เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์

นโยบายและทิศทางการพัฒนาสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ปี 2559-2563

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับสมาชิกและประชาชน พร้อมขับเคลื่อนบริการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน

พันธกิจ

 • เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้วิทยาการกายภาพบำบัดที่มีมาตรฐานระดับชาติ
 • เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารภายในระหว่างสมาชิก และการสื่อสารระหว่างวิชาชีพกายภาพบำบัดในประเทศไทยกับองค์กรอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมงานวิจัยทางกายภาพบำบัดให้มีมาตรฐาน
 • สร้างความภาคภูมิใจและหลักประกันของวิชาชีพกายภาพบำบัด
   

ค่านิยม

 • สานพลัง
 • ร่วมคิดร่วมทำ
 • สร้างวิชาชีพเข้มแข็ง
4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนา นวตกรรมบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สร้างผู้ประกอบการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างศักยภาพการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  สร้างเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนา นวตกรรมบริการ
 1. พัฒนารูปแบบทะเบียนสมาชิกที่ทันสมัย
 2. พัฒนาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
 3. พัฒนานวตกรรมการให้ข้อมูล
  ทางอิเลกทรอนิกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างผู้ประกอบการใหม่
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางธุรกิจ
 2. สร้างโอกาสทางการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์
 3. พัฒนาโมเดลธุรกิจ เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างศักยภาพการเรียนรู้
 1. ส่งเสริมงานวิจัยแก่นักกายภาพบำบัด
 2. พัฒนานวตกรรมการเรียนรู้และ E-Learning
 3. สร้างสื่อการเรียนรู้สู่ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล
 1. ส่งเสริมการทำกิจกรรมกายภาพบำบัดสู่ประชาชน
 2. ขยายเครือข่าย ชมรมวิชาการ และกิจกรรมของนักศึกษา
 3. จัดทำสารสนเทศ ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพ


 

^