ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

เรื่อง

Essential Points of Pain Medication in Musculoskeletal Conditions for Physical Therapists

วันที่ 28 สิงหาคม 2564

ท่านสามารถใช้ปุ่ม Search เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อของท่าน 

ลำดับชื่อ-สกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ หมายเหตุ
1กนกวรรณ วงศ์แก้วก.7248
2กนกอร นุ่มดีก.4523
3กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์ก.3035
4กรองกาญจน์ ชุมแก้วก11758
5กฤษติญา ยิ้มสร้อยก.5173
6กอบทอง เฉลิมชัยก.4869
7กัญญาภัค ผ่องใสก.12724
8กันตยา อำคาแก้วก.7807
9กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ก.9637
10กันย์วดี ศรีทองแท้ก.3973
11กัลยา วรรณกุลก.1369
12กาญจนา คงสบายก.7155
13กาญจนา สุระเสนก.7502
14กิตติพงษ์ วทัญญูทวีวัฒน์ก.8424
15กิติมา คําวลีก.3407
16กุสุมา ช้างพินิจก.7000
17เกวลี สีหราชก.3715
18เกษแก้ว อิศรางกูร ณ อยุธยาก.2125
19โกวิท อิ่มคำก.4512
20ขนิตฐา สิมะจารึกก.12121
21คณิสา สินอิ่มก.10718
22คามิน เนาถาวรก.8359
23คีรินท์ เมฆโหราก.596
24แคทรียา เจริญผลก.6596
25จตุพร พวงกุหลาบก.7034
26จรรยา อินศิริก.2219
27จอมสุรางค์ อภิสิงหธวัชก.3219
28จามจุรี ศรีวิชาก.6472
29จารุณี พินิจโสภณพรรณก.1230
30จารุตา ขันฤทธิ์ก.5790
31จารุพงศ์ ทองสมจิตต์ก.7570
32จิตเกษม บัณฑุธรรมก.3871
33จินต์จุฑา เสริฐศักดิ์ก.11756
34จีรสุดา อุปสันต์ก.2179
35จีราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคลก.5518
36จุฑามาศ หวานเสียงก.4958
37จุฑารัตน์ อดิเรกอุดมรัตน์ก.4732
38เจนจิรา เสรีกิตติกุลก.8360
39ฉัตรดารา ไพบูลย์ศิริก.3121
40ฉัตรฤดี นาคทองอินทร์ก.858
41ฉันท์สุภา ทองจันทร์ก.1376
42ชฎายุ อุดมก.3122
43ชนาทิพย์ พลพิจิตร์ก3045
44ชนิตา คิ้มสิงห์ก.13926
45ชมพูนุท ปิยะบรรหารก.3413
46ชรินทร์ทิพย์ ดวงแก้วก.3430
47ชัชฎาภรณ์ ใจเย็นก.3718
48ชัญญานุช สกลพรรคก.11094
49ชิดชนก นุตาลัยก.1722
50ชิตพล จันทรรัศมีก.5609
51ชื่นพักตร์ สาลีสิงห์ก.1232
52ชุติมา สุรศักดิ์ศิลปก.12528
53ชุลีกร บุญเต็มก.11494
54ซัยญาณี กะลูแปก.11792
55ญาดา เพ่งพิศก.5554
56ฐปนพงศ์ อนันตไอศูรย์ก.13236
57ฐิตา ศรีฉัตรสุวรรณก.10229
58ณัฎฐพัชร์ ไกรรณฤทธิ์ก.11238
59ณัฏฐิยา สุวรรณมณีก.2992
60ณัฐชญา พลากุลมณฑลก.8362
61ณัฐณิชา ส่งกลแก้ววรกิจก.13114
