เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Congratulation for Thai Journal of Physical Therapy Indexed in TCI & TCI Tier1

Congratulation for Thai Journal of Physical Therapy Indexed in TCI & TCI Tier1

Journal Information

Editor: Chitanongk Gaogasigam, PT, PhD

ขอชื่นชม คณะกองบรรณาธิการรวารสาร กายภาพบำบัด

ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม ผศ.ดร.อัครเดช ศิริพร และผศ.ศศิภา บูรณพันธฤกษ์

ที่พัฒนาให้วารสารของเรามีคุณภาพ ออกสม่ำเสมอ จนได้รับ อยู่ใน วารสารกายภาพบำบัดอยู่ใน Thai Citation Index (TCI) กลุ่ม 1

จากทั้งหมด 853 วารสาร และ มี 126 วารสารที่ผ่านเกณฑ์ ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งวารสารกายภาพบำบัดเป็นหนึ่งในนั้น

ผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกวารสาร ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/tjpt/issue/view/10543

^