เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายนามผู้ครบกำหนดต่ออายุ 26พค.2560[ก.6422-ก. 6955 และ ก.7253-ก.7254]

รายนามผู้ครบกำหนดต่ออายุ 24 เดือนพค.2560

ลำดับ  ชื่อ - นามสกุล  ใบอนุญาต ก.   คะแนนสะสม
1    นางสาว ภรณี คชคิรี    6422    56.58
2    นางสาวชิดชนก เขตรเขื่อน    6423    51.3
3    นางสาววรวรรณ ศรีบุญเพ็ง    6424    63.9
4    นางสาวกรรณิการ์ จินตนาประเสริฐ    6425    19.6
5    นางสาวชณิกา โปธา    6426    0
6    นายชนน ปิ่นวนิชกุล    6427    199.73
7    นายชยพล พฤกษา    6428    58.8
8    นางสาวทองสุก มานิสสรณ์    6429    118.5
9    นางสาวเก้ากานดา เฮงบำรุง    6430    59.5
10    นายวงศ์หิรัญ อำนาจเจริญ    6431    45.8
11    นางสาวฐิติพร ชีวินวรศักดิ์    6432    74.83
12    นางสาวรังษิยา เชื้อเจ็ดตน    6433    58.72
13    นางศุภิสรา แนบกลาง    6434    82.08
14    นายอัมรินทร์ ชมภูนุช    6435    71.8
15    นางสาวชลดา ศิลารักษ์    6436    237.3
16    นางสาวณัจยา เพชรา    6437    68.3
17    นางสาวเอมิกา น้อยเชื้อเวียง    6438    15.8
18    นายณัฐพงษ์ วงค์กาเม็ง    6439    70
19    นางสาวทิพย์เกษร เจริญศุภสิน    6440    59.62
20    นางสาวนันธิรัตน์ แก้วศรีโวย    6441    0
21    นางสาวกรรณิการ์ ดาบแก้ว    6442    44.3
22    นางสาวกัญญพัชร ฤทัยปรัชญวงศ์    6443    52.55
23    นางสาวกัสมีร์ แวอูมา    6444    72
24    นางสาวจรัสศรี ภูติภัทร์    6445    21
25    นางสาวชญานี ภัททิยาxxxล    6446    53.82
26    นางสาวแพรวพิสุทธิ์ ณ เชียงใหม่    6447    0
27    นางสาวรพีพร กลั่นศรี    6448    46
28    นางสาวสิริรัชต์ ฤกษ์เมือง    6449    85.1
29    นางสาวหทัยรัตน์ สรรพสุข    6450    164.56
30    นางสาวอนุชรินทร์ ทานุจันทร์    6451    46.8
31    นางสาวอมรศรี เอี่ยมเจริญ    6452    55
32    นายจิรพงศ์ วงษ์เวช    6453    58.33
33    นางสาวนิติพร มะดี    6454    75.82
34    นางสาวมนัญยา วงษ์นาค    6455    97.22
35    นางสาวศุภานัน ผึ้งถนอม    6456    86
36    นางสาวอธิรัตน์ รัตนวงศา    6457    0
37    นางสาวอริญชย์ แสงประทีปทอง    6458    66.63
38    นางสาวชนัญญา โชติชัยกุล    6459    61.8
39    นางสาวปิยนุช ตั้งกาญจนภาสน์    6460    62.4
40    นางสาววาสนา ชัยมี    6461    81.3
41    นางสาว วิรดา พิมพิลา    6462    110.12
42    นางสาวรัตนธรรม์ อนันต์โชติธนัน    6463    52.8
43    นางสาวรัตนาภรณ์ แสนทวีสุข    6464    51.8
44    นางสาวสุโรชนา สืบ    6465    63.3
45    นางสาวจันจิรา นามสุข    6466    54.1
46    นางสาวธัชชา บาลิตร    6467    28.6
47    นางสาววลัยพร ชื่นสระ    6468    55.8
48    นายปฐมพร รุยันต์    6469    26
49    นายสุวัฒน์ชัย เกษศิริ    6470    73.6
50    นางสาวกิ่งกมล สุวรรณกรณ์    6471    51.2
51    นางสาวจามจุรี ศรีวิชา    6472    66.3
52    นางสาวจิตรา มณฑา    6473    62.1
53    นาย สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์    6474    123.7
54    นายสุขุม ณ หนองคาย    6475    96.1
55    นางสาวอรพรรณ เกิดโต    6476    79
56    นางสาว สุดารัตน์ งดกลาง    6477    26
57    นางสาวมนรดา หลำเจริญ    6478    60.6
58    นางสาวนีรนาท สุนทรประทม    6479    178.1
59    นางสาวธนัชพร ทับรอด    6480    103.32
60    นางสาววีรยา พรมสุวรรณ์    6481    63.3
61    นายสรรบดี อัศวรุ่งเรืองโชติ    6482    54.3
62    นางสาวอัญญ์ชิสา ทัฬหะพีรวิชญ์    6483    55
63    นางสาวจุฑาทิพย์ วิชัย    6484    84.78
64    นางสาวชมพูนุท ชีวะกุล    6485    106.4
