เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมประชุม WCPT 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ประกาศจากสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

เรื่อง " ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมประชุม WCPT 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ด้วยสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพแก่สมาชิกโดยจัดให้มีประชุมวิชาการประจำปี และสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาศเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้วยการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือการเข้าร่วมประชุมในการประชุม WCPT 2015 วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2558 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

^