
31ณพล อ่อนศิริก.642
32ณฤดี โศภนคณาภรณ์ก.1790
33ณัฏวุฒิ แก่นทองก.2628
34ณัฐทิพา เสริมเลขาวิลาศก.8617
35ณิชาภา คุ้มพะเนียดก.9613
36ทรงอร พิทยาพิพัฒน์กุลก.865
37ธนพล วุฒิวัยก.4017
38ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์ก.5548
39ธนาภรณ์ เฉลิมสุขก.10233
40ธนาวุฒิ อาจกิจโกศลก.3221
41ธนุตตรธน สุนทรกิติก. 6268
42ธิดาพร โพธิ์เจริญโยธินก.9439
43ธีรพงศ์ การะเกตก.5573
44นพพร จงกมลวิวัฒน์ก.1352
45นภัทร ปุตสะก.6242
46นริศ เฮงตระกูลก.12931
47นฤมล สราญจิตร์ก.10495
48นันท์ อุดมเฉลิมภัทรก.4436
49บัณฑิต พรหมมานนท์ก.3244
50บัวสด จิตเพ็งก.7842
51บุญโชติ จันทร์กระแจะก.8779
52บุรินทร์ กาญจนาภิวงศ์ก.2859
53บุศรา อรัญญิกก.9395
54ปทิตตา รังสิยานนท์ก.1971
55ประจักษ์ หงสะมัตก.10496
56ปริญญา เลิศสินไทยก.1483
57ปัทมลักษณ์ อภิรักษ์ขิตก.3320
58ปานตะวัน ปานกลิ่นก.13088
59ปานุเกศ เที่ยงธรรมก.9308
60พงษ์ชัย วัชรเขื่อนขันธ์ก.3322
61พนิดา เฉลิมพรชัยก.910
62พนิดา ไชยมิ่งก.4128
63พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุลก.217
64พรรษา อมรมงคลก.3192
65พัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญก.4531
66พัชราวดี ศรีรักษ์ก.5103
67พันณิตา สว่างมณีก.12934
68พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจก.12846
69พิมวดี เพิ่มสมบัติก.5168
70ภัทราวรรณ ภัทรนิตย์ก.2060
71ภูวเนตร หอมหวลก.5676
72มนัสวีร์ สันทนานุการก.3840
73มะลิ สามบุญเที่ยงก.2259
74มารุต ว่องประเสริฐการก.3062
75รจเรศ วัธนไทยนันท์ก.5428
76รวีวรรณ คุลิเมคินก.2870
77รัตนกานต์ ดีทองก.4000
78รุ่งทิวา วัจฉละฐิติก.236
79รุ่งนภา เตชะวัชรานนท์ก.9208
80วรวรรณ สืบนุการวัฒนาก.1918
81วรวัฒน์ ทะนันไชยก.11197
82วรารัตน์ ตระกลวิทยากิจก.4381
83วฤณพร คล้ายนิลก.13184
84วะสา ปฏิสัมภิทาวงศ์ก.7405
85วันทนีย์ โยชน์ชัยสารก.2073
86วินัย ทองอ้มก.5072
87วิภาพร ชำนาญกิจก.4491
88วิรัลย์พัช พินิจสถิลก. 3341
89ศริญญา เชื้อเวียงก.1858
90ศักดิ์ดา นิจโกทมก.10253
91ศักดิ์อุดม แก้วมณีก.9311
92ศิรินทิพย์ แซ่กี้ก.3230
93ศิวพร ธรรมสุวรรณก.1639
94ศิวรัฐ ศรีไทรคูก.13255
95ศุภกร อริยะวัชรินทร์ก.12759
96สโรชิตา สาหร่ายทองคำก.13143
97สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัยก.259
98สงวน นาคาแก้วก.1920
99สราวุธ สุวรรณรัตน์ก.4105
100สาริศา ปานปัญญาก.13871
101สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริก.5842
102สิรีธร เมธาวณิชพงศ์ก.12127
103สุชญา สถาวรานนท์ก.13796
104สุธาสินี ทองอ่อนก.3519
105สุธีรา ใจดีก.2874
106สุภัสรา ลิลิตตระกูลก.808
107สุภาวดี โปร่งสระก 1512
108สุริยา จักวาโชติก.7998
109อทิชา บุตรดาวงศ์ก.5381
110อธิภัทร พรมกลางก.5437
111อรจิรา มณีรัตนสุบรรณก.9532
112อรรถพร มงคลภัทรสุขก.3343
113อัมพิกา นันท์บัญชาก.3752
114อานนท์ กรมน้อยก.4609
115เสมอแข พุทธิจักรรักษาก.8327
116โชติวัฒน์ เกิดในมงคลก.10411
117กนก เตียประพงษ์ก.8378
118กนต์ธร ธรรมทักษ์ก.12721
119กฤตภาส ถวัลยวิชชจิตก.13036
