Back

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อบังคับ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

โดยกรรมการสมาคมฯ มีข้อเสนอเพื่อแก้ไขดังไฟล์ด้านล่าง และจะนำเข้าที่ประชุมสามัญประจำปีในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564เวลา 11.15 น.เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะมาที่ ptatmail@gmail.com หรือเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นทาง Facebook live ในวันประชุม