65    นายธีรวิทย์ จันสมัคร    6486    34.8
66    นางสาวปวีณา พันธ์อินทร์ป้อ    6487    66.4
67    นางสาวภัทนิภานันท์ ประสานพันธุ์    6488    60.9
68    นางสาวพงศ์ผกา นุ่นเกลี้ยง    6489    54.5
69    นางสาวพัชราภรณ์ งำเมือง    6490    71.09
70    นายอุทิตย์ รุ่งสวัสดิ์    6491    47.8
71    นายกฤษฎา กองพรต    6492    5.5
72    นางสาวปวีณา กาสิงห์    6493    46.4
73    นางสาวพีรยา ดอนอิศวร    6494    50
74    นางสาวภรณ์ทิพย์ เกียรติธนบดี    6495    50
75    นายวณัฏฐ์ เวชชศาสตร์    6496    36.2
76    นางสาวศิริพร กียะสูตร    6497    36.8
77    นางสาวศุภรานันท์ เรืองพุก    6498    85.38
78    นางสาวสาลินี ฉิมวิเศษ    6499    57.4
79    นางสาวธัญญารัตน์ มะหามิตร    6500    16
80    นางสาวปวิตรา มหาพราหมณ์    6501    99.3
81    นายวรานนท์ ไชยไธสง    6502    38.3
82    นางสาวจริยา บุญเอี่ยม    6503    69.4
83    นางสาวจันทณี นิลเลิศ    6504    68.18
84    นางสาวฉัทชนันท์ วรสุทธยางxxxร    6505    52.5
85    นางสาวนครียา เปล่งผิว    6506    90.15
86    นางสาวปวีณา โคกศรี    6507    59.8
87    นางสาวภัทร์ลดา ตังวีระสิงห์    6508    52.3
88    นางสาวมณธรัตน์ พานิชยิ่ง    6509    125.2
89    นางสาวรพี สุธีพิเชฐภัณฑ์    6510    90.1
90    นางสาวลุจนา ลิมติยะโยธิน    6511    66.8
91    นางสาววรรษมน อัสวานุวัตร    6512    48.6
92    นางสาววิจิตรา เกตุแก้ว    6513    60
93    นางสาวศรัญญา ทิพย์เนตร    6514    50.38
94    นางสาวศิรินลักษณ์ พระวิสัตย์    6515    46.8
95    นางสาวศุภิตรา นามโฮง    6516    61
96    นางสาวสุธางค์ ตัณทนาวิวัฒน์    6517    160.22
97    นางสาวอังคณา บัวขาว    6518    0
98    นางสาวขวัญดาว เนาวบุตร    6519    122.44
99    นางสาวจิรภา โพธิ์ศรีทอง    6520    79.32
100    นางสาวชเนตตี สะสม    6521    134.95
101    นางสาวชมพูนุช โคตรวงษ์จันทร์    6522    114
102    นางสาว ธัญญะลักษณ์ กัลยากนกวรรณ    6523    90.2
103    นางสาวเบญจพร อำไพรัตน์    6524    56.1
104    นางสาวประพรมพร พินิจมั้ง    6525    71.7
105    นางสาวพัชภรณ์ สุปปิยะตระxxxล    6526    59
106    นางสาวยลรดา ไชยศิริวงค์สุข    6527    53.6
107    นายศรัญ ชัยศัตรา    6528    52.8
108    นางสาวอรทัย กุดแถลง    6529    80.6
109    นายภูมิเพชร จตุรงคสัมฤทธิ์    6530    92.6
110    นางสาววิภารัตน์ ทองสองแก้ว    6531    59.3
111    นางสาววิภาวรรณ ส่งแสง    6532    60.3
112    นายพศิณวรัศ พนอมศาสตร์    6533    48.3
113    นายธีรวัต สังขวิสุทธิ์    6534    12.8
114    นางสาวชนาพร ชนะชนม์    6535    62.1
115    นางสาวซารีน่า หมัดเส็น    6536    118.2
116    นางสาวประภาศรี ธรรมสุวรรณ์    6537    99.49
117    นางสาวปวีณา เอกวัฒนพล    6538    100.8
118    นางสาววรารัฐ สุภาพ    6539    22
119    นางสาววลัยพร ผลิรัตน์    6540    41.6
120    นางสาวศโรชา แดงสุภา    6541    0
121    นางสาวศุกร์นิษา แซ่จัน    6542    83.9
122    นางสาวสิธานาถ คล่องเชิงสาน    6543    50
123    นางสาวแสงสุภา วิระพรสวรรค์    6544    0
124    นางสาวชัชฎาพร สืบศรี    6545    66.03
125    นางสาวเดียนา วิเชียรสราง    6546    80.1
126    นางสาวมัญชุลีพร วิริยะวัฒนาxxxล    6547    122.8
127    นางสาวธีปกา ตรีเดชาวงษ์    6548    85.06
128    นางสาวศศิธร เกิดสุขนิรันดร์    6549    0
129    นางสาวไอลดา จิรการวุฒิไกร    6550    0
130    นางสาวดวงสุวรรณ บามา    6551    57.5
131    นางสาวธนิตา ศรสุวรรณ    6552    65.6
132    นางสาวนิภาพร จันทร์ตะซาว    6553    52.8
