เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การโฆษณาและการประกอบการ โรคศิลปะ นอกสถานพยาบาล

การโฆษณาและการประกอบการ โรคศิลปะ นอกสถานพยาบาล
เอกสารประกอบการบรรยาย 

กฎหมายใหม่ – การโฆษณาและการประกอบการ โรคศิลปะ นอกสถานพยาบาล

พันตรีประพล อยู่ปาน อัยการประจำ สำนักงานอัยการสูงสุด

ใช้ประกอบคำบรรยายในงานสัมมนา หัวข้อ “สู่ความส เร็จการเป็นผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบ าบัดและธุรกิจบริการสุขภาพ” 1ธค.62

ณ.The Connecion Educuisine @theconnecion MRT ลาดพร้าว

 

พ.ร.บ.และกฎกระทรวง

      
 1. พรบ-สถานพยาบาล_ใหม่
 2.     
 3. กฎกระทรวง กำหนดชื่อสถำนพยำบำล และการแสดงรายละเเอียด พ.ศ.2562
 4.     
 5. กฎกระทรวง กําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
 6.     
 7. กฎกระทรวง กําหนดชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
 8.     
 9. กฎกระทรวง กำหนดวิชำชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 10.     
 11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 12.     
 13. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

บบฟอร์ม
      
 1. หนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 2.     
 3. แบบคำขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 4.     
 5. แบบคำขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
^