เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

?


                                                                                                                                                                            
              

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกายภาพบำบัดฯ

            
วันที่สอบ:วันที่ 27 เมษายน 2557
สถานที่สอบ:ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ อาคารจุฬาพัฒน์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
?เริ่มสัมภาษณ์เวลา:?10.00 น. ? 11.30 น.

????

กรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

??

                                                                                                                                             
1. ผศ.ดร.กรอนงค์ยืนยงชัยวัฒน์
2. กภ.สุภัทรสวนจันทร์
3. กภ.พัชรินทร์นิลมาท

?

?สรุปผลการสอบสัมภาษณ์ : ยังไม่มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

?


?

^