ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

และอบรม เรื่อง

PT Pain Management Explanation

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 (รอบ 2)

ท่านสามารถใช้ปุ่ม Search เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อของท่าน 

No.ชื่อ-สกุลเลขสมาชิกสมาคมฯเลขที่ใบประกอบวิชาชีพหมายเหตุ
1กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์L-2241ก.3306
2กนกพร ฉายะบุระกุลL-0402ก.893
3กนกพร อุณเอกลาภL-0474ก.1113
4กันจนา บุระผากาL-0693ก 1461
5กันย์วดี ศรีทองแท้A-0350ก.3973
6กันยา วงศ์วิทย์วิโชติL-2799ก.9720
7กัลยารัตน์ เจียมบรรจงL-0357ก.773
8กานต์ธีรา อารีรักษ์L-2230ก.3310
9กุลธิดา กล้ารอดL-2025ก.3480
10กุลบดี วีระพงษ์L-1617ก.2981
11กุลรัศมิ์ น่าชมL-1457ก.4342
12เกษิลี ชลธีสุวรรณL-0165ก.526
13ขวัญนภา ศิริรักษ์L-2092ก.5727
14จตุพร พวงกุหลาบL-2561ก.7034
15จตุพร มีสมศักดิ์L-1531ก.2310
16จอมสุรางค์ อภิสิงหธวัชL-0953ก.3219
17จารุวรรณ จันสอนL-2354ก.5488
18จิตภา ชววิสุทธิกูลL-1670ก.3018
19จิรัชญา พรมจินาA-0802ก.8400
20จุฑามาศ จิตประพันธ์L-1860ก.5677
21เจนจิรา ธนกำโชคชัยL-1991ก.5376
22ชมพูนุท สุวรรณศรี L-0092ก.153
23ชัชนันท์ ลิ้มรสL-2767ก.10475
24ชุติมา ศรีโมกขธรรมA-0787ก.3847
25ชุธิญาฎา รัตนมณีL-1819ก.5092กรุณา update ข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมฯ
26ญาณินี วงค์ษาL-1503ก.4889
27ฐานิสรา โฉมเกิดL-0549ก.1235
28ฐิติพงศ์ เนาวศิริL-2652ก.8448
29ฐิติมา สิงห์เรืองL-1263ก.2716
30ฐิติรัตน์ สันธนะพานิชA-0757ก.0743
31ฐิติวัจน์ ชื่นชมศิลป์A-0799ก.4100
32ณฐารินทร์ บุญทาL-1006ก.2743กรุณา update ข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมฯ
33ณัฏวุฒิ แก่นทองL-1429ก.2628
34ณัฐจิต พีระกุลL-1449ก.1278
35ณัฐณิชา ส่งกลแก้ววรกิจA-0798ก.13114
36ณัฐดาฉัตร ชาติวุฒานนท์L-2153ก.1214กรุณา update ข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมฯ
37ณิชาภัทร มั่นปานA-0781ก.12334
38ณิชาภา คุ้มพะเนียดL-2573ก.9613
39ทองใส วงศ์ประพันธ์L-0609ก.1380
40ทิพวรรณ์ พยัคพันธ์L-1510ก.5178
41ธนาวุฒิ อาจกิจโกศลL-2736ก.3221
42ธนุตตรธน สุนทรกิติA-0790ก.6268
43ธิตินาจ ปานเขียวL-1322ก.2758
44นงนุช ล่วงพ้นL-2318ก 2428กรุณา update ข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมฯ
45นริศ เฮงตระกูลA-0756ก.12931
46นฤมล วรบุตรL-2406ก2185
47นฤมล ใหญ่สารL-2698ก.6903
48นัทรี พันธุ์กสิกรL-2660ก.12584
49นิตกานต์ ปรัชญาพันธ์A-0737ก.6696กรุณา update ข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมฯ
50นิตยา คงเวทย์L-2333ก.3456
51นิลยา เจริญผลอนุสรณ์A-0755ก.8854
52เบญจารัตน์ เมธเมธีL-1292ก.4156
53ปรียนิตย์ คับงูเหลือมL-1330ก.1922
54ปวีณา กาสิงห์L-2694ก.6493
55ปาจรีย์ มาน้อยL-0824ก.2143
56ปานตะวัน ปานกลิ่นA-0763ก.13088
57ปิยาภรณ์ มายาL-2017ก.5590
58ปุญณภัส เขียวกระจ่างL-2084ก.5073กรุณา update ข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมฯ
59ปุณยลักษณ์ พฤทธิลักษมีA-0807ก.7531
60พนิดา เฉลิมพรชัยL-0394ก.910
61พรไพลิน เจริญทรัพย์A-0805ก.12023
62พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโตL-1241ก.3494กรุณา update ข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมฯ
63พัชราวดี ศรีรักษ์L-2666ก.5103
64พัชรียา คชประติยุทธ์L-0836ก.911
65พัฒวุฒิ ช่อผกาL-0515ก.1248
66พิชาวีร์ ทรัพย์วัชรโชติL-1898ก.5240กรุณา update ข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมฯ
67พิมพ์พรรณ บวรเศรษฐีL-1890ก.5420
68พิมพา คงทัตL-2657ก.13321
69พีระ วนาโรจน์L-1347ก.4062
70เพ็ญพร สำเภาแก้วL-0605ก.1394
71ไพโรจน์ อมรปิยะกฤษฐ์L-0678ก.618
72ไพลิน ถาวรชีพA-0705ก.8529
73ภัทรพงศ์ ทินมณีL-2582ก.10425
74ภัทรพร พันธุ์พิทย์แพทย์L-2558ก.5800
75ภัทรวรรณ เย็นฤดีL-2607ก.10992
76ภัทรานิษฐ์ ธนาสมิทธ์กุลL-1087ก.3001
77ภูวนัตถ์ กระบัตทองL-1756ก.2960
78มณฑป วงศ์สุวรรณL-1485ก.5297
79มนัสวีร์ สันทนานุการL-2218ก.3840
80มริษา อีแตL-2575ก.10690
81มัลลิกา สันตยายนA-0784ก.2645
82มาวิณี พวงลำใยA-0728ก.3841
83เมธาสินี สิงห์ธนะA-0793ก.6204
84เยาวลักษณ์L-2649ก.13205
85รลิตา ธำรงค์ธนกุลL-2278ก.4988
86รังสินี แก่นจันทร์ L-2711ก.6198
87รุ้งกาญจน์ จันทร์สุคนธ์L-1121ก.2732
88รุ่งทิพย์ ศรีสุขL-2546ก.5229
89รุ่งทิวา วัจฉละฐิติL-0105ก.236
90ลดาวรรณ เติมวรกุลL-1647ก.3843
91ลักขณา นพรักษาL-1247ก2571
92เลอสันต์ หนูมาโนชL-0533ก.1254
93วณิชชา คุตทะนารีA-0742ก.5648กรุณา update ข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมฯ
94วนิดา ผาสิงห์L-1689ก.1917
95วรรณนิภัทศ บัวเทศL-1586ก.3331
96วรรณิภา ตุนาโป่งA-0806ก.8715
97วรัญญู ประกฤติภูมิL-0901ก.2775
98วรางคี อินทรไพบูลย์L-0961ก.1424
99วรารัตน์ ตระกลวิทยากิจL-2719ก.4381
100วโรทัย วรวัฒนกุลL-2296ก.4181
101วันขวัญ โฆษะโกL-2748ก.4182
102วานิชชา จ๋าพิมายA-0786ก.10137
103วาสนา เตโชวาณิชย์L-0174ก.411
104วิทยา พรหมจรัสL-1865ก.5094
105วิภาพร ชำนาญกิจL-2635ก.4491
106วิภารัตน์ ไตรรัตน์L-2787ก.12707
107วิราศิณี ศรีจันทร์โทL-2184ก.4879กรุณา update ข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมฯ
108วิไลวรรณ โรจน์เรืองนุกูลL-1564ก.2377
109วีรชาติ ใจอารีย์L-2616 ก.7357
110ศรวณี วงษ์คำA-0194ก.3264
111ศศิธร ปลื้มกมลA-0352ก.6403
112ศีตภา แตงเหลืองA-0801ก.10254
113สกาวเดือน อัศวเลิศแสงL-0220ก.550
114สมเกียรติ มหาอุดมพรL-0068ก.174
115สยุมพร ชูพิริยะเศรณีL-1080ก.2083
116สายสุรีย์ วงศ์เจริญชัยL-0462ก.229
117สิริยา วิรุตมวงศ์L-1741ก.4864
118สิษฐวัศ ศักดิ์ธนานุรักษ์A-0782ก.7388
119สุพันละ คำภาพลL-2749ก.6692
120สุพิชชพงศ์ ธนาเกียรติภิญโญL-2144ก.2450
121สุภัสรา ลิลิตตระกูลL-0345ก.808
122สุภาภรณ์ แก้วประชุมA-0796ก.6096
123สุภาวดี เลิศวรรณเอก L-0192 ก.553
124สุมณฑา เรือนแก้วL-2689ก.5247
125สุมิตตา โพธิ์แก้วL-2317ก.4713
126สุรีย์พร บำรุงเอี่ยมปัญญาL-2375ก.4832
127สุวรรณา ปู่ชื่นL-0898ก1774
128อมร โฆษิดาพันธุ์L-0759ก.1866กรุณา update ข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมฯ
129อรนิสภ์ ตันตระกูลL-0198ก.987
130อลิสา สุวรรณรัตน์L-0431ก.1037
131อัญชิสา เทพวิลัยA-0552ก.9727
132อัมพรินทร์ เลิศอัศวพลL-0483ก.0493
133อารยดา บุณยรัตนผลินL-1635ก.1409
134อุมาพร หะริณพลสิทธิ์L-2564ก.2352
135เอกมณี ซื่อธานุวงศ์L-1500ก.4898

** หากข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข กรุณาแจ้งมายัง thaiptatconference@gmail.com **