เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 11

ขอเชิญส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 11
ระเบียบการส่งผลงานเพื่อใช้ในการนำเสนอแบบวาจา และแผ่นภาพในการงานประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติครั้งที่ 11
      
 1. ผลงานที่ส่ง สามารถเป็นผลงานวิชาการ ผลงานเชิงนวัตกรรม หรือ R2R
 2.     
 3. ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 4.     
 5. ต้องไม่เป็นผลงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารวิชาการ หรืองานประชุมวิชาการอื่นๆ
 6.     
 7. ต้องไม่เป็นผลงานทางที่ลอกเลียน ตัดทอนจากผลงานของผู้อื่น รวมถึงไม่มีการคัดลอกผลงาน
 8.     
 9. ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามข้อกำหนดในการส่งต้นฉบับ

ขณะนี้เปิดให้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 

ทั้ง บทคัดย่อ (Abstract) และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 

โดยสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต   ได้ที่นี่

หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมการเสนอบทความวิชาการ
กำหนดการส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

email: ptatpresentation2020@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ส่งผลงานวิชาการ 15พย. 2562-28 กพ. 2563
แจ้งผลพิจารณาบทความ31 มีนาคม 2563
ดำเนินการแก้ไขแล้วส่งผลงานวิชาการเพื่อจัดทำรูปเล่ม
            
            
30 เมษายน 2563
            
นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
            
1 มิถุนายน 2563

^