เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติปี 2561

การจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติปี 2561
"ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึง"
เป็นการบริการเชิงรุกที่บ้านที่ชุมชนทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงบุคลากรทุกภาคส่วน จากความมุ่งมั่นที่พวกเราตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เปลี่ยนจากคนป่วยให้เป็นเหมือนคนปกติ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นนักกายภาพบำบัดที่สามารถพลิกชีวิตคน 
   ดังนั้น สภากายภาพบำบัดและสมาคมกายภาพบำบัดจึงใคร่ขอความร่วมมือนักกายภาพบำบัดทุกท่านในการจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ20 มกราคม 2561 ซึ่งสมาชิกสามารถจัดเป็นสัปดาห์ได้ตามบริบทของแต่ละที่โดยไม่จำกัดรูปแบบของงาน และจะมีการจัดประกวดผลงานการจัดงานเพื่อเป็นการให้กำลังใจต่อสมาชิก
                                                                                                                                                                    
Files attach
 Logo-pt2_610104.jpg
 Logo-pt1_610104.jpg
 หนังสือขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ-ผอ.รพ_2.pdf
 หนังสือขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ-นายแพทย์สสจ_1.pdf
                                        
^