เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Lymph Drainage Therapy LDT 1 ,LDT2 ,LDT3 And Brain1

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จะจัดโครงการอบรมเรื่อง Lymph Drainage Therapy LDT1, LDT2, LDT3and Brain 1  (ตามกำหนดการที่แนบมาด้วย) ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Chickly Health Institute ณ ชั้น 2 ห้อง 207 คณะกายภาพบำบัด  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ทาง Website ของสมาคมกายภาพบบำบัดแห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย

- จดหมายเชิญเข้าอบรมโครงการ LDT1 LDT2 LDT3 and Brain1

- LDT 1-3 & Brain 2020 Information and registration

- LDT 1 Course outline 13-16 January 2020

- LDT 2 Course outline 18-21 January 2020

- LDT 3 Course outline  1-4 February 2020

- Brain 1 Course outline 6-9 February 2020

^