133    นางสาวปิยภา เอี่ยมชม    6554    50.8
134    นางสาวพิมพ์พร ชุ่มวงศ์    6555    55.2
135    นายพิทักษ์ วุฒิ    6556    83.21
136    นายเอกพล ทวีจันทร์    6557    40.6
137    นายอรรถพล ชูศรีทอง    6558    56.8
138    นางสาวกรดา ผึ่งผาย    6559    62.83
139    นางสาวชนิสรา วุฒิธนากุล    6560    55.1
140    นางสาวชุติมา ชัยชนะ    6561    40.8
141    นางสาวฐิตารีย์ สวัสดิ์ธนาคูณ    6562    123.5
142    นางสาวณัฐชา เธียรเจริญ    6563    51.3
143    นางสาวณัฐนรี จะแรมรัมย์    6564    54.8
144    นางสาวณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะ    6565    0
145    นางสาวณุวดี โอพิทักษ์ชีวิน    6566    61.8
146    นางสาวทิพาพร ม่วงไหมทอง    6567    23
147    นางสาวนรีเมธ วังศิริไพศาล    6568    53.9
148    นางสาวน้ำผึ้ง คุ้มทรัพย์สิริ    6569    61.58
149    นางสาวนิภาธร ศรีทอง    6570    0
150    นางสาวเบญจามาภรณ์ ศรีนาค    6571    75.1
151    นางสาวปิยะนุช ครองยุติ    6572    125.9
152    นางสาวมินตรา จีนขจร    6573    73.9
153    นายวัสคม นิลสุวรรณโฆษิต    6574    53.18
154    นายวุฒิเกรียง สอดทรัพย์    6575    64.77
155    นางสาวอัจจิมา ปรีชาหาญ    6576    44.1
156    นายอภิวัฒน์ สีถาการ    6577    59.7
157    นายอัครชัย พรหมจันทร    6578    84
158    นางสาวจิณณพัต ไกรพจน์    6579    141.6
159    นางสาวจิราพร แข็งขัน    6580    47.6
160    นางสาวณัฐกานต์ มะณีแสน    6581    153.36
161    นายธีรวัฒน์ พงษ์พิสิฏฐ์    6582    48.6
162    นางสาวพรรษา วงค์ไชย    6583    85.3
163    นางสาวพัณนิดา ชูสาย    6584    57.6
164    นางสาววราภรณ์ ศรีดวงดี    6585    69.3
165    นางสาวอังสุดา แผ้วกิ่ง    6586    79.1
166    นายอภิชาติ ทองเพชร    6587    58.1
167    นางสาวจารุวรรณ จันทร์ผ่อง    6588    73.1
168    นางสาวจิตอารี ซอนสุข    6589    51.8
169    นายจิระวัฒน์ ขันติธรางxxxร    6590    132.93
170    นางสาวชุติมา เมืองด่าน    6591    83.23
171    นางสาวปัญญ์ชลี ศรีรักษา    6592    58.3
172    นางสาวพีชญานันท์ อัคนิยาน    6593    85.1
173    นางสาวมณีกานต์ วัตถุเจริญ    6594    53.3
174    นางสาวสินีนาถ เชื้อเมืองพาน    6595    57.7
175    นางสาวแคทรียา เจริญผล    6596    50
176    นางสาวชลธิชา ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์    6597    19
177    นางสาวฐิตยา โกศลลักษโณภาส    6598    0
178    นางสาวณัฏฐ์นรี อภิชนเอกสิทธิ์    6599    0
179    นายณัฐพงษ์ ถวิล    6600    60.6
180    นายทนงศักดิ์ ประพาฬรัตน์    6601    52.4
181    นางสาวเบญจวรรณ อินมา    6602    55.3
182    นางสาวพันทิวา ชาเคน    6603    0
183    นางสาววรรณิษา แผนปั้น    6604    77.95
184    นางสาวโศรยา แตงหอม    6605    14
185    นางสาวอลงกต แสงมณี    6606    65.3
186    นางสาวกุลธิดา ก้อนคำ    6607    73.29
187    นางสาวขนิษฐา อุดทา    6608    52.7
188    นางสาวจารี สุ่มมาตร์    6609    55
189    นางสาวทัศนีย์ อารมณ์สุขโข    6610    36.3
190    นางสาวพิยาวรรณ ศรีคีรีสวรรค์    6611    57.8
191    นายภาณุวัฒน์ อยู่ดี    6612    59.3
192    นางสาวมุกครินทร์ พฤกษมหาศาล    6613    69.1
193    นางสาววรลักษณ์ ขิงหอม    6614    67.7
194    นายศรัณยพงศ์ คงทอง    6615    92.9
195    นางสาวสุพัตรา ปันใจ    6616    77.1
196    นางสาวสุริยาพร สถิตยัง    6617    22
197    นาง อังศุมาลิน ถนอมวงษ์(แช่มสกุล)    6618    88.23
198    นางสาวอัญชลี เธียรธำรงกุล    6619    65.3