120ก้องนภา ใจกล้าก.11655
121ชลธิชา บรรดาศักดิ์ก.4660
122ชัญญานุช ตั้งมโนสัมฤทธิ์ก.10831
123ณัฏฐวี แสงอรุณก.1615
124ณัฏฐา สุภาสนันท์ก.6255
125ณัฐน์ฐา วิวัฒนสินชัยก.4415
126ณิศศา อัศวภูมิก.4034
127ดาววงศ์ เบ้าเคลือบก.9541
128ธัญญารักษ์ ใจชื่นก.11856
129ธิดารัตน์ โสภณก.6238
130ปภังกร สุขลิ้มก.13325
131ปภัสนันท์ แสนกล้าก.3557
132ประวิตรา เมฆาระก.7064
133ปรัชญา วิลัยสุทธิ์ก.6899
134พสส์ภร อนันต์ศิริขจรก.1784
135พิมพ์รัก สินสมบูรณ์ทองก.3662
136ภาคภูมิ พิพัฒน์บรรจงก.8945
137รัตตัญญา ยะกัณฐะก.10195
138วดี แซ่ลี้ก.9732
139วรวุฒิ ตีรณัตถพงศ์ก.12960
140ศรัณย์ วิจิตรภูมิก.12255
141สมานันท์ ชื่นชมก.4137
142สุกัญญา ชมภูพื้นก.4020
143สุทธิพร จริยาวัฒนกุลก.11024
144สุธี ทนุพงศ์ไพศาลก.9862
145สุรชาติ นาทประยุทธ์ก.13329
146สุรศักดิ์ กาญจนเลิศชัยก.10258
147สุวิจักขณ์ บุญประทีปก.13291
148อนันต์ อุดมธนกิจก.12939
149อุมาพร หะริณพลสิทธิ์ก.2352
150ประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจ ก.5796
151นนท์ สายพัฒนาก.4484
152แคทรียา เจริญผลก.6596
153สิริยา วิรุตมวงศ์ก.4864
154ธนภรณ์ มโนนิติธรรมก.9169
155ชานนทร์ เพชรรัตน์ก.3875
156ธรรมรัฐ เดชมากก.5963
157ศศิธร ปลื้มกมลก.6403
158กันย์วดี ศรีทองแท้ก.3973
159พัฒวุฒิ ช่อผกาก.1248
160มณีรัตน์ จันทร์เสี้ยวรัศมีก.11694
161วิภาวรรณ ชัยวุฒิก.11839
162นริศ เฮงตระกูลก.12931
163ไชยยงค์ จรเกตุก.2359
164วริยา หล่อตจะกูลก.13517
165สมพร ผิวอ่อนก.5580
166อารีย์ บุรพาวินิจพงษ์ก.476
167นวพร ม่วงทองก13160
168อิรยา สกุลจตุพรก.6857
169อภิญญา มาลินีรัตน์ก.13618
170ปิยาภรณ์ มายาก.5590
171สุวรีย์ ยิ่งยงทรัพย์ก.2090
172ณัฐพล บุญเสนันท์ก.9306
173วีรณัฐ จีนะวัฒน์ก.3333
174เอกมณี ซื่อธานุวงศ์ก.4898
175มณฑินี วัฒนสุวกุลก.4265
176วริยา หล่อตจะกูลก.13517
177ยศนุชิต เลอพงศานนท์ก.5088
178สุรีรัตน์ ไชยชะนะก.3400
179นฤมล วิจิตรสมบัติ ก.4435
180กรกต สมภาคก.4373
181สรัลพร สุวรรณวงศ์ก.8225
182เฉลิมพร ศรีนิรัตน์ก.12576
183นฤมล วรบุตรก 2185
184อารียา จิรสัตยาภรณ์ก.12853
185สิวิวรรณ ศานติธรรมก.1260
186ชวภณ ภูปภัสศิริก.13817
187อัลอาตัสรี สะอิก.8322
188อุสา บุญเพ็ญก.4292
189ทิพวรรณ ชัยโชติประเสริฐก.900
190นพรัตน์ ชูพีรัชน์ก.4876
191นฤมล ใหญ่สารก.6903
192ภัคนทิน ทองศรีก12590
193อุบลรัตน์ ทรายละเอียดก.5477
194เยาวลักษณ์ คีรีเดชก.13205
195รัฐกร คงสมกันก.7986
196เนติมา ศรีสุวรรณก.3368
197จารุณี พินิจโสภณพรรณก.1230
198ศุภธิดา แดงเอียดก.13735
199ลดาวรรณ เติมวรกุลก.3843
200พิชาวีร์ ทรัพย์วัชรโชติก.5240
201ประทานพร ฉั่วอนุสรณ์ก.577
202ชรินทร์ทิพย์ ดวงแก้วก.3430
203ฐาปนีย์ ทรัพย์ชนะกุลก.4917
204จีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์ก.1374
205วันทนีย์ กมลเสถียรรัตน์ก.1256
206ระพีพัฒน์ จิตมาลย์ก.13515
207กัลญารัตน์ ฉนำกลางก.4423
208ณิชาภัทร มั่นปานก.12334
209วริศรา ปัญญาจันทร์ก.5593
210วิทยา หลงละเลิงก.5473
