เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 5 ภาคีองค์กร และ ปาฐกถาพิเศษ “นักกายภาพบำบัดกับการขับเคลื่อน S-Curve” โดย รมว.สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ในการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 9

ฯพณฯ สนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  ได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นักกายภาพบำบัดกับการขับเคลื่อน S-Curve” และเป็นประธานในการเปิดงานประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 9 : Empower PT for Aging Society ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาSME และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ๕ ภาคีองค์กร โดยมี ฯพณฯ สนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ๕ ภาคีองค์กร ร่วมมือกันในการดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้แข็งแรงสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผลักดันและเกื้อหนุนให้นักกายภาพบำบัด สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและสนับสนุนในการเป็นผู้ประกอบการ “กายภาพบำบัดเพื่อสังคม” สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรสู่สังคมผู้สูงวัย ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสุขภาพแนวใหม่ เช่น คลินิกกายภาพบำบัดชุมชน ศูนย์สุขภาพองค์รวม และบ้านผู้สูงอายุ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการโดยผ่านนวัตกรรม  และขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกลุ่ม startup ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานอยู่และ/หรือกำลังจะเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ ให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวิชาชีพนี้
                                          
            
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
            
5 ภาคีองค์กร ในงานประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง "Empower PT for Aging Society" 
            
พร้อมมอบรางวัลนักกายภาพบำบัดดีเด่น และปาฐกถาพิเศษ "นักกายภาพบำบัดกับการขับเคลื่อน S-curve"
            
โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมลงนามฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
            
เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
^