เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

FAQ: Postprofessional DPT (Transition)

FAQ: Postprofessional DPT (Transition)
Postprofessional DPT (Transition):
แปลและเรียบเรียงโดย ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน์
ที่มาจาก American Physical Therapy Association (APTA)
http://www.apta.org/PostprofessionalDegree/TransitionDPTFAQs/
อ้างอิงข้อมูลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
 
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อต้องการให้นักกายภาพบำบัดในประเทศไทยได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบำบัดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการปรับให้เป็นหลักสูตร Doctor of Physical Therapy (DPT) สำหรับผู้ที่เข้าเรียนใหม่ทั้งหมด หลักสูตร DPT นี้รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้าสู่หลักสูตร Professional DPT โดยมีระยะเวลาในการเรียนทั้งสิ้น 3 ปี หรือรับจากผู้ที่เรียนในหลักสูตร Pre-professional (undergraduate/pre-PT) โดยจะมีระยะเวลารวมทั้งสิ้นในหลักสูตร 6 ปี (Pre-professional 3 + DPT 3) สำหรับผู้เรียนที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษา (high school) ในระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านระบบการศึกษาเดิมมาเป็นหลักสูตร DPT นี้ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรกายภาพบำบัดระบบเก่า ได้มีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมและได้รับคุณวุฒิ DPT นี้ได้เช่นเดียวกับผู้ที่เข้าศึกษาในระบบใหม่ โดยหลักสูตรนี้ได้ใช้การเรียกให้แตกต่างจากหลักสูตรในระบบใหม่ว่า                    Post-professional DPT (transition) หรืออาจเรียกว่า tDPT เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาในระบบเก่าได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์หรือที่เรียกว่า Evidence based practice (EBP) และการใช้เหตุผลทางคลินิกหรือ Clinical reasoning เข้ามาใช้ในการรักษามากขึ้น ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทความนี้ วัตถุประสงค์ของบทความนี้นอกเหนือไปจากความต้องการในนักกายภาพบำบัดในประเทศไทยได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพที่เกิดขึ้นแล้วนั้น ทางสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยต้องการให้ทุกท่านตระหนักความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพให้ทัดเทียมกับอารยประเทศและพัฒนาคุณวุฒิและความสามารถของนักกายภาพบำบัด รวมทั้งการได้รับการยอมรับจากวิชาชีพอื่นทางด้านสุขภาพ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากวิชาชีพกายภาพบำบัดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
 
      
 •     
  What is a postprofessional DPT (transition) degree?
      
Postprofessional DPT (transition) คืออะไร? หลักสูตร Postprofessional DPT หรือต่อไปนี้จะขอเรียกว่าหลักสูตร Translational DPT (tDPT) นี้สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับปริญญากายภาพบำบัดแล้วและต้องการเพิ่มพูนคุณวุฒิและประสบการณ์ในการเรียนในวิชาชีพกายภาพบำบัดเพิ่มเติมทั้งในส่วนของความรู้ ทักษะความชำนาญในวิชาชีพเช่นเดียวกันกับผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตร DPT ตามระบบใหม่ หลักสูตร Postprofessional DPT นี้สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดแล้วและต้องการเติมเต็มความรู้ความสามารถทางวิชาชีพให้ทัดเทียมกับผู้ที่ได้รับปริญญาในหลักสูตร DPT ตามระบบใหม่ 

 
      
 •     
  Is the postprofessional DPT just another professional (entry-level) degree?
      
Postprofessional DPT (tDPT) คือหลักสูตร Professional (entry-level) ใช่หรือไม่? หลักสูตร tDPT นี้จะประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ใหม่ที่อยู่ในช่วงเวลา 5-10 ปี เช่นเดียวกับผู้ที่เรียนในหลักสูตร Professional DPT ในส่วนที่แตกต่างกันคือ หลักสูตร Professional (entry-level) คือหลักสูตรที่ให้ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เป็นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตร Pre-professional ได้เรียนต่อในหลักสูตร DPTเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามมาตรฐานได้ แต่ tDPT สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดแล้วและต้องการคุณวุฒิ DPT ให้เท่าเทียมกับผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตรตามระบบใหม่ หากแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เรียนในหลักสูตร DPT จะมีมาตรฐานในการให้การรักษาทางกายภาพบำบัดที่สูงกว่าผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรเก่า 

 
      
 •     
  What's the difference between the postprofessional DPT and the PhD?
      
หลักสูตร tDPT มีความแตกต่างจากหลักสูตรปริญญาเอกอย่างไร? หลักสูตร DPT ทั้งในรูปแบบของ Professional DPT และ Postprofessional DPT เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความสามารถทางวิชาชีพในเชิงคลินิก เช่นเดียวกับหลักสูตรอื่นๆทางสายสุขภาพ เช่น medicine (MD), dentistry (DDS), education (EdD), clinical psychology (PsyD), optometry (OD), และ podiatry (DPM) ซึ่งหลักสูตร tDPT นี้จะเน้นความรู้ใหม่ในวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยเฉพาะในส่วนของการรักษาทางคลินิก ส่วนหลักสูตร PhD เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 
      
 •     
  Can I practice without a DPT?
      