211ฐิตา ศรีฉัตรสุวรรณก.10229
212กุลธิดา เกียรติธารัยก.8469
213ภาวดี เมตตาประคองก.2276
214วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ก.389
215สิรีธร วังชากรก.12596
216อรอุมา บุณยารมย์ก.757
217ธนาภรณ์ อุปมะก.5706
218ศิริวรรณ มโนปัญจสิริก.299
219นพพล ประโมทยกุลก.2465
220สุดธิดา จิตจำนงก.3109
221จุติมา บัวอุยก. 968
222ผกาทิพย์ ชื่นโชคสันต์ก.5483
223ชื่นพักตร์ สาลีสิงห์ก.1232
224ศิราณี สว่างวันก.6363
225ชิติมา กุลชนะรัตน์ก.5448
226ณัฐพิรา จิตต์จุฬานนท์ก.1237
227สาริศา ปานปัญญาก.13871
228ปิติสุข จิตตวิสุทธิวงศ์ก.4241
229ฐิติรัตน์ สุธีพิเชฐภัณฑ์ก.5378
230ดรุณี สดคมขำก.2752
231จิราพรรณ รัตนเดชก.8233
232รรินธร สัมฤทธิ์ก.5169
233จีรสุดา อุปสันต์ก.2179
234สุธาทิพย์ คำฟูก.5594
235ประภาพรรณ โกสินทร์ก.7730
236สมภิยา สมถวิลก.1091
237ศศลักษณ์ แก้วบุตราก.3277
238วิสนีย์ บุญมาก.8271
239อภิสรา ยอดนุ้ยก.3863
240โกวิท อิ่มคำก.4512
241นันท์ติกาล ทองคำก.5499
242ธีรุตม์ อุ้มปรีชาก..12841
243กุลบดี วีระพงษ์ก.2981
244จิรวัฒน์ รักมิตรก.4351
245บุรินทร์ กาญจนาภิวงศ์ก.2859
246พัชราภรณ์ ขำฉาก.4986
247ดนัยวัฒน์ เหลืองหิรัญก.9241
248วิทยา พรหมจรัสก.5094
249กัลยา เถามณีก.993
250พฤฒ พรหมเจียมก.1614
251นพดล ปัญสุวรรณก.1663
252ทิราพร คูหาเลิศก.4795
253กษมา จันทบูรณ์ก.5479
254นนทลี สันตินิยมก.4625
255ชุธิญาฎา รัตนมณีก.5092
256ชุติมา ศรีโมกขธรรมก.13847
257จิตหทัย จงจิตรก.1189
258ณฐพร อ่อนศิริก.646
259ศิริรัตน์ สุวรรณวงค์ก.3609
260ธวัชชัย เลือดศรีก.3929
261บุญสิตา ตั้งโสภณก.3535
262กันจนา บุระผากาก .1461
263สิริกรพิชญ์ คล่องแคล่ว ก.2651
264ชนานันท์ เอื้อดุลยธรรมก.4842
265ชลาธาร บุญคุ้มก.4843
266พัชรียา คชประติยุทธ์ก.911
267วิราศิณี ศรีจันทร์โทก.4879
268จินตหรา บุญน้อยก.6210
269โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดีก.198
270ฉัตรฤดี นาคทองอินทร์ก.858
271พูนศรี วรครบุรีก.1179
272พัชรินทร์ พุทธรักษาก.1355
273ทนุสินธ์ ศรีวิลัยก.4281
274สุมนตา จรบำรุงก.2088
275ภัทรพร พันธุ์พิทย์แพทย์ก.5800
276จารุวรรณ ประสมศรีก.6097
277ปิยพร วริสารก1354
278ชนาทิพย์ พลพิจิตร์ก.3045
279ปิยวรรณ พวงเพชรก.1244
280น้ำพราว แก้วจันทร์ก.5588
281โชติรส ชัยจันดีก.11455
282สุคนธา สุขเจริญก.1261
283วรารักษ์ เหลืองเอกตระกูลก.3896
284ปานตะวัน ปานกลิ่นก.13088
285ศรวณี วงษ์คำก.3264
286รุ่งทิพย์ เกิดสมบูรณ์ก.5524
287เมธาพร เณรหนูก.11102
288ณัฐญาณี แสนสุทธิ์ก.3789
289กนกพร อุณเอกลาภก.1113
290วิไลวรรณ โรจน์เรืองนุกูลก.2377
291มาวิณี พวงลำใยก.3841
292ปวีณา วงศ์รุ่งโรจน์ก.8996
293สยุมพร ชูพิริยะเศรณีก.2083
294ภาวินี ลาโยธีก.5427
295สุขสันต์ ทองอุ่น ก.1539
296เลอสันต์ หนูมาโนชก.1254
297ธนพร ไชยเดช (พัชรี ศรีเดือน)ก.7099
298วรรณดี อ่อนแย้มก.1854
299จตุพร โพธิญาณก.2711
300ไพฑูรย์ ปัญญาภูก.1559

** หากข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข กรุณาแจ้งมายัง conference.thaiptat@gmail.com **