เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ปี ๒๕๖๑

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ปี ๒๕๖๑
                                                                                                                                                                                                                                                       
คำชี้แจงเกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและการขอทำบัตรประจำตัวสมาชิก รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์ม
:: 1. ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและการขอทำบัตรประจำตัวสมาชิก
 :: 2. ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
 :: 3. ข้อบังคับต่ออายุใบอนุญาตฯ
 :: 4.แบบสกภ๕.๑ แบบคำขอต่ออายุ
 :: 5.แบบ สกภ.๓ แบบคำขอทำบัตรสมาชิก

สำหรับใบรับรองหน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภาฯ พร้อมลงลายมือชื่อของท่านใน ช่องผู้ประกอบวิชาชีพลงนาม ดังตย.

ส่งเอกสารตามรายละเอียดข้างบนนี้ ส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS
วงเล็บมุมซองขวา “
ต่ออายุฯและรับใบอนุญาตฯ
อย่าลืม! ซองขนาดA4ติดแสตมป์18บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง จำนวน 2ชุดใส่ลงไปในซองที่ใส่เอกสารด้วยครับ

 ส่งมาที่

สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด (ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

ติดต่อหน่วยงานโดยตรงได้ที่

ฝ่ายงานทะเบียน
  โทร  02-141-4281  คุณบุษบา  กุลแพทย์
สอบถามเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ
ขอทำใบแทน, ขอทำใบแปล, การต่ออายุใบอนุญาตฯ, แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิก


 

ความคิดเห็น
^