เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ตำราออร์โธปิดิกส์:ฉบับกระเป๋า สั่งผ่านเว็บได้เลย

ตำราออร์โธปิดิกส์:ฉบับกระเป๋า สั่งผ่านเว็บได้เลย

WWW.PBFORBOOK.COM/ 
Textbook ออกใหม่ น่าอ่านมากครับ
*** หนังสือรูปเล่มทันสมัย พกง่าย ใช้สะดวก ***

ตำราออร์โธปิดิกส์:ฉบับกระเป๋า:Orthopaedics Pocket Textbook
Barcode: 9786162233586 
ISBN: 6162233586
ครั้งที่พิมพ์ 1/ ปีพิมพ์ 2557
Soft Cover 6x8(Inch) 552 :pages 
Pub. ภ.วิชาออร์โธปิดิกส์ ค.แพทย์ ม.ขอนแก่น
กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

270 ฿

ตำราออร์โธปิดิกส์เล่มนี้ เป็นตำราในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุดประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แรงจูงใจในการผลิตตำราเนื่องจากตำราในวิชาออร์โธปิดิกส์ที่เป็นภาษาไทยยังมีน้อย จึงผลิตตำราเล่มนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้าเพิ่มเติมประกอบการบรรยายของอาจารย์แพทย์ โดยใช้คู่กับตำราอีกเล่มหนึ่งของภาควิชาคือ"กระดูกหัก-ข้อเคลื่อน" เนื้อหาของตำรามีทั้งสิ้น 36 บท แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่1 ความรู้พื้นฐาน มีจำนวน12บท เนื้อหาเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาออร์โธปิดิกส์ ส่วนที่2 มีจำนวน13บท เนื้อหาเกี่ยวกับความผิดปกติหรือโรคทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยในเวชปฎิบัติ ส่วนที่3 มีจำนวน10บท เนื้อหาเกี่ยวกับความผิดปกติตามตำแหน่งกายวิภาคที่พบบ่อย และส่วนที่4 มี1บท คือการประเมินบทความวิจัยโดยใช้วิจารณญาณ(critical appraisal of the articles)จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการอ่าน วารสารทางออร์โธปิดิกส์ เนื้อหาทั้ง36บทมีความถูกต้อง ทันสมัย จึงน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป การให้บริการผู้ป่วย และการค้นคว้าวิจัย
1.กระดูก 2.ข้อและกระดูกอ่อน 3.กล้ามเนื้อโครงร่าง 4.เอ็นและเอ็นกล้ามเนื้อ 5.เนื้อเยื่อประสาท 6.ชีวกลศาสตร์ 7.ชีววัสดุ 8.ปวด 9.แนวทางการวินิจฉัยโรค 10.หลักการรักษา 11.หลักการยึดตรึงกระดูก 12.กระดูกปลูกและสารทดแทนกระดูก 13.ความผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ในเด็ก 14.การติดเชื้อกระดูกและข้อ 15.เนื้องอกกระดูกปฐมภูมิ 16.มะเร็งแพร่กระจายของกระดูก 17.เวชศาสตร์การกีฬา 18.ความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 19.การบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลาย 20.กลุ่มอาการกดเบียดเส้นประสาท 21.ข้อสะโพกและเข่าเสื่อม 22.โรคกระดูกสันหลังเสื่อม 23.ข้ออักเสบและภาวะที่เกี่ยวข้อง 24.ระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของกระดูกพรุนในประเทศไทย 25.กระดูกพรุน กระดูกน่วม กระดูกตาย 26.การประเมินผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 27.ความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนคอ 28.ความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนอก 29.ความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนเอว 30.ไหล่ สะบัก ต้นแขน 31.ข้อศอก แขน 32.ข้อมือ มือ 33.เชิงกราน สะโพก ต้นขา 34.เข่า ขา 35.ข้อเท้า เท้า 36.การประเมินบทความวิจัยโดยใช้วิจารณญาณ
ตัวอย่าง 


ความคิดเห็น
^