เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ลงทะเบียนราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WCPT-AWP & PTAT Congress 2017

ลงทะเบียนราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WCPT-AWP & PTAT Congress 2017

ประกาศ
เรื่อง   เปลี่ยนสถานที่การจัด pre-congress workshop ค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษสำหรับนักกายภาพบำบัดไทย 
ที่เป็นสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดฯในการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WCPT-AWP & PTAT Congress 2017 และ pre-congress workshop

ตามที่สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยร่วมกับ สภากายภาพบำบัด และสภาสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบำบัด ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WCPT-AWP & PTAT Congress 2017 เรื่อง “Moving towards health, longevity, and sustainability” ขึ้นในระหว่าง วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ร่วมกับการจัด pre-congress workshop ขึ้นในระหว่าง วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ         
         สมาคมกายภาพบำบัดฯใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การจัด pre-congress workshop ในระหว่าง วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2560 เป็น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ขณะที่การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WCPT-AWP & PTAT Congress 2017 ในระหว่าง วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 คงจัด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
          เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวิจัยและวิชาการให้แก่นักกายภาพบำบัดไทย สมาคมกายภาพบำบัดฯ ขอแจ้งค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษแก่นักกายภาพบำบัดไทยที่ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดฯ (ตรวจสอบสถานะได้ที่ http://www.ptat.thaipt.org/data-table.php) ดังนี้
                  1. ค่าลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการ WCPT-AWP & PTAP Congress 2017 จากราคา §280 เป็น §200 (ลงทะเบียนแบบ 3 วัน)
                  2. ส่วนลดค่าลงทะเบียนการเข้าร่วม pre-congress workshop ในแต่ละหัวข้อ 20% (กรณีลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการ WCPT-AWP & PTAP Congress 2017 แบบ 3 วันเท่านั้น) โดยในหมวดนี้สมาคมกายภาพบำบัดฯจะคืนเงินส่วนลดพิเศษให้ภายหลัง
         อัตราพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และชำระเงินภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เท่านั้น ทางสมาคมกายภาพบำบัดฯจะดำเนินการออกใบเสร็จให้ภายในวันจัดงาน
 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง
 


(นายปรีชา  อัศวโกสินชัย)
  นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

 
หมายเหตุ :
ความคิดเห็น
^