เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารกายภาพบำบัด

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารกายภาพบำบัด

เพื่อให้ทางกองบรรณาธิการนำบทความเข้าขบวนการพิจารณา เนื่องจากขณะนี้ server ที่วารสารใช้งานได้แล้วแต่ข้อมูลที่มีทั้งหมด ยังไม่สามารถเรียกดูได้ขอให้author, reviewer เข้าไป register ใหม่ด้วยนะครับ

แจ้งemail กองบก.วารสาร  tjpt.ptat@gmail.com

**** หากระบบสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ผู้เขียนต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบและส่งบทความเข้าระบบอีกครั้งให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน จึงถือว่าการส่งนั้นสมบูรณ์****
      
 1. ยืนยันว่าบทความที่ท่านส่งไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ หรือไม่ได้ส่งไปยังวารสารอื่นเพื่อการพิจารณาในช่วงเวลาเดียวกันกับการส่งมายังวารสารกายภาพบำบัด โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอส่งบทความลงตีพิมพ์ลงในวารสารกายภาพบำบัด (เอกสารแนบ 1) และลงชื่อผู้แต่งทุกคน
 2.     
 3. ตรวจสอบการส่งไฟล์บทความและเอกสารแนบ ต้องเป็นไฟล์ Microsoft Word
 4.     
 5. ตรวจสอบรูปแบบการส่งให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนด (ดูเอกสารแนบ 2_ Author Guidelines) โดยได้แนบเอกสารตัวอย่างบทคัดย่อ (เอกสารแนบ 3) หากท่านไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่วารสารกำหนด ทางกองบรรณาธิการขอปฏิเสธการพิจารณาบทความของท่านและท่านต้องกลับไปดำเนินการใหม่อีกครั้งตามรูปแบบที่กำหนด
 6.     
 7. แนบเอกสารรายละเอียดข้อมูลผู้เขียนทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, สังกัด, e-mail ที่ติดต่อ และแจ้งว่าผู้เขียนท่านใดเป็น Corresponding author หรือผู้ที่รับผิดชอบบทความ
 8.     
 9. ส่งเอกสารที่ผ่านการรับรองการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย (Ethic) ถ้าทำในคนและสัตว์
                                                                                                                                     
Files attach
 เอกสารแนบ 3_SampleAbstractTJPT.pdf
 เอกสารแนบ 2_AuthorGuidelineTJPT.pdf
 เอกสารแนบ 1_ApplicationandDeclarationformTJPT.pdf
^