เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมาคมฯยื่นรมช.พาณิชย์ 6 ข้อเสนอ เพื่อสนับสนุนการเปิดคลินิกและรพ.กายภาพบำบัด

สมาคมฯยื่นรมช.พาณิชย์ 6 ข้อเสนอ เพื่อสนับสนุนการเปิดคลินิกและรพ.กายภาพบำบัด
ข้อเสนอ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการทางกายภาพบำบัด
          สภาวะปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชน ทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายลดลง มีลักษณะการทำงานในรูปแบบท่าทางซ้ำๆ ส่งผลทำให้เกิดภาวะปวดเรื้อรังมากขึ้น ประกอบกับประชากรมีอายุยืนขึ้นทำให้ประเทศไทยกำลังขยับเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ  สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ปริมาณผู้มารับบริการกายภาพบำบัดมากขึ้น และยังต้องมีบริการเชิงรุกในชุมชน   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วย
มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 12 ล้านคน ส่วนจำนวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงเหลือประมาณ 46 ล้านคน ทำให้อัตราการพึ่งพิงลดลงเหลือประมาณ 3.7 หรือประชากรวัยแรงงานเพียง 4 คน ต้องดูแลผู้สูงอายุ 1 คน จากเดิมในปี พ.ศ. 2543 ที่มีแรงงานถึง 7 คน ดูแลผู้สูงอายุเพียง 1 คน แม้ว่าไทยจะไม่สามารถเลี่ยงการเป็นสังคมสูงวัยได้ แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่า ประเทศไทยสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือสังคมผู้สูงวัย จากการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ระบุว่า มีการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในปี 2556 พบว่า xxxส่วนค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพของภาครัฐภายใต้การดูแล 3 กองทุน ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะเพิ่มขึ้นจาก 2.2% ในปี 2553 เป็น 2.8% ในปี 2565 ทั้งนี้ เป็นภาระค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 0.6% ในปี 2553 เป็น 1.1% ในปี 2565 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจและสังคม จะต้องร่วมมือช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ ความต้องการทางด้านสุขภาพในทุกกลุ่มวัยมีความต้องการบริการทางกายภาพบำบัด แต่พบว่าการจ้างงานในส่วนรพ.รัฐเพียง2,800คนและรพ.เอกชน1,000คนและคลินิกเพียง200คน ทำให้ไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน และปัญหาสำคัญคือประชาชนยังไม่เข้าถึงบริการทางกายภาพบำบัด ดังนั้นการสร้างทางเลือกจะช่วยลดปัญหาความแออัดในการไปใช้เฉพาะโรงพยาบาล ดังนั้นการสนับสนุนให้เกิดคลินิกและโรงพยาบาลกายภาพบำบัดให้กระจายทั่วประเทศ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการรักษาทางกายภาพบำบัดเป็นการดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการฟื้นฟู ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพไปพร้อมกัน
       ในส่วนสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย สนับสนุนทางด้านจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และมีนโยบายสนับสนุนการเปิดหลักสูตร 6ปีทางวิชาชีพกายภาพบำบัด (Doctoral of Physical Therapy) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยในคลินิก 
การผลิตบุคลากรรองรับการขยายงานทั้ง16สถาบันที่ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาและรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาฯกำหนดเพื่อเป็นหลักประกันว่าสถาบันการศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานออกสู่สังคม ปีละ800-1,000คน ทำงานเชิงรุกสู่ชุมชนเป็นการขยายงานให้บริการทางกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้นมากขึ้น
       ข้อมูลจากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะปี57 จำนวนคลินิกกายภาพบำบัด167แห่ง อยู่ในกทม. 90แห่ง และตามกฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพและจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ ที่กำหนดลักษณะโดยทั่วไปและ
ลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ของโรงพยาบาลกายภาพบำบัด
ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1.     การลดภาษีนำเข้าเครื่องมือทางกายภาพบำบัด และสนับสนุนการผลิตเครื่องมือทางกายภาพบำบัด หรือชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทย ตลอดจนสิทธิประโยชน์ภาษีอากรสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อส่งออก
2.     การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางกายภาพบำบัด และส่งเสริมการลงทุน(BOI)สำหรับการเปิดโรงพยาบาลกายภาพบำบัด
3.     การให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ประกอบการในการจัดตั้งคลินิกและโรงพยาบาลกายภาพบำบัด ในการจดทะเบียน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจน การสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและสร้างคุณค่าในการให้การบริการ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้เกิดผู้ประกอบการใหม่
4.     การสนับสนุนพัฒนาSoftware สำหรับผู้ประกอบการ และการสื่อสารสมัยใหม่  application สถานประกอบการแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการ
5.     การสนับสนุนพัฒนาธุรกิจเป็น Wellness Center   เพื่อรองรับประชากรสูงวัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นกิจกรรมให้เน้นที่คุณค่า (Value) ที่จะได้รับ
6.  การทำข้อตกลงกับประกันสังคมและบริษัทประกันสุขภาพ

