เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมาชิกสภากายภาพบำบัดที่ครบต่ออายุภายใน 22 พ.ย.2560

                                        
            
สมาชิกที่ครบต่ออายุภายใน 22 พ.ย.2560
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ลำดับชื่อ - นามสกุลใบ ก.คะแนนสะสม
1นางสาวศิรินันท์ รามฤทธิ์725550
2นางสาวบุศรินทร์ ภู่ประกิจ725671.6
3นางอลิษา หนูเทศ (ยะนะเลิศ)725799.3
4นางสาววรรณภา ถาวรดี725852.5
5นาง ยุพาวรรณ ชีวาจร(ทิพย์แก้ว)725982.63
6นางสาวธราทิพย์ ยาบา726074.73
7นางสาวพรทิพย์ ไชยบัง726160.1
8นางสาวธีราภรณ์ ตุพิมาย726259.5
9นางสาวชื่นชอบ นิศามณีพงษ์726387.38
10นางสาวกัญญารัตน์ บุญมาก726460.5
11นางสาวสุภาวดี ทิมแสน726559.14
12นางสาวอุรารัตน์ อำคาศักดิ์726661
13นางสาวนาฎอนงค์ ตะกรุดแก้ว726758.5
14นางสาวจิตลัดดา ขันแก้ว726849.1
15นางสาววิภาวรรณ คงจำเนียร726938.5
16นางสาวชไมพร ไตรยมาตร์727075.7
17นางสาวปรียานุช เผ่าตัน727148.7
18นางสาวปรีดา หนูเลียง727263.2
19นางสาวพิพิศพร ทินประภา727363.8
20นางสาวสุภาพร มณีจำรัส727452.3
21นางสาววาสนา เป็งสลี727574.32
22นางสาวสุพรรณี ใจวงศ์ศรี727676.2
23นายณรงค์ศักดิ์ บุรพัฒน์727750.97
24นางสาวพุฒตาล พลภูเมือง727863.3
25นางสาวภรทิพย์ ศรีมะโรง727950
26นางสาวรานี เลิศอรุณ728052.3
27นางสาวอภิญญา แก้วเสียง728166.3
28นางสาวณัฐริกา อินทร์อักษร728266
29นางสาวทิพาวรรณ บุตรวงศ์728364.5
30นางสาวน้ำผึ้ง พรมเทศ728496.8
31นางสาว เปรมใจ อุเลา728563.4
32นางสาว รินรตี มหากิตติคุณ728664.1
33นางสาวสุพรรษา แก้วสีแดง7287170.65
34นางสาวสุภารัตน์ ราชมุงคุล728884.6
35นางสาวอัญชิสา ชำนาญ72890
36นายอาณัติ วัฒนะ729062.1
37นายชาตรี ระงับภัย729171.6
38นางสาวอภิญญา แสวงสาย729275.07
39นางสาววรันทร มะณี729350.8
40นายอภินัทธ์ หาระบุตร729482.3
41นางสาวกมลรัตน์ บุญเที่ยง729516.3
42นางสาวสุภาวดี มีชัย729654.1
43นางสาวระวิวรรณ บุญกัน729755
44นางสาวนงนภัส ช่วยขำ729866.6
45นางสุดารัตน์ สุตา729957
46นางสาววรรณพร จิตรค้ำคูณ73000
47นางสาวสุขจิต จันทร์มาก7301202.91
48นางสาวจามจุรี บุ่งวิเศษ730255.8
49นายชาญยุทธ เล็กมาก730355.8
50นางสาววิภา จางแสง730454
51นางสาวศินิรัตน์ แซ่เตี๋ย730555
52นางสาววรางคณา เถาปฐม730698.27
53นางสาววราภรณ์ ม่วงชูอินทร์730752.5
54นางสาวณฐพร มากมี730857.9
55นางสาว สุรดา อาจเอี่ยม730952.1
56นางสาวจิตรา หวังอาษา7310131.41
57นางสาวภาวินันท์ ศรีใจ731156.5
^