คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
ดาวโหลด

http://www.thaipt.org/skin/ext/pdf.png
^