เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง เบาหวาน: ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม (Diabetes mellitus: Update for Holistic Physical Therapy Care)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^