เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Exercise prescription for patient with NCDs :The roles of exercise in prevention and control of NCDs

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Exercise prescription for patient with NCDs :The roles of exercise in prevention and control of NCDs
ได้รับ19.5หน่วยคะแนนPTCEU

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

      
 1.     
           
  • กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  •         
  • สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  •     
      
วิทยากร 

          ๑. ผศ.ดร.จิตานันท์  เหล่าศิริไพศาล  Doctor of Philosophy, Kinesiology, University of Texas at Austin, The United States 
          ๒. ผศ.ดร.สิทธา  พงษ์พิบูลย์  Doctor of Philosophy in Sports Science
          ๓. ผศ.ดร.นพวรรณ  จารุสุสินธ์  Lecturer (in cardiopulmonary physical therapy)
          ๔. อ.ดร.นภัสกร  ชื่นศิริ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต

                                                                                                                                                                                         
    ๑. ผศ.ดร.จิตานันท์  เหล่าศิริไพศาล 
            

             
 ๒. ผศ.ดร.สิทธา  พงษ์พิบูลย์
            
            
    ๓. ผศ.ดร.นพวรรณ  จารุสุสินธ์
             
๔. อ.ดร.นภัสกร  ชื่นศิริ
            

             ระยะเวลาการจัดประชุม

วันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ (๓ วัน) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สถานที่จัดประชุม

ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
วิธีการดำเนินการ

การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ

                                                                                                                                     
Download โครงการและใบปะหน้าโครงการ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 61-update.pdf
 SKM_654e18022812570.pdf
 SKM_654e18022811080.pdf

ค่าลงทะเบียน 
สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ
เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน

      
 • นักกายภาพบำบัดทั่วไป                                       ๕,๐๐๐      บาท
 •     
 • สมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย           ๔,๐๐๐      บาท

    (ลงทะเบียน พร้อมสมัครสมาชิกสมาคมฯ รับส่วนลด ๑,๐๐๐ บาททันที!)

ภายหลังลงทะเบียนรับสมัคร กรุณาโอนเงิน ภายใน 1 สัปดาห์
หากเกินกำหนด ขอพิจารณาตัดชื่อออก

แนะนำที่พักบริเวณใกล้เคียง

- หอพัก B8 ROOMS โทร ๐ ๒๙๗๒ ๙๘๐๘, ๐๘ ๓๒๖๒ ๕๕๕๘
- หอพักพหลโยธิน พาร์ค เพลส โทร ๐ ๒๙๔๒ ๗๖๓๐ ต่อ ๑๑๐๑ - ๑๑๐๒ 
- โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โทร ๐ ๒๕๖๖ ๑๐๒๐ 
- โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (ดอนเมือง) โทร ๐ ๒๙๙๒ ๖๙๙๙

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

โปรแกรมลงทะเบียอบรมเชิงปฏิบัติการ
(3 steps online for Register )

ผู้สนใจสามารถลงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 02-534-7920

Email: ​ bhumibol.rehabteam@gmail.com  
^