199    นางสาวกมลพรรณ เอี่ยมชีรางxxxร    6620    51.9
200    นางสาวณัฏฐ์ณิชา ทองวัฒน์    6621    86.5
201    นางสาวทัศนีย์ พรหมทอง    6622    57.45
202    นางสาวธารณา ติ้วสกุล    6623    50.6
203    นางสาวนิรชร คงช่วย    6624    173
204    นางสาวนิรมล กมลวัฒน์    6625    0
205    นางสาวปัณฑารีย์ ม่วงพลับ    6626    52.8
206    นางสาวพรนภา ยศบุญ    6627    40
207    นางสาวศศธร เลิศธนพงศ์    6628    91.6
208    นางสาวสริตา ยุไร    6629    75.5
209    นางสาวสุดารัตน์ ปาไหน    6630    57.8
210    นางสาวสุภา ไชยรินทร์    6631    56
211    นางสาวอภิชญา มั่งมี    6632    202.7
212    นางสาวอัญชลี คงสมชม    6633    61.9
213    นางสาวกรรณิกา ปั่นศรี    6634    49.9
214    นายจิรายุทธ อสิพงษ์    6635    98.5
215    นางสาวภัทราพร เกิดพุ่ม    6636    82.2
216    นางสาวสุธินี อำพาส    6637    58.2
217    นางสาวสุพินดา เยนา    6638    53.6
218    นางสาวหัทยา ประดุจชนม์    6639    61.8
219    นางสาวชุติมา รักบำรุง    6640    45
220    นางสาวพิชชาดา ศรีสมชัย    6641    42.6
221    นางสาว เพชรหทัย เมืองแก้ว    6642    75.9
222    นางสาววรกานต์ เอี่ยมสุภาษิต    6643    82.5
223    นางสาวศุภนิตา เวฬุวนารักษ์    6644    86.4
224    นางสาวอัคศราภัค แจ้งกระจ่าง    6645    62.6
225    นางสาวอุษณีย์ ไชยนุรัตน์    6646    58.8
226    นางสาวณัฐพร โรจนภานุรัตน์    6647    50
227    นางสาวณิชารีย์ แซ่เลื่อง    6648    108.2
228    นางสาวสุมิตตา เย็นไสว    6649    75
229    นายนิรันต์ กมลพล    6650    0
230    นางสาวเบญจมาศ ทะภูมินทร์    6651    54.53
231    นางสาวปริยาภรณ์ รัญตะเสวี    6652    80.1
232    นางสาวสุทาธิกุล งามพิมาย    6653    0
233    นายสาธิต อาจประจัญ    6654    99.38
234    นางสาวอภิญญา ไทยสนิท(หะยีเจะเตะ)    6655    80.2
235    นางสาวชัชวลัย สนธิกุล    6656    63.5
236    นางสาวซะดีหย๊ะ การีมี    6657    54
237    นางสาวนัสรีน หวังดี    6658    0
238    นางสาวปฐมาวดี คงประดิษฐ์    6659    67.53
239    นายยุทธนา เพชรมุณี    6660    59.3
240    นางสาวอารีนา กือตา    6661    71.13
241    นางสาวแก้วขวัญ จันทร์หัสดี    6662    52.3
242    นางสาวบุษกร ธนะสาร    6663    77.8
243    นายวงศ์ตระxxxล เตี่ยวบำรุง    6664    62.9
244    นายศรัณย์พงษ์ บุญปัญญารักษ์    6665    98.8
245    นางสาวเสาวลักษณ์ อินทรชิต    6666    70.32
246    นางสาวจีรนันท์ คีรีโชติกุล    6667    57.1
247    นางสาวเจนจิรา เรืองจิตต์    6668    52.8
248    นางสาวนัฎชลี มณีใส    6669    59
249    นางสาวประภัสสร ขัดศรี    6670    0
250    นางสาวปาริฉัตร สมศักดิ์    6671    43.2
251    นางสาว ปัญญ์พิชชา มลแก้ว    6672    31.1
252    นางสาวพิมผกา รวมจิต    6673    40.8
253    นายมั่ง แซ่ท้าว    6674    53
254    นางสาววาสนา กิ่งก้าน    6675    94.3
255    นางสาวอาลิษา พรมสิทธิ์    6676    0
256    นางสาว อาภาพรรณ ธรรมสะโร    6677    66.1
257    นาย กฤษณพงศ์ มุขขันธ์    6678    100.9
258    นายพณัฐ แก้วเจริญศรี    6679    64.7
259    นายชาคริต อิทธิวิภาต    6680    72
260    นายณัฐวุฒิ แสงทับทิม    6681    92.3
261    นายปัณฐวิชญ์ อภิภักค์สกุล    6682    46.45
262    นายพิษณุ ลี้ประเสริฐ    6683    66.1
263    นายวีระชัย ศิวชาติ    6684    0
264    นายอภิชาติ วุฒิวิมล    6685    47
265    นางสาวจันจิรา ปิยะทัตศรี    6686    62.03
266    นางสาวชลธิดา ก้อนคำตัน    6687    45
267    นายนฤนาท เตินเตือน    6688    84.8
