เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Healthcare Business Management for Physical Therapist”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Healthcare Business Management for Physical Therapist”
หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ” สำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 2
Healthcare Business Management for Physical Therapist”
วันที่ 4, 5, 11, 12, 18, และ 19 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงการได้รับความร่วมมือ : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ Kanya Academy
^