เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จัดประชุมวิชาการทางการยศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [SEANES2018]

จัดประชุมวิชาการทางการยศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [SEANES2018]
เรียน ผู้บริหาร/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าภาควิชา/นายกสมาคม (ผ่านผู้ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายการยศาสตร์แห่งชาติ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ไฟล์โปสเตอร์การประชุมวิชาการฯ
                (2) ไฟล์รูปภาพสำหรับการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
        ตามที่ได้เรียนให้ทราบในที่ประชุมหน่วยงานเครือข่ายไปเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาว่า ในปี 2561 นี้ ทางสมาคมการยศาสตร์ไทย ได้รับเกียรติจากเครือข่ายสมาคมการยศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Network of Ergonomics Societies; SEANES) ให้เป็นผู้แทนหลักในการจัดประชุมวิชาการทางการยศาสตร์ของภูมิภาคครั้งที่ 5 (The 5th International Conference of Southeast Asian Network of Ergonomics Societies; SEANES2018)  ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวามค พ.ศ. 2561 โดยคาดว่าจะมีนักวิจัย นักวิชาการ นักการยศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เข้ารวมประมาณ 100 -150 คน เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) และการยศาสตร์ (Ergonomics) อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้การรับรองจากสหพันธ์การยศาสตร์ระหว่างประเทศ (IEA) แล้วภายใต้แนวคิด Multidisciplinary for Human Well-Being and Design”
        ในการนี้ สมาคมการยศาสต์ไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานเครือข่ายการยศาสตร์แห่งชาติ ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ผู้สนใจจากหน่วยงานของท่านจะสามารถใช้สิทธิในการลงทะเบียนในอัตราพิเศษเช่นเดียวกับสมาชิกรายปีของสมาคมการยศาสตร์ไทย หากท่านไม่ขัดข้องทางสมาคมการยศาสตร์ไทยใคร่ขอข้อมูลหน่วยงานของท่านเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อลงในเว็บไซต์ของการจัดประชุม โดยสามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/T2HEew   
       พร้อมกันนี้ทางสมาคมการยศาสตร์ไทยใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้ตามเอกสารที่แนบมา  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ที่ www.est.or.th/SEANES2018/   
       หากทานต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณลัลนา กนกชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการสมาคมการยศาสตร์ไทย  มือถือ 0891188808 อีเมล lalana@est.or.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
นริศ เจริญพร
นายกสมาคมการยศาสตร์ไทย
ประธานเครือข่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
^