ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สมองพลังสุข: Brain Becoming Well

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สมองพลังสุข: Brain Becoming Well
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล 
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สมองพลังสุข: Brain Becoming Well 
เอกสารที่ส่งมาด้วย   1.จดหมายเชิญ
      สาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมองพลังสุข: Brain Becoming Well โดยวิทยากร ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.15 น. จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ผู้เข้าอบรมควรมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ)
       
​ผู้สนใจสามารถลงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรัตน์ ผ่องเคหา โทร. 02-441-5454 ต่อ 20216  Email: ​ 
phornrat.pho@mahidol.ac.th  
​หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ​
www.pt.mahidol.ac.th/BrainBecomingWell

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง : สมองพลังสุข (Brain Becoming Well)


หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทักษะชีวิตของมนุษย์ย่อมมีศาสตร์และศิลป์ที่บูรณาการอย่างหลากหลาย ทำให้สหวิชาชีพทางการแพทย์ การศึกษา และสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทั้งเชิงส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาวะจนถึงการบำบัดฟื้นฟูความบกพร่องและความพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทางอาจารย์ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสรับทุนอบรมจาก Good Intentation ร่วมกับ Mind Transformations จนสำเร็จโปรแกรมการสั่งจิตใต้สำนึก (Neuro-Linguistic Programming, NLP) และได้วิจัยทางคลินิกโดยบูรณาการ NLP กับกิจกรรมบำบัดจิตสังคม จนเกิดองค์ความรู้แบบผสมผสานและนำมาพัฒนาพร้อมฝึกทักษะแก่บุคลากรสหวิชาชีพที่สนใจ ดังนั้นทางคณะกายภาพบำบัดฯ จึงได้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป้าหมายการบริการวิชาการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไทยให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แห่งสุขภาวะทางปัญญาที่สมควรสื่อสารสู่สาธารณะตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “ปัญญาแห่งแผ่นดิน”

วัตถุประสงค์

      
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการบูรณาการจิตใต้สำนึกสู่จิตสำนึกของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทักษะชีวิต
 •     
 • เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของการออกแบบโปรแกรมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ

กลุ่มเป้าหมาย

      
 • นักกายภาพบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 •     
 • นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 •     
 • อาจารย์สาขากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 •     
 • นักกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดโครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 •     
 • นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดจากหน่วยงานภายนอก
 •     
 • บุคลากรทางการแพทย์ การศึกษา และผู้สนใจในสหสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์/ผู้พิการทุกช่วงวัย
^