268    นางสาวพีรญา(ปนัดดา) ยอดสีมา    6689    36.1
269    นางสาวพรรณิพา พลที    6690    139.08
270    นางสาววรัญชลี ฟูเฟื่อง    6691    0
271    นางสาวสุพันละ คำภาพล    6692    63.5
272    นางสาวหทัยชนก ตาเมืองมูล    6693    51.03
273    นางสาวกาญจนา เพชรกรจักร    6694    51.9
274    นางสาวอนัญพร ชินาวัง    6695    52.4
275    นางสาววนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์    6696    103.1
276    นางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน    6697    73.8
277    นางสาวเหมวดี เพียจำปา    6698    58.6
278    นางสาวเกวลิน หวานชอบ    6699    58.43
279    นายกิตตินัฐ นวลใย    6700    129.1
280    นางสาวคีตา ลักขษร    6701    57.8
281    นายเจษฎา พุ่มพร้อมจิตร    6702    49.5
282    นางสาวธนัทษิภา ภูมิลำเนา    6703    54.8
283    นายธัญธร อาจเก่งกล้า    6704    52.8
284    นางสาวนวมน อินเทศ    6705    81.8
285    นางสาวปัณฑ์ชนิคษ์ ฟุ้งไพศาลพงศ์    6706    49
286    นางสาวพรรณทิพย์ วรงค์วาณิชย์    6707    80.1
287    นางสาวภควดี รัตนสิริอมร    6708    52.5
288    นางสาวภาวลี กานตานันทะ    6709    0
289    นายรังสฤษฎ์ สุนัน    6710    45
290    นางสาววีรุตธิมา มาเจริญ    6711    64
291    นางสาวสุภิศา สุขดี    6712    53.3
292    นางสาวอธิตยา จุ้ยนิ่ม    6713    67
293    นางสาวเกศรินทร์ ประโยชน์อุดมเลิศ    6714    76
294    นางสาวจีราภรณ์ วิชัยภูษิต    6715    95.94
295    นางสาวชนิสรา ศรีปราบ    6716    55.1
296    นางสาวนัจรีย์ พิมพ์แคร์    6717    54
297    นางสาวปวีณา สลางสิงห์    6718    52.9
298    นาย ปุณณวัฒน์ ชโลปกรณ์    6719    44.3
299    นางสาวยุพิน รองทอง    6720    71.2
300    นายยุคลธร มิ่งขวัญ    6721    73.1
301    นางสาวรัชฎาพรรณ บัวแย้ม    6722    79
302    นางสาววิภา เตชสินธพ    6723    40.9
303    นายอรรถพล พลรักษา    6724    40.5
304    นางสาวชรินทร์ธร พรพรหมโชติ    6725    42.5
305    นางสาวชลลดา ดำดุก    6726    58.1
306    นางสาวธันยพร คุ่ยยกสุย    6727    57.2
307    นางสาวภัทรภร ไชยราบ    6728    0
308    นางสาวภัสวดี นวลละออง    6729    52.8
309    นางสาวศิริวิมล สืบมี    6730    57.5
310    นางสาวชิตชนก สุดจิตร    6731    57.6
311    นางสาวฟาดีลา หวันสบูดิน    6732    58.8
312    นางสาวภิรมญา ปลอดกรรม    6733    52.3
313    นางสาวณัฐพร พนาลิกุล    6734    74.5
314    นางสาวนงนภา พลสวัสดิ์    6735    63.75
315    นางสาววิภาพร แจ้งอักษร    6736    68.1
316    นางสาวเกศรินทร์ ซียู    6737    46.5
317    นางสาวจรรยา ไชยชนะ    6738    37.9
318    นางสาวจันทราพร โพธิ์จันทร์    6739    42
319    นางสาวน้ำฝน บัวผัด    6740    38.2
320    นางสาวนิตยา อินต๊ะปา    6741    82.8
321    นางสาว ประกายทิพย์ จันธิมา    6742    52.7
322    นางสาววรรณภา รักการไถ    6743    65
323    นางสาวอังคณา เลียงใส    6744    52.7
324    นายพัฒนศักดิ์ สาตรา    6745    18.8
325    นางสาวภรณ์ทิพย์ คลิ้งคล้าย    6746    40.9
326    นางสาวสุกัญญา ช้างนิล    6747    64
327    นางสาวพัชรีญา สู้ณรงค์    6748    68.6
328    นางสาวปวีณา เฉยโฉม    6749    5.3
329    นางสาวมะลิวัลย์ ช่างสันเทียะ    6750    46.8
330    นางสาวจีราภา สุดเอื้อม    6751    25.5
331    นางสาวจตุพร นันทเสรี(วันมาละ)    6752    51.2
332    นางสาวขวัญสุดา สำเร็จโชคดี    6753    62.8
333    นางสาวธิดาภรณ์ แสงแก้ว    6754    63.3
334    นายประพล รุจิพร    6755    0
335    นางสาว วรรณภา ทองลา    6756    0
