เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Ergonomics Best Practice Awards 2018: EBPA2018

Ergonomics Best Practice Awards 2018: EBPA2018

ด้วยสมาคมการยศาสตร์ไทย (สกท.) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดให้มีการพิจารณาและยกย่องเชิดชูทั้งบุคคลและหน่วยงานของผู้ที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการยศาสตร์ไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน   รางวัลดีเด่นด้านการยศาสตร์ประยุกต์ (Ergonomics Best Practice Awards: EBPA) ได้จัดให้มีอย่างต่อเนื่องมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนางานด้านการยศาสตร์ในประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร ลดความเสี่ยงและปัญหาการบาดเจ็บหรือปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานที่ไม่เหมาะสม เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานที่มีการออกแบบหรือปรับปรุงงานทางด้านการยศาสตร์ รวมถึงการบริหารจัดการด้านการยศาสตร์ ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องมีการนำไปใช้งานจริงแล้วและเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 กันยายน 2561  โดยจะประกาศผลในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงการดาวน์โหลดเกณฑ์การพิจารณา วิธีการจัดเตรียมผลงาน และแบบฟอร์ต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.est.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ ebpa@est.or.th  

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการจัดส่งผลงานคลิกที่นี่ [PDF]    [MS-WORD]

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการจัดส่งผลงานประเภทบริหารจัดการเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint ที่ใช้สำหรับการจัดเตรียมผลงานคลิกที่นี่ 

ดาวนโหลดหนังสือเชิญนการจัดส่งผลงาน EBPA2018

สำหรับปีนี้การมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการทางด้านการยศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANES2018)www.est.or.th/SEANES2018  ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ซอย 20 วันที่ 13 ธันวาคม 2561  ดยเจ้าขอผลงานทุกผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นเกียรติกับเจ้าของผลงานสืบต่อไป

^