เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมาคมฯเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมาคมฯเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอันยิ่งใหญ่เรียกได้ว่าตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ซึ่งบางโครงการได้จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมทำบุญทำกุศลตามแนวทางที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระมหากรุณาธิคุณมีพระราชดำริริเริ่มโครงการต่างๆ ไว้

สมาคมกายภาพบำบัด แห่งประเทศไทย ได้รับการตอบรับจากสำนักพระราชวัง

ให้ร่วมการเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

ในวันอังคารที่ 28 ก.พ. 2560 เวลา 9.30น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท


โดยสมาคมฯและสมาชิกนักกายภาพบำบัด ร่วมสมทบบริจาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น ๘๑,๐๐๐ บาท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1    สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย     40,000     บาท
2     ดวงพร เบญจนราสุทธิ์     1,000     บาท
3    พัชรี โอวาทนุพัฒน์     1,000     บาท
4    นิศารัตน์ ลี้ภัยรีเวส     500     บาท
5    ณปภา อากรปัญจพล     1,000     บาท
6    สายสุรี เสรีวัฒนา     1,000     บาท
7    สิริพรรณ วิจักษ์ปภัสสร     500     บาท
8    นิศารัตน์ ลี้ภัยรีเวส     100     บาท
9    วรยา แสงเงิน     1,000     บาท
10    ชนัญญา โกลด์แซค     1,000     บาท
11    ประพิตรา อริยประยูร     1,000     บาท
12    นพพร คุรุเสถียร และ อารียา จงเสถียรธรรม     2,000     บาท
13    สุรินทร์ยา จันทร์ภิรมย์     1,000     บาท
14    ศิวพร ลิมปนิลชาติ     500     บาท
15    จุฑามาศ โกมลวัฒนชัยและนพพร แสงบริสุทธิ์     2,000     บาท
16    จันท์นา กมลรุ่งสันติสุข     1,000     บาท
17    ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์     1,500     บาท
18    นิตยา ทองขจร     1,000     บาท
19    สุภรัศมิ์ เงินสุทธิวรกุล     1,000     บาท
20    บุศรินทร์ ภู่ประกิจ     1,000     บาท
21    สุรชัย ดุริยรัตนทัต     1,000     บาท
22    รัมภ์รดา อินทโฉม     1,000     บาท
23    กานต์ธีรา สดาพงษ์     500     บาท
24    นพ.สิงห์ไชย โปรดสถาพร และ PT รพ.แหลมฉบัง     5,900     บาท
25    เจนจิรา ธนกำโชคชัยและครอบครัว     1,000     บาท
26    ผุสดี วงศ์บรรเจิดกิจ     1,000     บาท
27    ธิติยา เรืองงาม     500     บาท
28    เยาวดี มณีทรัพย์     1,000     บาท
29    มาโนชญ์ สาสน์วิจฉัย     1,000     บาท
30    สุภวรรณ กิจจาวิจิตร     2,000     บาท
31    ชัยรัตน์ แซ่โค้ว     1,000     บาท
32    ชัยอนันต์ บังจันทร์     1,000     บาท
33    สุภาวดี ปินตาเทพและครอบครัว     500     บาท
34    พัชรียา คชประติยุทธ์     500     บาท
35    ปรีชา-สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย     4,000     บาท
                           รวมทั้งหมด  81,000 บาท

^