เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน4ภูมิภาค”

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน4ภูมิภาค”

ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ประกอบการPTทั้ง 4ภูมิภาค

                                                                                                                                     
Files attach
 รายนามผู้เข้าอบรมผู้ประกอบการPT รุ่น 2_Final.pdf
 รายนามผู้เข้าอบรมผู้ประกอบการPT รุ่น 3_Final.pdf
 รายนามผู้เข้าอบรมผู้ประกอบการPT รุ่น 4_Final.pdf ฉบับ Update
สำหรับใบเสร็จรับเงินจะออกตามที่ท่านแจ้งมา หากต้องการแก้ไข
โปรดแจ้งnumook33@hotmail.com ภายใน21กันยายน2560
 Bill_Startup4regions.pdf

หากมีการแก้ไขภายหลัง จะต้องเสียค่าใช้จ่าย100บาท

                       รุ่นที่1 ภาคอีสาน      จัดที่รร.กลาเซียร์ ขอนแก่น เสาร์ที่23กย.60
                       รุ่นที่2 ภาคใต้           จัดที่รร.ลีการ์เดน หาดใหญ่เสาร์ที่14ตค.60
                       รุ่นที่3 ภาคกลางตอ. จัดที่รร.แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา อาทิตย์ที่15ตค.60
                       รุ่นที่4 ภาคเหนือ       จัดที่รร. ดวงตะวันเชียงใหม่ อาทิตย์ที่5พย.60

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ ที่เว็บไซด์สมาคมฯ
http://thaipt.org/dev/

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้เข้าอบรม สามารถสั่งซื้อsoftwareบริหารคลินิกPTในราคา7,500บาท 

รายละเอียดโปรแกรมMcsPT Clinic

ค่าลงทะเบียน 
สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ
 

        
  • นักกายภาพบำบัดทั่วไป                                       ๑,๐๐      บาท
  •     
  • softwareบริหารคลินิกPT                                      ๗,๕๐๐      บาท 

    (ลงทะเบียน พร้อมรับสิทธิเป็นสมาชิกสมาคมฯรายปีทันที!)

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อ...
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม  างสาว หทัยรัตน์ สรรพสุข ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา เทอร์มินอล21 
เลขที่บัญชี 407-4-44001-6


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน4ภูมิภาค”

-----------------------------------------------------------
1.   ชื่อโครงการ  
       การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน4ภูมิภาค
2.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ    
               สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
3.     หลักการและเหตุผล
                ด้วย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยมียุทธศาสตร์สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการทางกายภาพบำบัด โดยได้จัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการจัดสัมมนา การจัดการบริหารธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับนักกายภาพบำบัดในส่วนกลาง   เพื่อให้การสนับสนุนการเปิดคลินิกกายภาพบำบัด ทั่วทั้งประเทศ สมาคมฯจึงเห็นถึงความ จำเป็นต้องจัดฝึกอบรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักกายภาพบำบัดที่ต้องการมีคลินิกและเติมเต็มศักยภาพในการเปิดคลินิกกายภาพบำบัดของตนเอง ได้มีมุมมองเกี่ยวกับความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของงานกายภาพบำบัด ตลอดจนสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจ ที่สนใจในอันที่จะสร้างคลินิกกายภาพบำบัดที่เกิดขึ้นได้จริง จึงได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นสินเชื่อเพื่อการเปิดคลินิกกายภาพบำบัดและโปรแกรม คลินิกกายภาพบำบัด  ตลอดจน Package เครื่องมือกายภาพบำบัดเป็นต้น เพื่อให้การดำเนินคลินิกให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน นับเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจคลินิกกายภาพบำบัดและขยายงานบริการแก่ชุมชนทั่วประเทศ
 ในการนี้ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยตระหนักถึงและคาดหวังว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด”  จะช่วยให้นักกายภาพบำบัดมีโอกาสในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัดและร่วมสร้างงานกายภาพบำบัดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
4.  วัตถุประสงค์ ผู้ผ่านการอบรมสามารถ
         1. เตรียมความพร้อมและขั้นตอนในการเปิดคลินิกกายภาพบำบัดได้
2. จัดทำโมเดลธุรกิจการจัดตั้งคลินิกของตนเองได้
         3. สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายในกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่
5.  ระยะเวลาการจัดประชุม   
                  จัดเป็น4รุ่นในแต่ละภูมิภาค
                       รุ่นที่1 ภาคอีสาน      จัดที่รร.กลาเซียร์ ขอนแก่น เสาร์ที่23กย.60
                       รุ่นที่2 ภาคใต้           จัดที่รร.ลีการ์เดน หาดใหญ่เสาร์ที่14ตค.60
                       รุ่นที่3 ภาคกลางตอ. จัดที่รร.แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา อาทิตย์ที่15ตค.60
                       รุ่นที่4 ภาคเหนือ       จัดที่รร. ดวงตะวันเชียงใหม่ อาทิตย์ที่5พย.60                       
6.  สถานที่จัดประชุม      
           ห้องประชุมของโรงแรมในแต่ละภูมิภาค
7.  ผู้เข้าร่วมการประชุม
           นักกายภาพบำบัด ทั้งภาครัฐฯและเอกชน จำนวนประมาณ 60  คนต่อรุ่น
8.  อัตราค่าลงทะเบียน 
          1,500 บาท
9.  วิทยากร
         กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย       นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
10.     วิธีการประชุม
          การบรรยาย /อภิปราย  
           การฝึกปฏิบัติในรูปแบบ กิจกรรมกลุ่ม
11.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     1.  การสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจคลินิกกายภาพบำบัด
     2.  การสร้างงานในนักวิชาชีพกายภาพบำบัด
     3.  ขยายงานบริการกายภาพบำบัดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
 
