ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

และอบรม เรื่อง

PT Pain Management Explanation

วันที่ 21 สิงหาคม 2564

ท่านสามารถใช้ปุ่ม Search เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อของท่าน 

No.ชื่อ-สกุลเลขสมาชิกสมาคมฯเลขที่ใบประกอบฯหมายเหตุ
1เกวลิน อุดเครือL-2723 ก.12551
2กนกกร ปฐมปัทมะA-0408ก.4911
3กนกทิพย์ สว่างใจธรรมL-1759ก.1521
4กนกวรรณ สุวรรณมณีL-2489ก.3971
5กนกอร นุ่มดีL-2285ก.4523
6กมลรัตน์ วงศ์เศรษฐภูษิตL-2812ก.1151
7กมลลักษณ์ จันทบุบผาL-2744ก.4216
8กมลลักษณ์ นิชกรรมL-2707ก13170
9กรกต สมภาคL-1425ก.4373
10กฤติยา สุนทรวิริยะวงศ์L-1976ก.5370
11กฤษติญา ยิ้มสร้อยL-1521ก.5173กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
12กษมา จันทบูรณ์L-2331ก.5479
13กษิดิ์เดช จอมคำA-0752ก.13012
14กัญจนพร สุกสวรรณวิทย์L-2733ก.12652
15กัญญามาศ แก้วผิวอาจL-1482ก.13362
16กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์L-2677ก.9636
17กัลญารัตน์ ฉนำกลางL-1411ก.4423
18กัลยรัตน์ จิตติปาลนันท์L-2699ก.13219
19กาญจนา วิจิตรรัตนะA-0693ก.3479
20กานต์ธีรา สดาพงษ์L-2247ก.5371
21กำพล อยู่เมืองL-2781ก.9162
22กิ่งแก้ว สงวนวรรณL-2501ก.1656
23กิตติพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัยL-2641ก.4092
24กิติยา รักษาพลL-1584ก.4002
25กุลธิดา เกียรติธารัยL-2691ก.8469
26กุสุมา ทุมสวัสดิ์L-1629ก.4344
27เกษแก้ว อิศรางกูร ณ อยุธยาL-1048ก.2125
28โกวิท อิ่มคำL-1557ก.4512
29เขมพัชร์ ลิขิตพิพัฒนะกุลA-0767ก.13141
30คธานนท์ ผลพืชL-1846ก.5373
31คมกฤต นิถานานนท์L-1518ก.5242
32คามิน เนาถาวรL-2566ก.8359
33คีรินท์ เมฆโหราL-0164ก.596
34แคทรียา เจริญผลL-2709ก.6596
35จตุพร จาตุรวาณิชL-1537ก.3040
36จักรกฤษณ์ เจริญถาวรพาณิชL-2747ก.3042
37จักรพันธ์ ฮ่องลึกL-2613ก.7025
38จันท์นา กมลรุ่งสันติสุขL-0319ก.777
39จารุณี พินิจโสภณพรรณL-0544ก.1230
40จารุตา ขันฤทธิ์L-1843ก.5790
41จารุวรรณ ประสมศรีA-0704ก.6097
42จิตเกษม บัณฑุธรรมL-1291ก.3871
43จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาลL-1283ก.2312
44จินตนา บุตรกันหาL-2252ก.5085
45จิรวัฒน์ รักมิตรL-1150ก.4351
46จิรวัฒน์​ เหมือนโพธิ์ทองA-0771ก.12653
47จิราพรรณ รัตนเดชL-2598ก.8233
48จีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์L-0623ก.1374
49จีรสุดา อุปสันต์L-1081ก.2179
50จุฑามณี นำสินวิเชษฐชัยL-2193ก.5315
51จุฑามาศ โกมลวัฒนชัยL-0430ก.999
52จุฑามาศ หวานเสียงL-2764ก.4958
53จุฑารัตน์ ตันยเวชL-1772ก.5745
54จุติมา บัวอุยL-0855ก.968
55จุฬารัตน์ จันกล่อมL-1389ก.2560
56ฉัตรดารา ไพบูลย์ศิริL-0913ก.3121
57ฉันท์สุภา ทองจันทร์L-0621ก.1376
58เฉลิมพร ศรีนิรัตน์A-0732ก.12576
59ชฎายุ อุดมL-1396ก.3122
60ชรินทร์ทิพย์ ดวงแก้วL-1775ก.3430
61ชวภณ ภูปภัสศิริA-0772ก.13817
62ช่อผกา แสงหล้าL-1795ก.5602
63ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุลL-0155ก.527
64ชาธิปัตย์ เครือพานิชย์L-1705ก.4738
65ชาริณี วิวัฒน์พาณิชย์L-1636ก.2626
66ชิดชนก นุตาลัยL-0739ก.1722
67ชิตพล จันทรรัศมีL-1850ก.5609
68ชิติมา​ กุลชนะรัตน์L-2085ก.5448
69โชติธนา เจียมจิรชาติL-2665ก.13697
70ญาดา เพ่งพิศL-2259ก.5554
71ฐาปนีย์ ทรัพย์ชนะกุลL-2648ก.4917
72ฐิติพันธุ์ เอกวิทยาเวชนุกูลA-0766ก.11893
73ฐิติรัตน์ สุธีพิเชฐภัณฑ์L-1992ก.5378
74ณฐพร อ่อนศิริL-0491ก..642
75ณพล อ่อนศิริL-0909ก.642
76ณรัธน์นันท์ ประจัญบานL-1897ก.5508กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
77ณัชชา พงษ์ไพบูลย์L-2804ก.12125
78ณัฏฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์L-1419ก.3415กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
79ณัฐจรีย์ นาราวิโรจน์L-0227ก.529
80ณัฐชานันท์ กิจใบL-1501ก.5176
81ณัฐพล บุญเสนันท์A-0727ก.9306
82ณัฐพิรา จิตต์จุฬานนท์L-0584ก.1237
83ณัฐวรรณ พงษ์ประเสริฐL-1086ก.2463
84ดนัยวัฒน์ เหลืองหิรัญL-2685ก.9241
85ดรุณี สดคมขำA-0751ก.2752
86ทรงอร พิทยาพิพัฒน์กุลL-1422ก865
87ทักษมน พิลึกเรืองเดชL-2021ก.5520
88ทัณฑิกา คนซื่อL-0543ก.1241
89ทิฆัมพร ลิ้มขจรL-1008 ก.2135
90ทิพย์วดี บรรพระจันทร์A-0725ก4375
91ทิพย์อาภรณ์ เรืองวุฒิสกุลชัยL-1722ก.4845
92ทิพวรรณ ชัยโชติประเสริฐL-0397ก.900
93ทิราพร คูหาเลิศL-1578ก.4795
94ทิวา โกศลL-2624ก.3832
95ธนนท์พัชร์ วาสนาส่งชูสกุลA-0743ก.13216
96ธนพร ไชยเดชL-2383ก.7099กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
97ธนพฤกษ์ กิติรัตน์L-2738ก.4199
98ธนภรณ์ มโนนิติธรรมL-2756ก.9169
99ธนัตถา วรรณปิยะรัตน์L-0581ก.1118
100ธนาภรณ์ อุปมะL-2341ก.5706
101ธนิน พงศ์ถนอมศักดิ์L-1886ก.5564
102ธรรญญพร เพ็งสีแสงL-2441ก.6337กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
103ธรรมรัฐ เดชมากL-2585ก.5963
104ธวัชชัย เลือดศรีL-2584ก.3929
105ธันยาเรศ ธำรงลักษณ์A-0708ก.13502
106ธาริณี ขันธวิธิL-0702ก.1120
107ธิติพันธุ์ วิชัยยาL-2088ก.5361
108นนท์ สายพัฒนาL-2751ก.4484
109นพพล ประโมทยกุลL-0808ก.2465
110นพรัตน์ ชูพีรัชน์L-1638ก.4876
111นภาพร เดชานนท์L-2777 ก.13567
112นภาพร แววทองL-1901ก.5415
113นราธร สำเภาทองL-2644ก.5875
114นริศรา ชัยมงคลL-1095ก.2997
115นริศรา รุจิโรจน์จินดาL-1004ก.1470
116นฤมล คุณมาศL-2650ก.8500
117นวพร ม่วงทองA-0699ก.13160
118น้องนาง อิณร์อริยะL-0797ก.1620กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
119นันท์ติกาล ทองคำL-1857ก.5499
120น้ำฝน เลี้ยงวงศ์L-1157ก.4389
121น้ำพราว แก้วจันทร์L-2019ก.5588
122นิจกานต์ ตันอุ่นเดชL-0472ก.938
123นิตยา ตีรเลิศพาณิชย์L-0185ก.0375
124นิภาพร นาคทองL-2382ก.4849
125นิภาพร ทองหลอมL-2258ก.1666
126นิลวิศาล เฮงสมบูรณ์L-1667ก2633
127นุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์L-1605ก1080
128นูรฮีดายะห์ หะยีอับดุลเลาะL-2742ก.10974
129บัณฑิตา แพทย์รักษาL-2798ก.12308
130บุญโชติ จันทร์กระแจะA-0741ก.8779
131บุญสิตา ตั้งโสภณA-0746ก.3535
132เบญจวรรณ สุดสวาทA-0701ก.6051
133เบญจวรรณ อภินนท์กูลL-1744ก.2353กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
134ปฐมาว์ รวยทรัพย์L-1904ก.5566กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
135ปทิตตา มีหนุนL-1769ก.4097
136ปนัชดา ฝ้ายเทศL-1538ก.4004
137ประทานพร ฉั่วอนุสรณ์L-0541ก.577
138ประพนธ์​ สุทธิโชคธนากรL-1031ก.1696
139ประพิตรา อริยประยูรL-0189ก.531
140ประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจ A-0583ก.5796
141ประภาพรรณ โกสินทร์A-0716ก.7730
142ปรางค์ทอง อภิพุทธิกุลL-0600ก.1012
143ปรียานุช พุฒตาลL-1660ก.2832
144ปฤณภัก มหาทรัพย์L-0645ก.1482กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
145ปวีณา วงศ์รุ่งโรจน์L-2655ก.8996
146ปวีณา สมบูรณ์L-2172ก.4437
147ป้อม พันธุ์พรหมL-1176ก2230
148ปัณรสี อำนวยสุขL-2697ก.12933
149ปัทมลักษณ์ อภิรักษ์ขิตL-2413ก.3320กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
150ปัทมา ศรีทองL-0191ก.533
151ปาจรีย์ ศรีสมบัติL-0753 ก.2108
152ปานุเกศ เที่ยงธรรมL-2668ก.9307
153ปารดา ถนอมศรีL-2695ก.5212
154ปิยกานต์ จันทพุฒL-2743ก.12772
155ปิยพร วริสารL-1186ก.1354กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
156ปิยวรรณ พวงเพชรL-0520ก.1244
157ปิยาภรณ์ วิชัยดิษฐL-1768ก.2637
158ปุญญาณัฐ นวลอ่อนL-0803ก.1576
159ผกาทิพย์ ชื่นโชคสันต์L-2330ก.5483
160พงษ์พร โสภณนิธิประเสริฐL-0997ก.2638
161พนิดา ไชยมิ่งL-1301ก.4128
162พรชิตา ตงมณีL-2790ก.11741
163พรทิพย์ เมฆโหราL-0184ก614
164พรนิตย์​ วรรธนพิสิฐกุลL-0235
165พรพิมล เหมือนใจL-2284ก.4440
166พรภินันท์ ชัยสิทธิ์ชัยภพL-0602ก.333
167พรรวดี จิตตะสุขีกุลL-2396ก.5234
168พรรษา อมรมงคลL-2238ก.3192
169พฤฒ​ พรมเจียมL-2254ก.1614
170พัชรวรรณ สุวรรณรัตน์L-1673ก.4603
171พัชราภรณ์ ขำฉาL-1782ก.4986
172พัชรีพร มานพA-0744ก.12680
173พัฒนา วิวัฒน์สันติวงศ์L-2667ก.9864
174พัลลภา ไชยสุวรรณ์L-2357ก.5484
175พิชญ์สินี เก้าเอี้ยนA-0758ก.13851
176พิชญาดา สุวรรณดีA-0729ก.6841
177พิมพ์ชนก กอกอบลาภL-2780ก.13021
178พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจL-2732ก.12846
179พิมพ์พร กล้วยอ่อนL-2231ก.3428
180พิศมัย จันทร์โทA-0718ก.11397
181พุฒิพงษ์ เถามณีL-0356ก.843
182พูนศรี วรครบุรีL-1607ก.1179
183เพ็ญจิตร จำนงเพียรL-2758ก.8007
184เพ็ญศิริ นรสิงห์A-0753ก.2932
185ไพโรจน์ สุรประภาพิชย์L-2556ก.4856
186ไพศาล เรือนแก้วL-2688ก.12704
187ภลดา พัฒนาประทีปL-0505ก.1046
188ภัคนทิน ทองศรีA-0773ก.12590
189ภัทร์นฤน ทองวิไลL-2760ก.8411
190ภัทรพล ภัทรประภากรL-2543ก.4794