62ณัฐรดี เกตุแก ้วก.8236
63ณัฐวุฒิ วัยเจริญก.4119
64ณิชานาฎ วัฒยากรก.13123
65ณิชาภัทร มั่นปานก.12334
66ณุวดี โอพิทักษ์ชีวินก.6566
67ดรุณี สดคมขำก.2752
68ดุษฎี แซ่เฮ้งก.2537
69ทนุสินธ์ ศรีวิลัยก.4281
70ทัณฑิกา คนซื่อก.1241
71ทิพย์วดี บรรพระจันทร์ก4375
72ทิพย์สุดา ไชยทิพย์ก.3587
73ทิวา โกศลก.3832
74ธนาวดี แสงสุขก.7625
75ธเนศ เฉลิมถ้อยก.2323
76ธัญชนก คำดีก.13678
77ธัญชนก จันทนาลักษณ์ก.12060
78ธัญชนก นามกันยาก.11793
79ธันยพัฒน์ วิลาสพิทยาเลิศก.10692
80ธันยมัย อาจปรุก. 6781
81ธิติพันธุ์ วิชัยยาก.5361
82นนท์ สายพัฒนาก.4484
83นพพร จงกมลวิวัฒน์ ก.1352
84นพมาศ ปราสัยงามก.4891
85นพรัตน์ สุทธิ์ประเสริฐพรก.5900
86นริสพงศ์ ชำนาญก.3051
87นฤมล วิจิตรสมบัติก.4435
88นวพร ม่วงทองก13160
89นัทธมน บุญลือก.10747
90นัทยา มหาศักดิ์สวัสดิ์ก.3881
91นันท์ติกาล ทองคำก.5499
92นันท์นภัส ชาญเดชก.12238
93นาตยา เสนาก.5026
94นิตกานต์ ปรัชญาพันธ์ก.6696
95นิรมล กมลวัฒน์ก.6625
96นิศารัตน์ ทวีศิลป์ก.11941
97นุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์ก1080
98นูรฮีดายะห์ หะยีอับดุลเลาะก.10974
99บุรินทร์ กาญจนาภิวงศ์ก.2859
100เบญจพร สุภาอินทร์ก.12822
101ปภิชญา กันไชยสักก.5876
102ประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจก.5796
103ปริญญา กล้าผจญก.2188
104ปริญญา เลิศสินไทยก.1483
105ปริศนา โชติปาละกุลก. 2327
106ปรีดา คงสิทธิวงศ์ก.4273
107ปรียานุช พุฒตาลก.2832
108ปรียาวดี จำเริญวงษ์ก.4643
109ปวีณา วงศ์รุ่งโรจน์ก.8996
110ปวีณา สมบูรณ์ก.4437
111ปัณฑิตา แจ้งสุทธิวรวัฒน์ก.10754
112ปิยวรรณ นาเหมืองก.7032
113ปิยาภรณ์ มายาก.5590
114พจนันท์ มาไพศาลสินก.8369
115พรทิพย์ เมฆโหราก614
116พรทิยา คุรุวาสีก1761
117พรพัสรี ศิริเปรมวรานนท์ก.3241
118พรรณชลกร หาญวรวงศ์ก.9244
119พรรณทิภา ประยูรรัตน์ก.6167
120พรหมินทร์ พรสุริยาทัตก.4476
121พัชราภรณ์ เรียนติ๊บก.10689
122พัชราวดี ศรีรักษ์ก.5103
123พัชรา หมวดทองก.3887
124พัชริดา จรุงธนะกิจก.11834
125พัชรินทร์ ศรีหิรัญก.4345
126พัชรีญา สู้ณรงค์ก.6748
127พัชรียา คชประติยุทธ์ก.911
128พัฒวุฒิ ช่อผกาก.1248
129พัลลภา ไชยสุวรรณ์ก.5484
130พิชญา เตชชัยสกุลก.12975
131พิชญา มณีจักร์ก.7120
132พิชาวีร์ ทรัพย์วัชรโชติก.5240
133พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจก.12846