336    นางสาวสิราภรณ์ สัมมาชีวะ    6757    52.8
337    นางสาวกนกอร อุ่นใจ    6758    50.07
338    นางสาวจรรยา ชวดทอง    6759    138.5
339    นางสาวจุฑามาศ นามสีฐาน    6760    133.64
340    นางสาวดวงแข กุลชูศักดิ์    6761    77.91
341    นางสาวเมฐิกานต์ จิตสุภารัตน์    6762    80.5
342    นางสาวโศรญา เฮ็งซา    6763    64.3
343    นางสาว อาภาภรณ์ ห้าวหาญ    6764    65.3
344    นางสาวฉวีวรรณ กันทะสอน    6765    59.1
345    นางสาวกรอุมา สรรค์เชื้อไพบูลย์    6766    68.6
346    นางสาวกฤติยา รักเหลือ    6767    72.62
347    นางสาวชญานี แก้วทอง    6768    53.6
348    นางสาวศิรินทร์ สิทธิสุวรรณสิน    6769    90.1
349    นางสาวศิริรัตน์ จ้อยชู    6770    52.2
350    นางสาวศุภร บุพันธุ์    6771    82
351    นางสาวสุชาดา โลเชียงสาย    6772    99.1
352    นางสาวสุดารัตน์ ศรีคูหา    6773    185.3
353    นายศุโภค ใจประเสริฐ    6774    29.28
354    นางสาวอนุชิตา สุทธิมาศมงคล    6775    84.09
355    นางสาวทิพย์สุดา จุลมณีวงศ์    6776    94.23
356    นางสาวธัญกานต์ ลีลาวรกุล    6777    50.5
357    นางสาวพึงใจ สังข์ทอง    6778    54.3
358    นายวัชระ สุดาชม    6779    61.9
359    นางสาวศุภรัตน์ สุชาติพงศ์    6780    0
360    นางสาวธันยมัย อาจปรุ    6781    59.8
361    นางสาว ปรางทิพย์ ภาคะ    6782    37
362    นางสาวฝนทิพย์ ดีวัน    6783    51.8
363    นางสาวยุภาพร ศรีสอาด    6784    54.3
364    นางสาวรัชนี เส็งมา    6785    63.8
365    นางสาววจี ศิริมงคล    6786    54.6
366    นางสาวเสาวลักษณ์ บำรุงกิจ    6787    52
367    นายสถาพร ทรายละเอียด    6788    52
368    นางสาวอมรรัตน์ เทพบุตร    6789    11.5
369    นางสาวอารีรัตน์ สุขเป็ง    6790    57.8
370    นางสาวอิษฎา สุภานันท์    6791    54.6
371    นางสาวจารุวรรณ ขาวสำราญ    6792    86.4
372    นางสาวธนิษฐา ทะวะดี    6793    35
373    นางสาววรินท์ณิชา พวงงาม    6794    50.5
374    นายวุฒิศักดิ์ ขวัญทอง    6795    73.41
375    นางสาวสุนันทา ทิศทอง    6796    52.8
376    นางสาวสุภาวดี ดวงปาโคตร    6797    52
377    นายอาสีด ยาประจัน    6798    47.1
378    นางสาวคำภู โถแก้วเขียว    6799    83
379    นางสาวณัฐพร เพ็ญพงศ์    6800    56.6
380    นางสาวทิพวรรณ จันทรคา    6801    61.3
381    นางสาวศิริกาญจน์ ถวิลวิสาร    6802    62.3
382    นางสาวสราจิต มากคง    6803    85.6
383    นางสาวนารีรัตน์ สามัคคีธรรม    6804    96.49
384    นางสาววนิดา แก้วมุณี    6805    82
385    นายสกลภัทร ขวัญโพชา    6806    46.5
386    นายนรินทร์ จงเจริญพรรัตน์    6807    29
387    นางสาวพัชชา โตอดิเทพย์    6808    51.3
388    นายวัชรพล วงศ์สวนนท์    6809    51.5
389    นางสาวอัยซะห์ แอลมาบรู๊ก    6810    61.7
390    นายภราดร สุวพงษ์    6811    48.2
391    นางสาวอรทัย อุทัยศรี    6812    70.5
392    นางสาวศศิธร ดีแย้ม    6813    0
393    นางสาวทัศนีย์ ชูสาเหาะ    6814    0
394    นายสมพร ไชยลังการ    6815    59.6
395    นางสาวคุณาธร สันธนะสุข    6816    0
396    นางสาวจิราภา มีสวัสดิ์    6817    87.96
397    นางสาวชลิดา กาญจนศิริรัตน์    6818    128.6
398    นางสาวนิภาพร อัครกิตติโชค    6819    63
399    นางสาววริษฐา กังธีระวัฒน์    6820    73.5
400    นางสาวกัญณภัทร (นงค์ลักษณ์) วงค์ชารี    6821    59.62
401    นางสาวพรรณจารี ศรีวงษ์    6822    89.08
402    นางสาวระพิน จันทร์ลอย    6823    63.8
403    นางสาวกฤตพร ลิ่วเฉลิมวงศ์    6824    57.4
