เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Start up PT Clinic #1

Start up PT Clinic #1
ยุทธศาสตร์ของสมาคมฯสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการทางกายภาพบำบัด
      
 • แผนระยะสั้น
- การพัฒนาความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ
- การจัดหา Software สำหรับผู้ประกอบการ
      
 • แผนระยะกลาง 
- การสนับสนุนสินเชื่อ และBOIสำหรับการเปิดโรงพยาบาลกายภาพบำบัด
      
 • แผนระยะยาว
- การทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคมและบริษัทประกัน
- การลดภาษีนำเข้าเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการPT ครั้งที่#1
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาในวันอังคารที่4กค.8.30-12.00น. ณรร.โนโวเทล เพลินจิต 
จัดกิจกรรมดังนี้
      
 • แนะนำโปรแกรมคลินิก
 •     
 • บ.BTLมาพูดถึงโครงการPackage เครื่องมือกายภาพบำบัด
 •     
 • สินเชื่อเพื่อการเปิดคลินิกกายภาพบำบัดของธนาคารกรุงไทย 

รับจำนวน40คน มีผู้สมัครแล้วจากโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการกายภาพบำบัดของกระทรวงพาณิชย์จำนวน 20คนเหลือเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น
ขอเฉพาะผู้สนใจเปิดคลินิกกายภาพบำบัดเท่านั้น ส่งใบสมัครด้านล่างมาที่ thaipt2559@gmail.com

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม20คนแรก
1.นางสาวอรุณี ชนาภิสิทธิ
2. สุมนา โค้งประเสริฐ
3.ปวีนุช ศรีมงคลชั
4.ณภัทร ไชยอาราม
5.แสงเดือน นุ่มฉ่ำ
6.รณรงค์ นนตานอก
7.มนทกาน ไชยกุมาร
8. ณัฏฐิกา นาคเพชร
9.ลลิตภัทร รอดวิมุต
10.ปรเมศร์ เอิร์ด
11.สุรสา โค้งประเสริฐ
12.วัชรพงศ์ มากชัย
13.พิมพ์รัก สินสมบูรณ์ทอง
14. พัชรพร อิสสระยั่งยืน
15. นิศารัตน์ ลี้ภัยรีเวส
16. สุรินทร์ กุลจันทร์
17. กรรรัญญา สิงห์ธวัช
18. จิราภรณ์ พินรอด
19.มาริสา แก่นกิจวิบูลย์
20.ชาตินันท์ เชยประเสริฐ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมจากภายนอก 25 คน
1. แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์
2. สุจิตรา บุญหยง
3. อัครเดช ศิริพร
4.ขจรศักดิ์ พงษ์พานิช
5.กิติศักดิ์ ปรีชากุล
6.ระวีวัลย์ ศักดิ์นิสากุล
7สุรชัย ดุริยรัตนทัต กทม.
8ปิยภรณ์ รุ่งโสภาสกุล
9ทิพย์สุดา จุลมณีวงศ์
10ธนียา บุญเพลิน
11ธนุตตรธน สุนทรกิตติ
12วีรยุทธ ยะเสนา
13ศิริธร วัลลิสุต
14ธนภัทร แสงสิงหนาท
15นส.แก้วใจ ยวนเหล
16ฐิติมา อิ่มจิตต์
17.สิริญญา วิริยโรจนกุล
18.ศิครินทร์ นามคำ
19.ภานุมาส โลจน์สิริศิลป์
20.ศุภมาส จำปาล่า
21.นริศรา งานแข็ง
22.ธัญธร ธนินวัฒนาธร
23.ชัยรัตน์ แซ่โค้ว
24.กันยากร สุพรรณพานิชย์
25.พงศ์สุภัทร ชุ่มสถิตกุล 2
ความคิดเห็น
^