ประชาสัมพันธ์การจัดสอบสำหรับ Certified Diabetes Educator

เนื่องด้วยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานเป็นจำนวนมากถึง 8.8% ของประชากรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า เบาหวาน โดยเฉพาะเมื่อระดับน้ำตาลไม่สามารถควบคุมได้ดี ก่อให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมามากมาย ทั้งสภาวะสูญเสียอวัยวะ คุณภาพชีวิตที่ลดลงและรวมถึงการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมตามมามากมาย

นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ป่วยควรมีการปรับพฤติกรรมและมีความเข้าใจโรคของตนเอง เพื่อสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้และส่งผลให้สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น ในปัจจุบัน การให้ความรู้โรคเบาหวาน หรือที่เรียกว่า diabetes self-management education and support (DSME and DSMS) ในประเทศไทยนั้น ทำโดยบุคคลากรสหสาขาวิชาซึ่งต่างมีความรู้ความสามารถ แต่ยังอาจไม่มีมาตรฐานไปทางเดียวกันและยังไม่ได้มีกระบวนการรับรองบุคคลากรที่ทำงานเป็น diabetes educator

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้บุคลากรสหสาขาวิชาชีพได้ให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวานตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพและสามารถเสริมเติมการให้ความรู้พื้นฐานทดแทนในสาขาวิชาชีพที่ขาดในการทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน จึงมีความคิดริเริ่มที่จะมีกระบวนการ certify

ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หรือ diabetes educator เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ
และเชิญตัวแทนสมาคมและองค์กรวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล สภาเภสัชกรรม สมาคมกายภาพบำบัดฯ สมาคมนักกำหนดอาหารฯ เพื่อรับทราบในหลักการและการดำเนินการ ซึ่งสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานได้กำหนดการจัดสอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับสมัครและเกณฑ์การทดสอบดังต่อไปนี้

บุคคลผู้มีสิทธิสอบคือ

บุคคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยาและอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเบาหวาน ที่จบวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ตนจบมาอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ

      
 • เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพอย่างน้อย 15 คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CME, CPE, CNE……)
 •     
 • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ การทำงานโดยตรงกับผู้ป่วยเบาหวานอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง และในปีก่อนสมัครสอบมีประสบการณ์ การทำงานโดยตรงกับผู้ป่วยเบาหวานอย่างน้อย 300 ชั่วโมง
 •     
 • มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารถึงประสบการณ์ทำงานตามที่ได้กำหนดไว้
 •     
 • จัดเตรียมเอกสารรายงานกรณีศึกษา (Case report) จำนวน 4 ราย ตามรูปแบบที่ทางสมาคมได้กำหนดไว้ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมโดยมีการติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างน้อย 3ครั้งในระยะเวลา 1 ปี โดยทั้ง 4 รายมีประเด็นที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่น การจัดการดูแลในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1, ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2, เด็ก, หญิงตั้งครรภ์, หรือ ในภาวะวิกฤติ

วิธีการสอบ

      
 • สอบข้อเขียน : ข้อสอบปรนัยจำนวน 100 ข้อ และสอบปฏิบัติจำนวน 2 ข้อ
 •     
 • สอบสัมภาษณ์: โดยเลือกจากรายงานกรณีศึกษาที่ได้ยื่นไว้

ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ

ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบประกอบด้วยการใช้องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นส่วนสำคัญในการประยุกต์ให้เกิดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยมีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้

      
 • Education process
 •     
 • Theoretical and behavioral approach
 •     
 • Healthy eating
 •     
 • Being active
 •     
 • Taking medication
 •     
 • Monitoring
 •     
 • Problem solving
 •     
 • Healthy coping
 •     
 • Reducing risk
 •     
 • Type 1 diabetes
 •     
 • Type 2 diabetes
 •     
 • Pharmacotherapy
 •     
 • HTN
 •     
 • dyslipidemia
 •     
 • hyperglycemia
 •     
 • pregnancy
 •     
 • complication: macrovascular disease
 •     
 • complication: microvascular disease

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ

ผู้สอบได้คือ ผู้ที่ทำคะแนนผ่านร้อยละ 70 ของการทดสอบข้อเขียน และผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

เกณฑ์การต่ออายุใบประกาศนียบัตร (ทุก 5 ปี)

      
 • เป็นผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หรือได้รับการต่ออายุใบประกาศนียบัตรมาไม่เกิน 5 ปี
 •     
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ตามสาขาวิชาชีพ) ที่ไม่หมดอายุ
 •     
 • ทำงานด้านเบาหวานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 ปี
 •     
 • มีหน่วยกิตการศึกษาไม่ต่ำกว่า 50 หน่วย (โดยเป็นหน่วยกิตที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน 25 หน่วยขึ้นไป)

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

กำหนดการสอบข้อเขียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการสอบปฏิบัติ วันที่ 7 เมษายน 2561 (ในผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)

ราคาค่าสมัครสอบ ค่าสมัครเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนราคา 1,000 บาท และการสอบปฏิบัติราคา 1,500 บาท

สามารถสอบถามข้อมูลและเอกสารการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ทาง website : http://www.thaide.org

หรือ โทร 02-348- 7070-1, 089- 898-6667

Download “ เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดสอบ Certified Diabetes Educator 2017 ”

Download “ เอกสารและใบสมัครการสอบ Certified Diabetes Educator ”

Download “ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ”