เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. 2557-2559

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน (วาระ 2557 - 2559) กำลังจะหมดวาระลงในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการดำเนินงานของสมาคมมีความต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้มีการจัดงานเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดใหม่ (วาระ 2559 - 2563) ขึ้น

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทีนี่

^