เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ เรื่อง “ระเบียบสิทธิประโยชน์สมาชิก”


สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
ที่ 1/2559
เรื่อง ระเบียบสิทธิประโยชน์สมาชิก
...........................................................................
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ระเบียบการจัดสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ปัจจุบัน กำหนดระเบียบสิทธิประโยชน์กับสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยไว้ ดังเอกสารดาวน์โหลด
 
^