เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม

ประกาศ!!!!!


????? ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมกายภาพบำบัด ณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 9.30 น. - 13.00 น. จำนวนบัตรลงคะแนนเสียง 522 ใบ นับเป็นบัตรเสีย 33 ใบ รวมใบลงคะแนนทั้งสิ้น 489 ใบ

 1. นายกสมาคมฯ ดร.พัชรี คุณค้ำชู คะแนนเสียงรับรอง 462 เสียง
 2. อุปนายกฝ่ายธุรการ กภ.พัชรินทร์ นิลมาท คะแนนเสียงรับรอง 456 เสียง
 3. อุปนายกฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ คะแนนเสียงรับรอง 459 เสียง
 4. เลขาธิการ กภ.ภูวรินทร์ นาม แดง คะแนนเสียงรับรอง 458 เสียง
 5. เหรัญญิก กภ.นงนุช ล่วงพ้น คะแนนเสียงรับรอง 455 เสียง
 6. ปฏิคม กภ.อิสริยาภรณ์ เนตรพระ คะแนนเสียงรับรอง 451 เสียง
 7. ประชาสัมพันธ์ กภ.สุภัทร สวนจันทร์ คะแนนเสียงรับรอง 450 เสียง
 8. นายทะเบียน กภ.สลิลา เศรษฐไกรกุล คะแนนเสียงรับรอง 454 เสียง
 9. สาราณียากร กภ.ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ คะแนนเสียงรับรอง 454 เสียง
 10. กรรมการกลางจำนวน 6 ท่าน เรียงลำดับตามจำนวนเสียงเลือกตั้ง
  - ผศ.ดร. อดฺษฐ์ จิรเดชนันท์ คะแนนเสียง 386 เสียง
  - กภ.สินีนาฏ สุขอุบล คะแนนเสียง 386 เสียง
  - กภ.จีรวรรณ ดนัยตั้งตระxxxล คะแนนเสียง 367 เสียง
  - กภ.พิชัย ปาพันธ์ คะแนนเสียง 366 เสียง
  - กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ คะแนนเสียง 333 เสียง
  - กภ.นนทกร บุญบำรุง คะแนนเสียง 310 เสียง
  ผลการลงคะแนนการเปลี่ยนแปลงวาระการทำงานของสมาคมฯ
  - จากเดิม 2 ปีเป็น 3 ปี คะแนนเสียง 162 เสียง?
  - จากเดิม 2 ปีเป็น 4 ปี คะแนนเสียง 304 เสียง
  โดยมีผลตั้งแต่วาระ 2559 เป็นต้นไป
^