เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์

พิเศษ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และ เภสัชกรที่ขายยาแผนปัจจุบัน เพียงมีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

      
 • ตอบสนองผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ หรือ ซื้อที่ดิน-อาคาร หรือ ก่อสร้าง-ปรับปรุง-ต่อเติม อาคารสถานประกอบการ
 •     
 • สามารถใช้บุคคลในสายอาชีพทางการแพทย์เป็นผู้ค้ำประกันได้ ในกรณีที่หลักประกันมีไม่เพียงพอ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                                                                                                                                                                      
            

ประเภทสินเชื่อ

            
            
  • วงเงินxxx้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
            
  • วงเงินxxx้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
            
            

วงเงินและระยะเวลา

            
            

  วงเงินรวมสูงสุด 12 ล้านบาท แบ่งเป็น

            

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้xxx้ไม่เกิน 5 ปี
             • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้xxx้ไม่เกิน 10 ปี

            

หมายเหตุ: สามารถxxx้พร้อมกันทั้ง 2 กรณี หรือ เลือกxxx้กรณีใดกรณีหนึ่งได้

            

            
            

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

            
            

 MRR – 0.5%

            

 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

            


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

      
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 •     
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 •     
 • สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
 •     
 • ใบคำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล / ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
 •     
 • สำเนาหนังสือสำคัญการประกอบกิจการ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
 •     
 • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (ปีล่าสุด)
 •     
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ล่าสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

สำหรับธนาคารออมสิน อยู่ระหว่างการดำเนินการ ตามเอกสารตอบกลับ

^