134พิมพ์พร กล้วยอ่อนก.3428
135พิมพ์พร แซ่ลิ้วก.5485
136พิมพา คงทัตก.13321
137พิมวดี เพิ่มสมบัติก.5168
138พิศมัย จันทร์โทก.11397
139พีรพรรณ โฆสิตาภาก.3602
140เพ็ญทิพา เลาหตีรานนท์ก.785
141เพ็ญธร เกิดช้ำก.1844
142เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศก.2972
143เพ็ญพิชชากร แสนคำก.2193
144เพ็ญศิริ นรสสิงห์ก.2932
145ไพบูลย์ ครูรัตนานุวัฒน์ก.3506
146ภรณ์ณภัส สิทธิกูลก1270
147ภัทรดา วัฒนานนท์ประทานก.2059
148ภัทร์นฤน ทองวิไลก8411
149ภัทรพร พันธุ์พิทย์แพทย์ก.5800
150ภัทร์ลดา ตังวีระสิงห์ก.6508
151ภัทราภรณ์ จิตต์ใจดีก.3135
152ภัสสร ศักดิ์ชูพิทักษ์ก.3090
153ภาวิณี เอี่ยมชมก.13667
154มณฑินี วัฒนสุวกุลก.4265
155มณี อองกุลนะก.4488
156มลทิรา ยี่อินก.3946
157มะลิ สามบุญเที่ยงก.2259
158มัชฌิมา บูรณางกูรก.3508
159มัลลิกา วัฒนกุลก.5729
160ยงยุทธ บุญมาเมืองก.2372
161ยศศักดิ์ หาญชาญเลิศก.2303
162ยุภาวดี กันหาบุตร คลาสซอนก1848
163รวีภรณ์ ทองขุนนาก.5920
164รวีวรรณ คุลิเมคินก.2870
165ระพีพัฒน์ จิตมาลย์ก.13515
166รักษิตา ศรีเกตุก.12758
167รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์ก.2335
168รัตนาภรณ์ สนธิสถาพรก.8292
169รุ่งทิวา วัจฉละฐิติก.236
170รุ่งนภา เกื้อกูลก.5470
171ฤทัยรัตน์ เซ็นทองหลางก.12390
172ลดาวรรณ เติมวรกุลก.3843
173วชิรวิทย์ ใจต๊ะก.10568
174วนิดา ธีระกุลก340
175วรรณดี อ่อนแย้มก.1854
176วรรณระวี ใจแก้วก.4404
177วรรณารัตน์ งามวงษ์ก.13870
178วรรณารัตน์ งามวงษ์ก.13870
179วรรักษ์ คงรัตนสมบูรณ์ก.6228
180วรวรรณ เอกบุตรก5561
181วรานนท์ ไชยไธสงก6502
182วรารัตน์ ตระกลวิทยากิจก.4381
183วริยา ตรีรัชตพงษ์ก.5801
184วลัยนิภา หาพุทธาก. 2151
185วลีพรรณ อยู่บุญก.5921
186วัขรี ศาลาน้อยก.1255
187วัชรีกร ภิมาลย์ก.4211
188วันทนา อุดมก.8350
189วันทนีย์ กมลเสถียรรัตน์ก.1256
190วันทนีย์ โยชน์ชัยสารก.2073
191วันเพ็ญ คำฝอยก.2612
192วันวิสา เพ็ชรประสิทธิ์ก.4254
193วานิชชา จ๋าพิมายก.10137
194วิกานดา กันทะอุโมงค์ก.8416
195วิทยา หลงละเลิงก.5473
196วิไลพร ฉัตรอินตาก.4407
197วิวาห์พร อยู่ตาก.4560
198วีรณัฐ จีนะวัฒน์ก.3333
199วีรภา กระเทศก.12353
200วีรยุทธ จันทร์อ่อนก.4006
201เวฬุวัน ตติยวงศ์สกุลก.3434
202ศจี จันทร์อนันต์ก.2078
203ศตรัศมี ตุ้ยขมก.13950
204ศศิกานต์ ศักดิ์สง่าวงษ์ก.6174
205ศศิธร ปลื้มกมลก.6403
206ศักดิ์ดา นิจโกทมก.10253
