เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางรัลนักกายภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี 2560

เนื่องด้วยทางสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ได้จัดการมอบรางวัลนักกายภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี 2560

ทางสมาคมจึงขอให้นักกายภาพบำบัดทุกท่าน ช่วยกันนำเสนอนักกายภาพบำบัด ที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวและส่งรายชื่อกลับมายังสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
โดยส่งกลับมาที่ E-mail ptatmail@gmail.com
ใบเสนอรายชื่อนักายภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี 2560
http://thaipt.org/datas/file/1486446288.pdf
^