https://www.facebook.com/Sontirat.S/posts/1078320648967259
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
May 9 at 6:20pm ·
S-Curve ด้าน Service กับธุรกิจให้บริการด้านกายภาพบำบัด
สิ่งสำคัญในการยกระดับวิชาชีพกายภาพบำบัดให้เกิดมูลค่าในการให้บริการ คือ การมีแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการที่ชัดเจนครับ ผมได้ขอให้สมาคมฯ จัดทำแผนการพัฒนานักกายภาพบำบัด เพื่อผลิตนักกายภาพที่มีคุณภาพ และยกระดับนักกายภาพบำบัดของไทย แบ่งเป็นระยะๆ ได้ดังนี้
1) ระยะสั้น
- การพัฒนาความรู้ด้านการประกอบธุรกิจให้แก่นักกายภาพบำบัด ซึ่งผมได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าไปช่วยดูแลในการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และสร้างคุณค่าในการให้บริการ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้เกิดผู้ประกอบการใหม่
- การจัดหา Software สำหรับผู้ประกอบการ และการจัดทำ Application สถานประกอบการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ทั้งนี้สมาคมฯ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกลุ่ม Start Up ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนได้
2) ระยะกลาง
- การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางกายภาพบำบัด และการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับการเปิดโรงพยาบาลกายภาพบำบัด ทั้งนี้ผมจะรับไปหารือกับ SMEs Bank และธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางการปล่อยสินเชื่อให้แก่นักกายภาพบำบัดโดยใช้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์เป็นหลักประกัน
3) ระยะยาว
- การทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคมและบริษัทประกันสุขภาพ เพื่อจัดสวัสดิการของการทำกายภาพบำบัด
- การลดภาษีนำเข้าเครื่องมือทางกายภาพบำบัด และสนับสนุนการผลิตเครื่องมือทางกายภาพบำบัด หรือชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทย ตลอดจนสิทธิประโยชน์ภาษีอากรสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อส่งออก
ผมเชื่อว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน เช่น กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดมาตรฐานของนักกายภาพบำบัด กระทรวงพาณิชย์ที่จะทำการตลาดด้านการให้บริการ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทิศทางของวิชาชีพนักกายภาพบำบัด และธุรกิจบริการด้านกายภาพบำบัดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้ในระดับหนึ่งครับ 1

แจ้งการดำเนินการของสมาคมฯ ภายหลังเข้าพบท่านรมช.สนธิรัตน์
1) ระยะสั้น
- ปชส."การจัดการบริหารธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับนักกายภาพบำบัด"
และเข้าไปนำเสนอโครงการของสมาคมฯ ในเปิดสัมมนา 7มิถุนายน 2560
-Software Application สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการและบริหารจัดการคลินิก อยู่ระหว่างเจรจา
- Deal กับบริษัทเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ในการsetเครื่องมือมาตรฐานทางกายภาพบำบัดในราคาพิเศษ
-ทำหนังสือถึงธนาคารออมสิน ตามโครงการ สินเชื่อแก่ผู้ประกอบโรคศิลป์ 2
ความคิดเห็น
^