207ศันสนีย์ เลิศนิพัฒน์ก.5661
208ศิครินทร์ นามคำก.5118
209ศิริพร จันทร์ใบก.1257
210ศิริวรรณ วรรณพงษ์ก.1258
211ศิวพร คงสันติก.4979
212ศุภธิดา แดงเอียดก.13735
213สมพร ผิวอ่อนก.5580
214สรัลพร สุวรรณวงศ์ก.8225
215สราวุธ ทมโยธาก.3955
216สัจจา สกุลแก้วก.12310
217สาวิตรี ระดมกิจก.4766
218สิทธิโชค ปิ่นวิเศษก.3187
219สิทธิรัตน์ สังข์มงคลก.3340
220สิริกรพิชญ์ คล่องแคล่วก.2651
221สิริภัทร อัศวแก้วมงคลก.11881
222สุขสันต์ ทองอุ่นก.1539
223สุจิตรา กล้วยหอมทองก.4593
224สุชญา สถาวรานนท์ก.13796
225สุชาดา สานุสันต์ก.13080
226สุชาดา แสนโดดก.11042
227สุชาติ(ยุติวิชญ์) ทองอาจก.8228
228สุทธิวรรณ ภักดิ์โพธิ์ก.7184
229สุธารัตน์ คำหอมก.4544
230สุธิดา เกิดทองก.5433
231สุธิดา ปัสสาพันธ์ก.11288
232สุธี ทนุพงศ์ไพศาลก.9862
233สุพิชญา สวัสดิ์มงคลก.12598
234สุพินดา รัตนวิหคก.10257
235สุภัคษา พรวงค์เลิศก.10025
236สุภาพร ใจปานแก่นก.12712
237สุภาพร ใจมนต์ก.1265
238สุภามาศ สมเป้าก.5671
239สุมนตา จรบำรุงก.2088
240สุมาลี สุขนวมก.5476
241สุรศักดิ์ กาญจนเลิศชัยก.10258
242สุวรีย์ ยิ่งยงทรัพย์ก.2090
243สุวิมล เปี่ยมรุ่งเรืองก.12650
244เสาวนีย์ เร็วเรียบก.1268
245เสาวลักษณ์ กลั่นทองก.554
246ปภัสนันท์ แสนกล้าก.3557
247หทัยรัตน์ เดชรัตน์ก.3441
248หทัยรัตน์ ทูลพุทธาก 1271
249อชิระ หิรัญตระกูลก.1649
250อภิมุข จิตต์ดีก.11326
251อรณี ทาอินต๊ะก.10409
252อรพรรณ สุขนิวัตรศิริก.1146
253อรพินท์ รัชไพศาลก.8680
254อรอุมา มาคานก.3077
255อรัญญา นัยเนตร์ก.708
256อริญา บรรจโรจน์ก.11466
257อังคณา บาราก.5620
258อัญชลี สร้อยตาก.3751
259อัญเชิญพร มาศพฤกษ์ก.8581
260อัญเชิญ พานเงินก.4599
261อัปษร พงศ์พันธ์สันติก.308
262อัลอาตัสรี สะอิก.8322
263อัสริน อิ่นคำก.5958
264อาทิตย์ ว่องไวการค้าก.4454
265อามาณี วาเด็งก.12047
266อารยา ศรีศานติพงศ์ก.6178
267อารีรัตน์ บุตรศรีภูมิก.5132
268อิบตีซัล เจ๊ะซูก.11915
269อิรยา สกุลจตุพรก.6857
270อุบลวรรณ มณีรัตน์ก.585
271อุสา บุญเพ็ญก.4292
272Sujittra Makathamก.3180โปรดแจ้งชื่อ-สกุลภาษาไทยกลับมายังสมาคมด้วย เพื่อส่งข้อมูลให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในการขึ้นคะแนน
273ปวีรฉัตร หูแก้วก.4438

** หากข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข กรุณาแจ้งมายัง ptatconference@gmail.com **