 
 
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน4ภูมิภาค”

 
รุ่นที่1 วันเสาร์ที่23กันยายน60  รุ่นที่2 วันเสาร์ที่14ตุลาคม60
รุ่นที่3 วันอาทิตย์ที่15ตุลาคม60     รุ่นที่4 วันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เวลาเรื่อง
    07.30 - 08.00ลงทะเบียน
     08.00-08.45แนวคิดและคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
            บรรยายโดย  กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย 
     09.30 - 10.30แผนการตลาด&การสร้างโมเดลธุรกิจ
            บรรยายโดย  กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย 
      10.00 - 10.15พัก     อาหารว่าง
      10.15 -11.00การขอสินเชื่อ ธ.กรุงไทย
            บรรยายโดย  ผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายภาคในแต่ละภาคของธ.กรุงไทย
      11.00-11.30Package เครื่องมือกายภาพบำบัด
            บรรยายโดย  ผู้แทนเขต บ.BTL
      11.30-12.15โปรแกรมบริหารจัดการคลินิกกายภาพบำบัด
            บรรยายโดย นายกฤษดา อารัมภ์วิโรจน์(กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิราเคิล อินสไปร์ จากัด)
       12.15 - 13.00พัก     อาหารกลางวัน
      13.00 – 13.30การขออนุญาตเปิดคลินิก&จัดทำแผนธุรกิจ(ฉบับย่อ)
            บรรยายโดย กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย
      13.30-14.45Workshop การสร้างโมเดลธุรกิจ
            บบรรยายโดย กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย
      14.45 - 15.00พัก     อาหารว่าง
       15.00 -17.00อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำคลินิก
            รุ่นที่1  ดำเนินการโดย รศ.ดร.กภ.วิชัย อึงพินิจพงศ์ 
            รุ่นที่2  ดำเนินการโดย กภ.สินีนาฏ สุขอุบล
            รุ่นที่3  ดำเนินการโดย กภ.ชัยรัตน์ แซ่โค้ว
            รุ่นที่4   ดำเนินการโดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพทองสุนันท์
                                                                                                        
Files attach
             
 โครงการการสร้างผู้ประกอบการ 4 ภูมิภาค_final.pdf
 สกท1.00035_จดหมายเชิญร่วมโครงการ start up clinic.pdf
             แบบฟอร์มการจองโรงแรมลีการ์เด้น.pdf
             แบบฟอร์มจองโรงแรม Ambassador City Jomtien.pdf
ความคิดเห็น
^