เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายชื่อผู้ที่ครบกำหนดต่อใบอนุญาต26 มค.2560

รายชื่อผู้ที่ครบกำหนดต่อใบอนุญาต26 มค.2560
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ลำดับชื่อ - นามสกุลใบอนุญาตคะแนนสะสม
1นางสาว ปาจรีย์ นาคูณก.63420
2นางสาวณัฏฐา พรหมขวัญจิตร์ก.63700
3นายพีระพงษ์ พุทธศรีจารุก.63720
4นาย ภาณุพงศ์ ศิลาฤทธิพันธ์ก.63830
5นางสาว สาลินี แนวหล้าก.63840
6นางสาวเบญจภรณ์ อินต๊ะวงศ์ก.64170
7นางสาวณิชารีย์ อังกาบก.63745.3
8นางสาว วารี สิงห์ฉลาดก.63416.5
9นายกิตติศักดิ์ วุฒิหาญก.636618
10นางสาวจันทร์จิรา แก้ววันนาก.636719.2
11นางสาว ดวงกมล จงพิมายก.641522.6
12นางสาวพรพรรณ ไทยเจริญก.639827.3
13นางสาวจินตนา ดอกบัวก.641330.3
14นายอนุศักดิ์ คชโรจน์ก.637834.9
15นางสาววาสนา ฑีฆะบุตรก.639938.8
16นางอภิญญา ชูสุวรรณ (สุขเปล่ง)ก.636441.2
17นางสาวปิยนันท์ บัวอิ่มพันธ์ก.640846.5
18นางสาวนพรัตน์ แซ่บางก.636850
19นางสาวสุรีย์รัตน์ เครือลาก.642150.5
20นางสาวเกวลิน ฉั่วเจริญก.637650.7
21นางสาว เกศรา นนทะริก.634051
22นางสาวธิดารัตน์ จินากุลก.640151.6
23นางสาวกนกพรรณ ไชยชนะก.640651.6
24นางสาวเปรมวดี วงศ์สามัญก.638152
25นายบริพัฒน์ หน้างามก.641852
26นางสาวกาญจนา ทุมมากุลก.634652.6
27นางสาวอรวรรณ นนทคำจันทร์ก.634853.1
28างสาวญาณี ทองม่วงก.635153.55
29นายพงษ์พัฒน์ ธรรมธุระสารก.634753.6
30นางสาว เกศณีย์ พรหมเจริญก.634354.1
31นางสาวจุติพร คำทองก.641254.2
32นางสาวศิราณี สว่างวันก.636355
33นางสาว นารี ดรบ้านเขียวก.641056
34นางสาวสาวิตรี หมื่นพะเนียงก.635856.12
35นางสาวอรพรรณ บดีรัฐก.635756.6
36นางสาวธิดารัตน์ ดำชูก.636156.9
37นางสาวณัฐฐา แสงจันทร์ก.640057.1
38นางสาวกันยกานต์ ค้าไปก.636557.94
39นางสาวชลลดา นาเวศน์ก.640258
40นางสาวบาซีเราะ แมเลาะก.637758.2
41นางสาวหนึ่งฤทัย จันทะคุณก.6356             
58.3
            
42นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ยอดก.6390             
58.3
            
43นางสาวรำไพพรรณ์ สุทธิเมฆก.6396             
58.3
            
44นางสาว อาทิรัตน์ เพ็งสุขก.6345             
59.36
            
45นาง เบญจวรรณ มีสถิตย์ก.6362             
61.3
            
46นางสาวปานชนม์ โชคประสิทธิ์ก.6371             
61.59
            
47นางจิรัฐิติกาล ปัญญากุล (กินแก้ว)ก.6404             
61.6
            
48นางศฤงคาร ยิ่งยืนก.6394             
63.5
            
49นายวิวันชัย จันทอาดก.6420             
64.6
            
50นางสาวนุจรินทร์ ศรีวีรพงศ์ก.6411             
64.7
            
51นางสาวเกสรา เกตุเกลี้ยงก.6380             
70
            
52นางสาวอ้อมใจ สำราญก.6375             
70.1
            
53นายพรชัย คำเถื่อนก.6393             
70.3
            
54นางสาวจิราพร หวานใจก.6419             
73.32
            
55นางสาวดาริการ์ รักษามั่นก.6387             
73.39
            
56นาย ไกรเดช บุญทxxxก.6354             
73.8
            
57นางสาวประภาศิริ หมีแสงก.6397             
74.1
            
58นางสาว สาวิตรี วงษ์ษาก.6405             
74.5
            
59นางสาวปวีณา ปัญญาใสก.6388             
74.77
            
60นางสาวอลิน โพธิ์จันทร์ก.6350             
75.22
            
61นางสาวเกศรินทร์ หงษ์บินก.6359             
75.6
            
62นางสาวภริตา คุ่ยสว่างก.6407             
77.3
            
63นางสาวลลิดา ภูละครก.6379             
77.4
            
64นาย ธนารัตน์ เรืองสายก.6416             
80.1
            
65นางสาววิไลรัตน์ ศิริก.6409             
80.68
            
66นางสาวสุปรียา บุญจันทร์ก.6389             
83.1
            
67นายกฤษฎา สมรักก.6360             
83.2
            
68นางสาวปฐมพร กลัดเจริญก.6391             
84.32
            
69นายณัฐ ฉัตรศิขรินทรก.6395             
88.5
            
70ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทรลักษณ์ อิ่นคำก.6353             
91.8
            
71นางสาว พลอยกมล ทิพย์อักษรก.6385             
92.4
            
72นาย กฤษฎา ณรงค์กิจก.6382             
94.9
            
73นางสาววาสิฎฐี กุลวนิชชานันท์ก.6369             
96.2
            
74นางสาวจีระนันท์ มะโนมัยก.6392             
97.74
            
75นางสาว ศิรประภา สังข์นาคก.6344             
100.15
            
76นางสาวพัณณ์ฐิณา(ธนัญชนก) ปวงคำก.6352             
102
            
77นางสาวจุฑารัตน์ มะลิต้นก.6414             
110.2
            
78นางสาวศศิธร ปลื้มกมลก.6403             
113.7
            
79นางสาวกนกอร ขาวสร้อยก.6349             
120.5
            
80นางสาวนริศรา บุตรสาธรรมก.6386             
131.7
            
81นางสาววลัยทิพย์ เทวบินก.6373             
136.8
            
82นางสาววาสินี สอนศรีก.6355             
178.43
            
โปรด! ตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยคะแนนของท่านผ่านระบบlog-in ของเว็บศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
^