191ภัทราพร นักบุญL-1118ก.3007
192ภัสสร ศักดิ์ชูพิทักษ์L-1409ก.3090
193ภาวดี​ เมตตา​ประคอง​L-0790ก.2276
194ภาวินี ลาโยธีL-1881ก.5427
195ภีรวิทย์ แก้วไชยL-2750ก.10292
196ภูวเนตร หอมหวลL-1962ก.5676
197ภูวรินทร์ นามแดงL-0839ก.2436
198มณฑินี วัฒนสุวกุลA-0717ก.4265
199มณีรัตน์ จันทร์เสี้ยวรัศมีL-2806ก.11694
200มนต์วดี ยันต์ตระกูลL-0448ก.886
201มนัสพร คงสาหร่ายL-2348ก.4925
202มโนชา พร้อมมูลA-0371ก.8173
203มลทิชา สกุณาL-1688ก.3667
204มะลิ สามบุญเที่ยงL-1372ก.2259
205มานิกา แสงหิรัญL-0719ก.1777
206มีนา เดชโชกุลL-1710ก.4857
207เมธาพร เณรหนูL-2802ก.11102
208ยศนุชิต เลอพงศานนท์L-2235ก.5088
209ยุวศิลป์ นาคภักดีL-1398ก.4723
210เยาวลักษณ์​ คีรีเดชL-2649ก.13205
211รรินธร สัมฤทธิ์L-1747ก.5169
212รวิพร พิทักษ์A-0745ก.8393
213รวิพร อินทรโชติL-1634ก.1709
214รวีวรรณ คุลิเมคินL-1192ก.2870
215ระพีพัฒน์ จิตมาลย์L-2766ก.13515
216รัตนาภรณ์​ สนธิ​สถาพร​A-0714ก.8292
217รุ้งทิพย์ เกิดสมบูรณ์L-1947ก.5524
218รุ่งทิวา กันทะอินทร์L-2407ก.4813
219รุ่งนภา เตชะวัชรานนท์L-2639ก.9208
220รุ่งนภา เตชะวัชรานนท์L-2639ก.9208
221รุ้งเพชร สงวนพงษ์L-0080ก.242
222รุจิราภรณ์ ศิริเกษ อุปรโคตรL-2662ก.7471
223ลินดา พละสุขL-0139ก.0542
224วจีพร มณีโชติ A-0736ก.10949
225วทันยา วงศ์มติกุลL-2164ก.5391
226วนิดา ธีระกุลL-2687ก340
227วรยา แสงเงินL-2391ก.4554
228วรรณพร สำราญพัฒน์ เบรดีA-0698ก.4085
229วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์L-0103ก.389
230วรรณวรางค์ ศรัญชลาL-0714ก.1289
231วรรณารัตน์ งามวงษ์A-0759ก.13870
232วรรักษ์ คงรัตนสมบูรณ์L-2669ก.6228
233วรวรรณ เอกบุตรL-1990ก5561
234วรัญญา ก้านอุบลA-0747ก.8060
235วรารมย์ กาญจนสมุทร์L-1980ก.4490
236วริยา ตรีรัชตพงษ์A-0761ก.5801
237วริยา หล่อตจะกูลL-2745ก.13517
238วริศรา ปัญญาจันทร์L-2023ก.5593
239วลัยนิภา หาพุทธาL-2513ก. 2151
240วัชรพร นาคแก้วA-0713ก.10978
241วัชรี กาพย์ไชยL-1949ก.5764
242วัชรี​ ศาลาน้อยL-1211ก.1255
243วันทนีย์ กมลเสถียรรัตน์L-0518ก.1256
244วันทนีย์ โยชน์ชัยสารL-1392ก.2073
245วันวิสาข์ พานิชาภรณ์L-2586ก.2074
246วิทยา หลงละเลิงL-2554ก.5473
247วิภาพร ตัณฑ์สุระL-0406ก.798
248วิลาวรรณ สีบุL-1999ก.5950
249วิไลลักษณ์ เตชะสาธิตL-0096ก.342
250วิสนีย์ บุญมาL-2701ก.8271
251วีรณัฐ จีนะวัฒน์L-2456ก.3333
252ศจี จันทร์อนันต์L-1249ก.2078
253ศรัณย์ อ.สุวรรณL-2485ก.5011
254ศศลักษณ์ แก้วบุตราL-1305ก.3277
255ศศิภา ทับทันL-2761ก.9182
256ศักดิ์อุดม แก้วมณีL-2651ก.9311
257ศันสนีย์ เลิศนิพัฒน์L-1472ก.5661
258ศิรินทิพย์L-1550ก.3230
259ศิวพร คงสันติL-2447ก.4979
260ศิวพร ธรรมสุวรรณL-0706ก.1639
261ศุภกร​ อริยะ​วัชรินทร์​L-2770ก.12759
262ศุภธิดา แดงเอียดA-0775ก.13735
263ศุภลักษณ์ พรมศรL-1765ก.4052
264สมพร ผิวอ่อนL-2136ก.5580
265สมภิยา สมถวิลL-0723ก.1091
