เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อบรมเชิงปฏิบัติการ Differential Diagnosis & Treatment of Mechanical Low Back Pain & Pelvic Disorders 33.5 หน่วยคะแนน

อบรมเชิงปฏิบัติการ Differential Diagnosis & Treatment of Mechanical Low Back Pain & Pelvic Disorders 33.5 หน่วยคะแนน
ภาควิชา กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Differential Diagnosis & Treatment of Mechanical Low Back Pain & Pelvic Disorders ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก 
บรรยายและฝึกปฏิบัติโดย คุณวิบูลย์ หรรษาหิรัญวดี และคณาจารย์จากภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.ahs.nu.ac.th/spinalpain/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 055-966289

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

^