404    นางสาวปิยะวดี วิชา    6825    12.5
405    นางสาวรมิตา ชื่นภักดี    6826    91.7
406    นายสถาพร ตนะทิพย์    6827    65.2
407    นายเอกรัตน์ บำรุงจิต    6828    68.9
408    นาย ณัฐวุฒิ ชื่นสวัสดิ์    6829    58.99
409    นายนรภัทร ธีรยา    6830    106.3
410    นางสาวลดาวดี ขุมทอง    6831    68.91
411    นายศรัณย์ ศรีสง่าบริบูรณ์    6832    152
412    นางสาวอภิญญ์การย์ เจริญลาภ    6833    144.8
413    นายจรูญเจตน์ เจนใจ    6834    107.1
414    นายเทียมเทพ ยะปาน    6835    65.8
415    นางสาว ปิยวรรณ รัตนวันธุ์    6836    74.7
416    นางสาวเอมมิกา กาวิชัย    6837    73.2
417    นางสาวจุฬาลักษณ์ จุฬารมย์    6838    28.1
418    นางสาวซาร่า อัรอูร    6839    97.6
419    นายธาตริพัฒน์ บริสุทธิ์    6840    77.7
420    นางสาวพิชญาดา สุวรรณดี    6841    117.3
421    นางสาวพีรพร วรินทรา    6842    20
422    นางสาวสุดา โมลี    6843    49.8
423    นางสาวอรญา พัชรากิตติ    6844    0
424    นายอติวิชญ์ เขื่อนแก้ว    6845    94.2
425    นางสาวนิภาภัทร ใหม่ยะ    6846    77.35
426    นางสาวนิศารัตน์ เวชสนิท    6847    40
427    นางสาวพิไลพร แดนศิริ    6848    51.38
428    นางสาว ภาวิณี รณเรืองฤทธิ์    6849    51.1
429    นางสาวรัตนา หวังสม (โกนกระโทก)    6850    57.69
430    นายสิริพงศ์ กุลสุขรังสรรค์    6851    62.9
431    นางสาวธัญญรัตน์ ฤทธิ์เดช    6852    52.3
432    นางสาววลีรัตน์ แซ่ชื้อ    6853    56.8
433    นางสาวอุทุมพร แซ่เล้า    6854    56.9
434    นางสาวรสสุคนธ์ ทองบุญชู    6855    61.9
435    นางสาววรารินทร์ อินทร์ทองคำ    6856    40.1
436    นางสาวอิรยา สกุลจตุพร    6857    79.2
437    นายคณิศร ยังปากน้ำ    6858    94.08
438    นางสาวชิตาภา พยัฆยุทธิ์    6859    70.3
439    นางสาววรรณิษา แสนพันธ์    6860    68.5
440    นางสาวศศิประภา ต้นวรรณา    6861    58.3
441    นายพงษ์พัฒน์ คำแดง    6862    28.1
442    นางสาว นิภารัตน์ คุยบุตร    6863    24.5
443    ว่าที่ ร.ต.หญิง ธวัลรัตน์ พิมพ์ปาน    6864    57.9
444    นางสาวสรวลี ประศมอธิคม    6865    44.1
445    นางสาวศิริยาพร ทุมทา    6866    49.5
446    นางสาวมิรันตรี ปองเพียร    6867    57.5
447    นางสาวภัทราวรรณ อ่อนเรือง    6868    74.1
448    นางสาวรีน่า ว่านายรัก    6869    59
449    นางสาวโซรานี หะมะ    6870    12.4
450    นางสาวณิชาภา จงประกายทอง    6871    0
451    นางสาวยศวดี คุณประพัฒน์    6872    0
452    นางสาวจิราภรณ์ วงกวนกลม    6873    75.3
453    นางสาววาทินี อารีเอื้อ    6874    136.2
454    นางสาววีร์ธิมา นันท์บัญชา    6875    60.3
455    นางสาวสุนิศา เอี่ยมอ่อน    6876    89.93
456    นางสาวกนกกร แสนมณี    6877    59.5
457    นางสาวกฤติยา มหาชัย    6878    60.1
458    นางสาวจรรยารักษ์ สุริยุทธ    6879    54.7
459    นายตุลยวัต ส่งเสริม    6880    51
460    นางสาวธารวิมล อินทชัย    6881    56.2
461    นายปฐมพงษ์ ต่างโอฐ    6882    69.86
462    นางสาวมัลลิกา แสงสว่าง    6883    62.8
463    นางสาวศิวานันท์ ศิวะศิลป์ประศาสน์    6884    0
464    นางสาวอรุณี ช่างประกอบ    6885    113.9
465    นางสาวอาทิตยา มั่นแย้ม (ทะสม)    6886    53.1
466    นางสาวกนกวรรณ ปวงประชัง    6887    94.61
467    นายภูมิชัย อิงคนานุวัฒน์    6888    90
468    นายบริราช สมวรรณ    6889    57.38
469    นางสาวพิรยา ชาวเหนือ    6890    57.8
470    นายเมธินทร์ สมเพชร    6891    80.8
471    นายชลากร ขวัญม่วง    6892    0
472    นางสาวสุจิตรา ฉัตรอุดมสิริ    6893    101.6