266สมลักษณ์ เพียรมานะกิจL-1642ก.1363
267สรัลพร สุวรรณวงศ์L-2656ก.8225
268สโรชิตา สาหร่ายทองคำA-0776ก.13143
269สันติ พุฒิพิริยะL-0197ก.628
270สาธนีย์ พันธ์กนกพงศ์L-0955ก. 2989
271สาปีย๊ะ อาแวL-1914ก.7022
272สาริณี แก้วสว่างL-0630ก.1406
273สาริศา ปานปัญญาA-0703ก.13871
274สาวิตรี ระดมกิจL-1128ก.4766
275สิตานัน ฐิตวรนันท์A-0739ก.11226
276สิทธิโชค ปิ่นวิเศษL-1364ก.3187
277สิริกรพิชญ์ คล่องแคล่วL-1276ก.2651
278สิริกาญจน์ สมประสงค์L-0785ก.1862
279สิริพร แก้วมาA-0694 ก.12647
280สิรีธร วังชากรA-0748ก.12596
281สิวิวรรณ ศานติธรรมL-0589ก.1260
282สุขสันต์ ทองอุ่นL-0726ก.1539
283สุคนธา สุขเจริญL-1011ก.1261
284สุจิตรา บุญหยงL-0490ก.1141
285สุชญา สถาวรานนท์L-2737ก.13796
286สุดธิดา จิตจำนงL-1237 ก. 3109
287สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวชL-0321ก805
288สุธาทิพย์ คำฟูL-1965ก.5594
289สุธาภุช บุญชัยA-0687ก.9184
290สุธีวัลย์ อรุณสันติเดชาL-1038ก.3343
291สุนันทา วีขำL-1495ก.5246
292สุนีย์ บวรสุนทรชัย L-0775ก1646
293สุนีย์ มะรีเป็นA-0764ก7232
294สุพรรณี เฉยรอดL-1637ก.1096
295สุภัคกาญจน์L-0532ก.1264
296สุภาพร ใจมนต์L-0551ก.1265
297สุภาศรี อภิวัฒน์เสรีL-2349ก.4982
298สุมนตา จรบำรุงL-1770ก.2088
299สุวรีย์ ยิ่งยงทรัพย์L-0821ก.2090
300สุวลี ไชยวัฒน์มาลากุลL-0992ก.1865
301สุวารี เจริญมุขยนันทL-0796ก.850
302สุวิตา ประกายทองL-2117ก.5769กรุณา update ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมฯ
303เสาวนีย์ เร็วเรียบL-0592ก.1268
304เสาวลักษณ์ กลั่นทองL-0579ก.554
305แสงสกาว ไชยชนะL-2310ก.2215
306หทัยรัตน์​ ทูลพุทธาL-0805ก1271
307องอาจ คุณาวนากิจL-0292ก.225
308อนงค์นาฏ บุญเกิดL-1489ก.5211
309อนุชัย พึ่งพระรัตนตรัยL-2110ก.3862
310อนุสรา อินทร์โฉมL-2321ก.5791
311อภิญญา มาลินีรัตน์A-0735ก.13618
312อภิรดี เจริญทวีL-1460ก.5312
313อภิสรา ยอดนุ้ยL-1953ก.3863
314อรรถพงศ์ โยธีL-2810ก.6180
315อรวรรณ​ อ่วมนุสนธิ์L-1727ก.3154
316อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพรL-2388ก.2658
317อรอุมา บุณยารมย์L-0287ก.757
318อัญชลี​ สร้อย​ตา​L-2380ก.3751
319อัญชุลี พู่วงศาโรจน์L-0528ก744
320อัลอาตัสรี สะอิA-0762ก.8322
321อาทิตย์ กุมาราL-1644ก.4771
322อาทิตย์ ว่องไวการค้าL-1731ก.4454
323อาภาพัชญ์ อัครวิริยะกิจL-2786ก.2512
324อามีเนาะ แวนิL-2746ก.5872
325อารยา ศรีศานติพงศ์A-0702ก.6178
326อารีย์ บูรพาวินิจพงษ์L-0162ก.476
327อารียา จิรสัตยาภรณ์A-0769ก.12853
328อารีรัตน์ บุตรศรีภูมิL-1715ก.5132
329อิรยา สกุลจตุพรA-0389ก.6857
330อุบลรัตน์ ทรายละเอียดL-2436ก.5477
331อุสา​ บุญเพ็ญL-2455ก.4292
332ไอย์นิชากรณ์ พันธุ์งามตา L-0847 ก.1464

** หากข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข กรุณาแจ้งมายัง thaiptatconference@gmail.com **