เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปลัดสธ. ลงนามประกาศกระทรวงฯจ่ายค่าตอบแทนสหวิชาชีพ 10 สาขา กลุ่ม ‘รพช.-รพ.สต.’

ปลัดสธ. ลงนามประกาศกระทรวงฯจ่ายค่าตอบแทนสหวิชาชีพ 10 สาขา กลุ่ม ‘รพช.-รพ.สต.’

เมื่อวันที่ 19 มกราคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการ สธ. สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพ.ทุกระดับ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสธ. รวมทั้งนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ทุกแห่ง ให้รับทราบถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายชื่อสาขาวิชาชีพและรายชื่อสายงานที่สามารถรับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานซึ่งออกมาก่อนหน้านี้ โดยเพิ่มสายงานสหสาขาวิชาชีพ อย่างกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข เพิ่มเติมล่าสุดรวมเป็น10 สาขา เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประกาศดังกล่าวได้กำหนดรายชื่อสาขาวิชาชีพที่สามารถเบิกค่าตอบแทนในอัตราสหวิชาชีพ ประกอบด้วย 10 สาขา คือ 1.นักกายภาพบำบัด 2.นักเทคนิคการแพทย์ 3.แพทย์แผนไทย 4.นักวิชาการสาธารณสุข 5.นักกิจกรรมบำบัด 6.นักรังสีการแพทย์ 7.นักจิตวิทยาคลินิก 8.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 9.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ10. นักกายอุปกรณ์ โดยประกาศดังกล่าวได้เพิ่มสหวิชาชีพขึ้นมาใหม่อีก 3 สาขา คือ นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และนักกายอุปกรณ์

อนึ่ง สำหรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ11 และ 12) ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีหลักเกณฑ์สำคัญ ประเด็น คือ 1.ใช้หลักเกณฑ์พื้นที่ ระดับ เหมือนกันทุกวิชาชีพ 2.ใช้หลักเกณฑ์อายุราชการ ช่วงอายุ ได้แก่ ปีที่ 1-3 ปีที่ 4-10 ปีที่ 11 ขึ้นไป เหมือนกันทุกวิชาชีพ 3.เพิ่มกลุ่มสายงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 4.ช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพลดลง

โดยสหสาขาวิชาชีพ กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้  ในพื้นที่ชุมชนเมือง หากทำงานปีที่1-ปีที่ ได้ 2,000 บาทต่อเดือน หากทำงานปีที่ 4-ปีที่ 10 ได้ 2,600 บาท ทำงานปีที่ 11 ขึ้นไป ได้2,800 บาท แต่หากทำงานพื้นที่ปกติซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ 2.3 ภาระงานปานกลาง ปีที่ 1-ปีที่ ได้2,000 บาท ปีที่ 4-ปีที่ 10 ได้ 2,600 บาท และปีที่ 11 ขึ้นไป ได้ 2,800 บาท พื้นที่ 2.2 ภาระงานมาก ปีที่ 1-ปีที่ ได้ 2,200 บาท ปีที่ 4-ปีที่ 10 ได้ 2,800 บาท ปีที่ 11 ขึ้นไป ได้ 3,000 บาท พื้นที่ระดับ 2.1 ภาระงานหนักมาก ปีที่ 1-ปีที่ ได้ 2,200 บาท ปีที่ 4-ปีที่ 10 ได้ 2,800 บาท ปีที่ 11 ขึ้นไปได้ 3,000 บาท ส่วนพื้นที่เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร กรณีทุรกันดารมาก อยู่ตามเกาะ หรืออยู่ตามชายแดน หากทำงานปีที่ 11 ขึ้นไป ได้ 4,500 บาท เป็นต้น

ความคิดเห็น
^