473    นางสาวกมลรัตน์ ขนอม    6894    89.42

473    นางสาวกมลรัตน์ ขนอม    6894    89.42
474    นายกมลภัทร ส้มพับ    6895    74.1
475    นางสาวธวชินี ชูศักดิ์    6896    55.2
476    นางสาวนวลจันทร์ ปานศรีแก้ว    6897    100.7
477    นางสาวปภัสรา ปรางค์ประเสริฐ    6898    100.3
478    นายปรัชญา วิลัยสุทธิ์    6899    53.4
479    นางสาวพฤษภรณ์ ศรีอินทร์สุทธิ์    6900    206.6
480    นางสาวกีรติ ทับทรวง    6901    58.3
481    นางสาวชุดา สุ่มแก้ว    6902    51.5
482    นางสาวนฤมล ใหญ่สาร    6903    50.7
483    นางสาวน้ำทิพย์ หอมหวล    6904    54.6
484    นางสาวยุวดี แซ่ไหล    6905    66.6
485    นางสาวรัชนี จอมศรี    6906    61
486    นางสาวสลักจิตร ศรียุทธ    6907    51.5
487    นางสาวอังคณา รักษ์คง    6908    100.5
488    นางสาวชุติศรณ์ โชติมณี    6909    60.9
489    นายดลล๊ะ เตบสัน    6910    25.3
490    นางสาวเจนจิรา แซ่นิ้ม    6911    47.5
491    นางสาวชนาธินาถ ทองทา    6912    130.66
492    นายวสันต์ หะยียะห์ยา    6913    0
493    นางสาวธันยพร จิวประสาท    6914    105.01
494    นางสาวศิริลักษณ์ มากมี    6915    50.4
495    นางสาวอัจฉรี ทองวัฒนา    6916    81.3
496    นางสาวกิติยา แสงจันทร์    6917    73.6
497    นางสาว ชนกนาท คงทน    6918 88.7
498    นางสาวธารารัตน์ นาไพวัน    6919    61.8 1

ยังขาดอีก [ก.6920-ก.7254]
499    นางสาวนภัทร์ ธนศรีวรุตนันท์    6920    41.2
500    นายมานิตย์ ดาวประจำ    6921    56.7
501    นางสาวฐิติมา ผลมรุกต์    6922    56.8
502    นางสาววาธินี ทาอุปรงค์    6923    0
503    นายสันติ นาคเครือ    6924    37.8
504    นางสาวมัญชุพร โกฎิคำ    6925    75.87
505    นางสาว วารุณี คำเพ็ชร์(ไชยโย)    6926    22.3
506    นางสาวโสรญา ฮุยนอก    6927    47.1
507    นางสาวพรทิพย์ หวันเจะ    6928    47.1
508    นางสาวประภาพร ไกรโสดา    6929    52.8
509    นางสาววรวีร์ เต็มพร้อม    6930    116
510    นางสาวสุวิภาพรรณ อัจฉริยวงศ์เมธี    6931    0
511    นางสาวปริศนา จันทร์ทรงกลด    6932    67.22
512    นางสาวกรชนก ลิขิตาภรณ์    6933    56
513    นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์    6934    0
514    นางสาวสิรุษา ติระภากรณ์    6935    183
515    นางสาวสุกัญญา พึ่งพงศ์    6936    14.3
516    นายสุริยัน ใจสุทธิ    6937    61.8
517    นางสาวอารยา มาลาจำปี    6938    82.2
518    นางสาวหรรษมน ยิบมันตะสิริ    6939    132.6
519    นางสาวจีรภา ฮอพิมาย    6940    13
520    นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีริเรือง    6941    57.7
521    นางสาวชลิตา ศรีดาดิษฐ์    6942    72.9
522    นางสาวชนิตาภรณ์ ชูนาวา    6943    53.6
523    นายค่อลิฟ ปะหยังหลี    6944    37
524    นายทวีคูณ สุขแก้ว    6945    88.37
525    นางสาวจิตราพร ศรีบุญเพ็ง    6946    142.2
526    นายวรพงษ์ คงทอง    6947    57.2
527    นางสาวเหมือนแพร เกื้อธวัชเกียรติ    6948    70.3
528    นางสาวเจษฎางค์ ปักษา    6949    121.3
529    นายอาวุธ แสนศิริ    6950    9.3
530    นางสาวจีระวรรณ วุฒิฐิโก    6951    93.4
531    นางสาวณวัลลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ    6952    108.8
532    นายธิติพันธุ์ รัตตโนภาส    6953    52.7
533    นางสาว ปัทมา ขุนพิบูลย์    6954    39.9
534    นางสาวกุสุมา พันคะชะ    6955    53.27
535    นายยศบดินทร์ ศรีทับทิม    7253    55.82
536    นางสาวนันท์นภัส คังคะโน    7254    29.5 2
ความคิดเห็น
^