ผู้ที่จบการศึกษาในระบบเก่าที่ไม่ได้เรียน tDPT เพิ่มเติมยังคงสามารถประกอบวิชาชีพได้หรือไม่? การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดจากแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกา โดยผ่านการสอบ National Physical Therapy Examination (NPTE) นั้นถือว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนั้นยังคงสามารถประกอบวิชาชีพต่อได้ถึงแม่ว่าไม่ได้เรียน tDPT เพิ่มเติม หากแต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาภายหลังจากเดือนมกราคม ปีค.ศ.2015เป็นต้นไปจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ DPT ถึงจะสามารถเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
      
 •     
  If I get a postprofessional DPT, will I get a better job? Will I be paid more?
      
ผู้ที่เรียน tDPT เพิ่มเติมจะได้รับงานที่ดีกว่าหรือได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าหรือไม่? จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษา DPT จะสามารถได้ทำงานในตำแหน่งที่ดีกว่า เช่นเดียวกันกับในส่วนของค่าตอบแทน จากรายงานของ APTA ในปี 2010 กล่าวถึงจำนวนปีของประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพมีผลต่อค่าตอบแทนที่ได้รับมากกว่าระดับคุณวุฒิการศึกษาทางวิชาชีพ
 
      
 •     
  Will postprofessional DPT programs always be available? If not, for how long will they be offered?
      
หลักสูตร tDPT จะมีการเปิดให้เรียนได้ตลอดหรือไม่ ถ้าไม่จะมีการจัดการเรียนการสอนถึงเมื่อไหร่? หลักสูตร tDPT ไม่สามารถที่จะเปิดจัดการเรียนการสอนไปได้ตลอดและเมื่อถึงเวลาที่ผู้ที่ต้องการเรียนต่อมีจำนวนลดลง การดำเนินการของหลักสูตรก็จะไม่สามารถทำได้อีกต่อไป ส่วนในกรอบระยะเวลาว่าจะเปิดจนถึงเมื่อไหร่นั้นยังคงไม่แน่นอน และอาจเป็นไปได้ยากที่จะการจัดการเรียนการสอนภายหลังจากปี ค.ศ.2020 ในช่วงปี 1999-2006 มีผู้เข้าเรียนในหลักสูตรเป็นจำนวนมากและเริ่มมีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนลดน้อยลงในปี ค.ศ.2007 ในช่วงปี ค.ศ.2005-2013 ที่ผ่านมานั้นมีจำนวนหลักสูตรที่ยกเลิกการดำเนินการไปแล้วจำนวน 27 หลักสูตร
      
 •     
  How many practitioners have enrolled in a postprofessional DPT program?
      
มีนักกายภาพบำบัดจำนวนเท่าไรที่เข้าเรียนในหลักสูตร tDPT ? จากข้อมูลในเดือนตุลาคมปี ค.ศ.2012 มีรายงานผู้ที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร tDPT มาถึง 17,600 คน และมีจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วถึง 15,000 คน
  
      
 •     
  What content typically is found in a postprofessional DPT program?
      
เนื้อหารายละเอียดของหลักสูตร tDPTนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง? เนื้อหารายละเอียดของหลักสูตรประกอบด้วย การตัดสินใจทางคลินิก (clinical decision-making); การวินิจฉัยและการตรวจคัดกรองเบื้องต้นทางการแพทย์ (diagnosis and medical screening); รังสีวินิจฉัย (diagnostic imaging); เภสัชวิทยา (pharmacology);ระบบการดูแลสุขภาพ (health care systems); ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (business and economics); วิธีการประเมินและวัดผลการประเมิน(outcomes measurement); การบริหารจัดการผู้เข้ารับการบริการ (patient/client management); การวิจัยทางคลินิก (clinical research); หลักการของการอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (principles of evidenced-based practice); เนื้อหาจำเพาะในระบบต่างๆ (content specific to the musculoskeletal, neuromuscular, cardiovascular-pulmonary, and integumentary systems); การส่งเสริมสุขภาพ (health promotion and wellness); ประเด็นสำคัญทางวิชาชีพ (professionalism and professional issues); และการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างผู้ป่วย (applied case-based analysis or capstone)
 
 
      
 •     
  What is APTA's role in the postprofessional DPT?
      
บทบาทของสมาคมกายภาพบำบัดสหรัฐอเมริกาต่อหลักสูตร? สมาคมกายภาพบำบัดไม่ได้มีบทบาทโดยตรงต่อหลักสูตร DPT ซึ่งเป็นการดำเนินการของสถาบันที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามสมาคมกายภาพบำบัดได้มีส่วนในการวางแผนและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ต่อสมาชิกที่มีความสนใจในหลักสูตร tDPT การสนับสนุนจากสมาคมกายภาพบำบัดต่อหลักสูตร tDPT ได้ทำให้เกิด 1)การสร้างมาตรฐานในวิชาชีพกายภาพบำบัด (concensus-based competencies) สำหรับหลักสูตร tDPT รวมทั้งการสร้างตัวบ่งชี้สำคัญในการแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรนี้ 2) การสร้างต้นแบบหลักสูตร (curricular model) ของ tDPT 3) การสร้างแบบประเมินนักกายภาพบำบัดหรือ Physical Therapist Evaluation Tool (PTET) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานความรู้และทักษะสำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร tDPT 4) การสร้างและรวบรวมบทเรียนและเนื้อหาที่เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับหลักสูตร tDPT ในการสนับสนุนเนื้อหารในบทเรียนที่นักกายภาพบำบัดได้รับจากสถาบันการศึกษา

Ref: 

pdf
AggregateProgramData_PTPrograms.pdf
AggregateProgramData_PTPrograms
pdf
CAPTEPortal_PTStandardsEvidence.pdf
CAPTEPortal_PTStandardsEvidence
^