เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วาระประจำปี 2563-2567

ประกาศการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วาระประจำปี 2563-2567
โปรดClick! บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาคมฯ (กดค้นหา พิมพ์ชื่อจะแสดงรหัสสมาคมฯใช้ในการเลือกตั้งออนไลน์) 

ด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯวาระปัจจุบันจะครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในปี 2563นี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯจึงขอประกาศกำหนดการเลือกตั้ง
และหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
วาระประจำปี 2563-2567  ดังนี้

 

รายนามคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1. นายปรีชา อัศวโกสินชัย             ประธานคณะกรรมการ
2. นายชัยรัตน์  แซ่โค้ว                   กรรมการ
3. นางรัตติยา  จินเดหวา                 กรรมการ
4. นางสาวทิพวัลย์ มีแต้ม              เลขานุการและกรรมการ 

กำหนดการ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ระยะเวลารายละเอียด
            

15 ตุลาคม – 15

            

ธันวาคม 2562

            
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง, รับสมัคร/รับเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯชุดวาระปี 2563-2567 ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
1 พ.ย. 2562ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสมัครเลือกตั้งในฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ
1 มกราคม 2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
15 กุมภาพันธ์ 2563 แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งและคู่มือการเลือกตั้ง
1-31 มีนาคม2563 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบออนไลน์
15 เมษายน 2563คณะกรรมการเลือกตั้งสรุปผลการเลือกตั้งให้แก่สมาคมฯ
1 มิถุนายน 2563 ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญประจำปี


ข้อกำหนดผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ผู้ถูกเสนอชื่อหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

3.1 เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย อันประกอบด้วย

สมาชิกตลอดชีพ และสมาชิกรายปี ถือเป็นสมาชิกสามัญ
(สามารถตรวจสอบสถานะที่
http://www.ptat.thaipt.org/data-table.php )

3.2 ผู้ถูกเสนอชื่อหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องเป็นสมาชิกสามัญ เท่านั้น

3.3 สมาชิกทั้ง 2 ประเภท สามารถเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามลิงค์นี้   
https://cutt.ly/GeuN5j6 

QR CODE 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อผู้อื่นลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯได้
 
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
                                                                         
(นายปรีชา  อัศวโกสินชัย)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

^