เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วารสารกายภาพบำบัด ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม-เมษายน 2562

วารสารกายภาพบำบัด ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม-เมษายน 2562

พฤติกรรมการสะพายกระเป๋าและน้ำหนักกระเป๋าเฉลี่ยของเด็กวัยเรียน

Piyatida Arunwattanachok, Nuanlaor Thawinchai, Maliwan Indongloy, Jindaphon Rungin, Atcharapohn Pichaiworaphat, Kannika Prukmath, Jamjuree Takam, Natthaya Kongaroon

16-29

^