เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

10 reasons to love physiotherapy

10 reasons to love physiotherapy

10 เหตุผลที่เรารักวิชาชีพกายภาพบำบัด
1. เราได้สัมผัสผู้ป่วยและใข้มือของเราเพื่อการรักษา เช่นลดอาการปวด เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่น อาชีพอื่นๆไม่มีโอกาสเช่นนี้
2.เราได้เปลี่ยนชีวิตคน ให้กลับมาพึ่งพาตนเองได้ 
3. เราเป็นนักวิชาชีพที่ผู้ป่วยเลือกที่จะมาหาได้โดยตรง 
4. เราวินิจฉัย วิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวได้
5.เราได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากคนไข้ในยามที่เค้าทุกข์ยาก หมดหวัง กำลังใจถดถอย
6.เราเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติที่ดี มีพื้นที่ในสังคม
7.เรามีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุขกับผู้คนที่หลากหลายทุกระดับอายุ อาการ
8.เราทำงานกับผู้คนจริงๆ ไม่ใช่แค่ร่างกายหรือรักษาอาการป่วยเท่านั้น
9. เราทำงานร่วมกับใครๆได้ทุกกลุ่ม ทั้งในวงวิชาชีพ วิชาการ และสังคม 
10. เราปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการคิดวิธีการใหม่ๆในการช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
นักกายภาพบำบัดคือ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเคลื่อนไหวเพราะการเคลื่อนไหวคือหัวใจสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (WCPT, World Confederation of Physical Therapy)

อ่านต้นฉบับได้ตามด้านล่าง ผู้เขียนชื่อ Dave Nicholls (เขียนดีมาก)


There is quite a lot of pessimism and negativity among healthcare professionals at the moment.  Reduced funding, job cuts, professional encroachment and general uncertainties about the future are having a bad effect on people’s health and wellbeing.  So I thought it might be a good idea to take a moment to remember what makes physiotherapy so great.  Not all of these things will be relevant to every physiotherapist, but most will.

Physiotherapists:

      
 1. Touch people.  Very few people can do this, and almost no others get to touch people for therapeutic reasons.  Some touch to perform a procedure, others to care, but few touch to reduce pain, help move or build strength, flexibility and power;
 2.     
 3. Transform people’s lives.  Perhaps the most powerful effect of really great physiotherapy is its ability to help people feel different: to give them confidence to try something that’s been too painful or frightening to do for a long time; to take control of their lives; to breathe more easily; to stand on their own again; to move more freely; to be happier…Physiotherapists do this every day, and rarely give themselves the credit they deserve for their transformative power;
 4.     
 5. Are first contact professionals.  Few others, outside medicine, have this privilege.  Awarded after many years of struggle and tests of our autonomy, first-contact status isn’t available throughout the world for physiotherapists, but it’s available in many countries.  It’s a mark of our social capital and the high regard physiotherapists are held in by society at large;
 6.     
 7. Are diagnosticians.  Because many physios can see people without a medical referral, they need to be able to differentially diagnose.  That skill comes with a lot of expectations about physiotherapists’ safety, and ability to show consistently that they can handle the responsibility;
 8.     
 9. Are safe and trusted.  People trust physiotherapists.  We deal with some of the most intimate, personal aspects of people’s lives – from death and dying, to personal bodily dysfunction and the heartache of suffering, and act as a constant companion in times of strife;
 10.     
 11. Are powerful advocates.  Because physiotherapists have earned a high degree of social support, they can speak up for those less fortunate, and advocate for people whose voices are not being heard.  Marginalised communities, children, the elderly, disabled people…whomever they serve, countless people benefit from physiotherapists’ voice and support;
 12.     
 13. Are experienced.  One of the greatest assets physiotherapists have is their access to the public health system.  Working with people who have had strokes, or live with COPD, chronic low back pain or depression helps when it comes to treating the elite athlete, the child with cerebral palsy or the post-op patient.  Experiencing the rich tapestry of life gives physiotherapists enormous advantages over many other healthcare professions;
 14.     
 15. Work with people, not just bodies.  All good physiotherapists know that it’s not enough to treat the body-as-machine, or to look no further than anatomy, physiology and pathology when treating people.  To know people as social beings and the ways that our feelings, thoughts and emotions affect how we feel makes the difference between being technicians and practitioners.  And physiotherapists are fabulous practitioners;
 16.     
 17. Are inclusive.  Physiotherapists have worked in teams and been dependent on the help of others from the outset.  They are good at knowing their limits and not stepping on others’ toes.  They’re often seen as pragmatic, enthusiastic and motivated people who like to get things done.  As they have shown for many years that we make great allies;
 18.     
 19. Are adaptable.  No matter how difficult things seem right now, people will always want someone to use their hands in skillful, caring ways to heal them of their suffering; they will always want people who can see them move and work out what is going wrong; and they will always call for professionals they can trust, who care for them, not just their illness.
Physiotherapists are all these things and more, and we should try to remember this when the day-to-day pressures of work make it hard to see the wood for the trees.
^